UCHWAŁA NR XXXV/500/14

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 8 lipca 2014 r.

w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żabnie.

Na podstawie Art. 18 ust. 2 pkt. 15, Art. 40 ust. 2, Art. 41 ust. 1 i Art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2013 r. , poz. 594 z późn. zm.) oraz Art. 42 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działanosci leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm) Rada Miejska w Żabnie uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się następujące zmiany w Statucie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żabnie zaopiniowane przez Radę Społeczną Zakładu w dniu 22 maja 2014 r.:

1) § 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 

1.  Zakład w Żabnie podlega wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę i uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez sąd rejestrowy.

2. Zakład w Żabnie realizuje swoje cele i zadania w oparciu o przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego o nazwie : „Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej”

2) § 8 ust 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

„2.  Organizację i porządek procesu udzielenia świadczeń zdrowotnych określa Regulamin Organizacyjny Zakładu”

3) § 8a. ust 3 Statutu otrzymuje brzmienie:

„3.  Wiejski Ośrodek Zdrowia Niedomice z siedzibą w Ilkowicach”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna i Kierownikowi Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żabnie.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIV/491/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 maja 2014 r w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żabnie. /Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2014r poz. 3232/

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik