UCHWAŁA NR XXXV/502/14

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 8 lipca 2014 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami   komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy  Żabno.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40 ust.1 i art. 41 ustawy  z  dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r.  poz.594, z późniejszymi zmianami), oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2013 r. poz. 1399, z późniejszymi zmianami) Rada  Miejska w Żabnie  uchwala, co następuje :

§ 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli zamieszkałych nieruchomości  w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1  do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklaracje, o której mowa w ust.1, własciciel nieruchomosci obowiazany jest złożć w Urzedzie Miejskim w Żabnie  w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomosci pierwszego mieszkanca a także od dnia zaistnienia zmian będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 4. 

1. Dopuszcza się składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Deklaracje składa sie w formatach wymienionych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów, kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206 poz. 1216).

3. Układ informacji i powiązań składanych deklaracji określa załączniki nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Deklaracje przesyła się za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Publicznych ePUAP.

5. Deklaracja opatrywana jest bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXV/347/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami   komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy  Żabno. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/502/14

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 8 lipca 2014 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr  do Uchwały Nr XXXV/502/14

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 8 lipca 2014 r.

Zalacznik.pdf