UCHWAŁA NR XXXV/503/14

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 8 lipca 2014 r.

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Żabno.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 i 2, ust. 5 a w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala:

§ 1. Ilekroć w uchwale mowa jest o przedszkolu należy przez to rozumieć przedszkole oraz oddział przedszkolny przy szkole podstawowej prowadzony przez Gminę Żabno.

§ 2. 

1. W publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Żabno, wychowanie przedszkolne w zakresie podstawy programowej, określonej przez właściwego ministra
w odrębnych przepisach, realizowane jest bezpłatnie, w wymiarze 5 godzin dziennie, zgodnie z rozkładem godzin określonym w statucie danego przedszkola.

2. Ustala się odpłatność, zwaną dalej „opłatą” za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar godzin, o którym mowa w ust. 1.

§ 3. 

1. Opłata wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar godzin, o którym mowa w § 2 ust. 1.

2. Szczegółowe zasady korzystania z wychowania przedszkolnego oraz wnoszenia opłat określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicami (opiekunami prawnymi).

§ 4. 

1. Ustala się 50 % ulgę w opłacie dla drugiego i kolejnych dzieci korzystających
z wychowania przedszkolnego.

2. Zwolnienie z ponoszenia opłaty przysługuje na dzieci z orzeczeniem do kształcenia specjalnego.

3. W przypadku dzieci niebędących mieszkańcami Gminy Żabno, a uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Żabno, nie stosuje się ust. 1 – 2.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr VII/56/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie opłaty za świadczenia przekraczające wymiar czasu zajęć w przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żabno (Dz. Urz. Woj. 2011.293.2434 ogłoszony 2011.06.03) oraz Uchwała zmieniająca Nr X/108/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 5 września 2011 r. w sprawie opłaty za świadczenia przekraczające wymiar czasu zajęć w przedszkolachi oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żabno (Dz. Urz. Woj. 2011.469.4550 ogłoszony 2011.10.05).

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik