UCHWAŁA NR XXXVI/522/14

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 4 września 2014 r.

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Łęg Tarnowski.

Na podstawie art. 35 ust. w związku z art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz §32 ust. 7 Statutu Gminy Żabno stanowiącego załącznik do Statutu Gminy Żabno, przyjętego uchwałą Nr XXXV/499/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 8 lipca 2014r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014r.,  poz. 4538) Rada Miejska w Żabnie uchwala, co następuje:

§ 1.  Uchwala się statut sołectwa Łęg Tarnowski w brzemieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.  Traci moc uchwała Nr XLII/469/06 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 16 października 2006r.        w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw z terenu Gminy Żabno w części załącznika nr 10 do tej uchwały zmieniony uchwałą Nr XXVII/258/00 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 4 grudnia 2000r. w sprawie zmian w statucie sołectwa Łęg Tarnowski.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego  i wchodzi w życie w dniu następującym po dniu upływu kadencji Rady Miejskiej w Żabnie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/522/14

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 4 września 2014 r.

Statut Sołectwa Łęg Tarnowski

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

§ 1. 

1.  Sołectwo Łęg Tarnowski zwane dalej „Sołectwem” jest jednostką pomocniczą Gminy Żabno, zwanej dalej „Gminą” – powołana przez Radę Miejską w drodze uchwały na zasadach określonych w statucie Gminy i stanowi wspólnotę samorządową osób zamieszkujących jego obszar.

2. Sołectwo działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności :

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz.594, z późniejszymi zmianami),

2) Statutu Gminy Żabno,

3) niniejszego Statutu.

§ 2.  Terenem działania Sołectwa jest wieś Łęg Tarnowski.

§ 3. 

1.  Podstawowymi działaniami Sołectwa, realizowalnymi przez jego organy są:

sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym nie zastrzeżone przepisami prawa i uchwałami Rady Miejskiej na rzecz innych podmiotów. reprezentowanie interesów mieszkańców sołectwa przed władzami gminy oraz innymi instytucjami działającymi na terenie gminy, w ramach kompetencji.dbanie o gospodarczy i społeczny rozwój Sołectwa.

2. Do zakresu działania Sołectwa należy:

1) organizowanie zbiorowej działalności mieszkańców sołectwa w sprawach publicznych mających znaczenie dla całego Sołectwa lub Gminy,

2) zapewnienie mieszkańcom możliwości udziału w rozpatrywaniu spraw Sołectwa w zakresie ich potrzeb,

3) organizowanie mieszkańców do udziału w rozwiazywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, oświatowych, sportu i wypoczynku, zdrowia, infrastruktury, ładu i porządku w miejscu zamieszkania,

4) współdziałanie z innymi jednostkami pomocniczymi gminy w realizacji wspólnych przedsięwzięć,

5) tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym Sołectwa wszystkich jego mieszkańców

6) propagowanie zasad współżycia społecznego oraz dbanie o mienie komunalne.

§ 4.  Zakres działania określony w §3 zrealizowany jest poprzez:

1) podejmowanie uchwał i wnioskowanie do Burmistrza lub Rady Miejskiej o rozwiązywanie spraw dotyczących w szczególności:

a)  budowy i remontów infrastruktury w Sołectwie,

b)  oświaty, kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku,

c)  zdrowia, spraw socjalno-bytowych oraz ochrony środowiska,

d)  ładu i porządku, w szczególności przestrzegania w tym zakresie zasad prawa miejscowego,


2) opiniowanie lub konsultowanie spraw o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa,  a w szczególności:

a)  planów zagospodarowania przestrzennego,

b)  lokalizacji obiektów o znaczeniu publicznym,\

c)  lokalizacji terenów zielonych i rekreacyjnych,

d)  inwestycji komunalnych oraz rozwiązań ruchu komunikacyjnego,

e)  nazewnictwa ulic,

f)  innych spraw przekazanych Sołectwu do zaopiniowania przez Radę Miejską lub Burmistrza.


3) opiniowanie spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile przepisy prawne wymagają przed wydaniem decyzji administracyjnej opinii organów Sołectwa,

4) występowanie do organów gminy z wnioskami o zabezpieczenie w projekcie budżetu gminy środków finansowych na wykonanie zadań  inwestycyjnych i remontowych planowanych do realizacji na terenie sołectwa oraz w uzasadnionych przypadkach w trakcie roku budżetowego o zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na w/w zadania,

5) uczestniczenie w odbiorach robót finansowanych z budżetu gminy a realizowanych na terenie Sołectwa,

6) przyjmowanie przez Sołtysa mieszkańców w ich sprawach indywidualnych należących do zakresu działania Sołectwa.

§ 5. Zgłaszanie wniosków, konsultowanie lub udzielanie opinii przez organy Sołectwa następuje w trybie  i terminie określonym niniejszym statutem, przepisami prawa lub określonym w zawiadomieniach o podejmowanych czynnościach przez organy i jednostki organizacyjne gminy.

§ 6. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może nawiązywać współpracę z innymi sołectwami i zawierać z nimi porozumienia określające zakres i sposób wykonywania wspólnych zadań.

§ 7. 

1. Działalność Sołectwa jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
2. Jawność działania Sołectwa oznacza w szczególności prawo uzyskiwania informacji, prawo wstępu na Zebrania Wiejskie, a także dostęp do dokumentów Sołectwa, w tym protokołów i uchwał Zebrania Wiejskiego.
3. Udostępnianie informacji publicznej na temat Sołectwa odbywa się w sposób i na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej, Statucie Gminy Żabno oraz zarządzeniach Burmistrza Żabna.

Rozdział II. Organy sołectwa, ich organizacja i zadania.

§ 8.  Organami Sołectwa są:

1)  Zebranie Wiejskie,

2)  Sołtys,

3)  Rada Sołecka jako organ doradczy i opiniodawczy Sołtysa.

§ 9. 

1.  Organem uchwałodawczym w Sołectwie jest Zebranie Wiejskie.

2.  Organem wykonawczym w Sołectwie jest Sołtys. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

3.  Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata, licząc od daty ich wyborów.

4.  Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza się w ciągu 3 miesięcy od dnia, w którym odbyły się wybory do Rady Miejskiej.

5.  Po upływie kadencji organy Sołectwa działają do dnia wyboru nowych organów.

§ 10. 

1.  Zebranie wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa lub na wniosek pisemny:

1)  Burmistrza Żabna,

2)  Rady Miejskiej,

3)  co najmniej 50 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu.

2.  W przypadku nie obsadzenia stanowiska Sołtysa lub w przypadku nieobecności Sołtysa zebranie wiejskie zwołuje i prowadzi Przewodniczący Rady Sołeckiej.

3.  Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust.1, pkt. 1-3, powinno być zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

4.  Zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

5.  O terminie Zebrania Wiejskiego informuje się mieszkańców, co najmniej 7 dni wcześniej, w sposób zwyczajowo przyjęty, podając równocześnie miejsce zebrania i projekt porządku obrad.

§ 11.  Do kompetencj iZebraniaWiejskiego należy:

1)  wybór uzupełniający i odwołanie członków Rady Sołeckiej, w przypadkach określonych w §25 ust. 4  i §34 ust. 2,

2)  zatwierdzanie i przedkładanie organom gminy projektu planu finansowo -    rzeczowego,

3)  rozpatrywanie rocznych sprawozdań z pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej,

4)  występowanie do Burmistrza i Rady Miejskiej z wnioskami i opiniami w sprawach o których mowa  w § 4 pkt 1 i 2,

5)  decydowanie o prawach własności, użytkowania lub innych prawach   rzeczowych i majątkowych zwanych mieniem gminnym,

6)  wydawanie opinii przy zbywaniu mienia komunalnego znajdującego się na terenie sołectwa,

7)  podział środków z budżetu gminy przeznaczonych do dyspozycji Sołectwa,

8)  podejmowanie decyzji w zakresie zwykłego zarządu w stosunku do mienia komunalnego przekazywanego w zarząd powierniczy,

9)  podejmowanie uchwał we wszystkich innych istotnych sprawach objętych zakresem  niniejszego statutu.

§ 12. 

1.  Zebranie wiejskie z zastrzeżeniem § 10 ust. 2  prowadzi Sołtys.

2.  W przypadku niemożności prowadzenia zebrania wiejskiego przez Sołtysa zebranie prowadzi Przewodniczący Rady Sołeckiej lub członek Rady Sołeckiej upoważniony przez Sołtysa.

3.  W porządku obrad każdego zebrania powinno znajdować się sprawozdanie z realizacji uchwał, wniosków i opinii zebrania poprzedniego, które składa Sołtys lub członek Rady Sołeckiej.

§ 13. 

1.  W głosowaniu biorą udział jedynie uprawnieni mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

2.  Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, o ile inne przepisy niniejszego statutu nie stanowią inaczej.

3.  Wyniki głosowania ogłasza prowadzący zebranie bezzwłocznie.

§ 14.  W Zebraniu mogą uczestniczyć bez prawa do głosowania zaproszeni goście, przedstawiciele władz samorządowych, instytucji i organizacji działających na terenie Sołectwa, w szczególności dla potrzeb referowania spraw i udzielania wyjaśnień w sprawach stanowiących przedmiot obrad.

§ 15. 

1.  Z każdego zebrania wiejskiego sporządza się protokół, który powinien zawierać:

1)  datę, miejsce, godzinę zebrania,

2)  nazwiska osób zaproszonych z oznaczeniem ich funkcji,

3)  porządek zebrania,

4)  zwięzłe streszczenie dyskusji lub wystąpień, treść podejmowanych uchwał,

5)  wyniki głosowań,

6)  treść poddanych głosowaniu wniosków,

7)  czas trwania zebrania,

8)  podpis prowadzącego zebranie wiejskie i sekretarza,

9)  do protokołu dołącza się listę obecności i niezbędne załączniki,

2.  Protokoły zebrań numeruje się w ciągu kadencji chronologicznie cyframi rzymskimi łamanymi przez dwie ostatnie cyfry roku.

3.  Numeracja uchwał Zebrania Wiejskiego składa się z numeru posiedzenia, numeru kolejnego uchwały wyrażonego cyframi arabskimi i dwóch ostatnich cyfr oznaczenia roku. Numeracja porządkowa rozpoczyna się od każdej kadencji z osobna i jest ciągła do jej końca.

4.  Uwagi lub sprostowania do protokołu rozpatrywane i uwzględniane są na kolejnym posiedzeniu Zebrania Wiejskiego w drodze głosowania.

5.    Odpis protokołu powinien być w terminie do 7 dni po odbyciu zebrania przekazany sekretarzowi gminy.

6.  Wyciągi z protokołów, wnioski z zebrania i jego uchwały sekretarz gminy przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym i instytucjom.

§ 16. 

1.  Funkcję sołtysa można pełnić tylko w jednym sołectwie.

2.  Sołtysem może być wybrana osoba posiadająca czynne prawo wyborcze będąca mieszkańcem sołectwa.
3. Sołtys pełni swoje obowiązki społecznie i korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

4. Sołtysowi przysługuje dieta na zasadach ustalonych przez Radę Miejską odrębną uchwałą.
5.Sołtys może w uzgodnieniu z Radą Sołecką ustalić dni i godziny oraz miejsce przyjmowania mieszkańców w sprawach Sołectwa. W takim przypadku powiadamia o tym poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Sołectwa oraz na swojej siedzibie.

§ 17.  Do obowiązków i kompetencji Sołtysa należy w szczególności:

1)  reprezentowanie Sołectwa wobec władz gminy i innych jednostek samorządu terytorialnego,

2)  zwoływanie i przygotowanie zebrań wiejskich oraz przewodniczenie ich obradom,

3)  kierowanie realizacją uchwał organów gminy, zebrania wiejskiego i rady sołeckiej w odniesieniu do sołectwa,

4)  wykonywanie powierzonych mu zadań z zakresu administracji publicznej,

5)  występowanie do organów gminy z wnioskami i opiniami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców, a w szczególności w sprawach związanych z interwencjami mieszkańców sołectwa,

6)  realizacja zadań określonych w § 4 pkt 3-6,

7)  organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia społeczności sołeckiej,

8)  współdziałanie z gminnymi jednostkami organizacyjnymi i innymi organizacjami działającymi na terenie sołectwa.

§ 18. 

1.  Rada Sołecka składa się z 9 osób.

2.  Członkiem Rady Sołeckiej może być wybrany mieszkaniec Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej.

3.  Rada Sołecka wspomaga Sołtysa w jego działalności przy czym jej działalność ma charakter opiniodawczy doradczy.

4.  Rada Sołecka wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego  i Sekretarza.

5.  Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady Sołeckiej i przewodniczy jej obradom.
6. Posiedzenia Rady Sołeckiej są ważne, jeżeli uczestniczy w nich co najmniej połowa  składu członków Rady Sołeckiej.

7.  Rada Sołecka wydaje opinie i zajmuje stanowisko w formie uchwał w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

8.  Posiedzenia Rady Sołeckiej są protokołowane. Protokół winien zawierać: datę i godzinę posiedzenia, miejsce, listę uczestników, treść uchwał lub wniosków i stanowisk Rady.

9.  Członkowie Rady Sołeckiej pełnią funkcje społecznie.

§ 19.  Do zadań i kompetencji Rady Sołeckiej należy w szczególności:

1) przygotowywanie zebrań wiejskich i sporządzanie projektów uchwał tych zebrań,
2) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach Sołectwa,

3) organizuje pomoc w wykonywaniu uchwał Zebrania Wiejskiego,

4) podejmowanie uchwał Rady w sprawie przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji Sołectwa w ramach upoważnienia wynikającego z uchwały zebrania wiejskiego,

5) sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji  w ramach Sołectwa,

6) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla Sołectwa i jego mieszkańców.


Rozdział III. Tryb wyboru i odwoływania Sołtysa i Rady Sołeckiej.

§ 20. Prawo wybierania Sołtysa i Rady Sołeckiej mają wszystkie osoby stale zamieszkałe na terenie Sołectwa, którym przysługuje czynne prawo wyborcze na podstawie ustawy Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011r, Nr 21, Poz. 112, z późniejszymi zmianami) z zastrzeżeniem § 25 ust. 4 zdanie drugiei §34 ust. 2.

§ 21. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej odbywają się w drodze wyborów równych, bezpośrednich i tajnych.

W wyborach można głosować tylko osobiście.

§ 22. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej odbywają się w niedzielę nie będącą świętem.

§ 23. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Burmistrz Żabna wyznaczając ich datę nie później niż 2 miesiące przed terminem wyborów i ustalając kalendarz wyborczy zgodnie ze Statutem Sołectwa oraz wyznacza siedzibę Komisji Wyborczej.

§ 24. 1. Do przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej  Burmistrz powołuje 7 osobową komisję wyborczą, w tym 5 osób spośród uczestników zebrania mających prawo wyborcze, wyłonionych  w głosowaniu jawnym  i  2 przedstawicieli wyznaczonych przez Burmistrza.

2. Komisja niezwłocznie dokonuje wyboru spośród swoich członków Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

3. Członkowie Komisji Wyborczej oraz ich krewni i powinowaci nie mogą kandydować na Sołtysa i członka rady Sołeckiej.

4. Skład Komisji Wyborczej ogłasza się niezwłocznie w sposób zwyczajowo przyjęty na stronach internetowych Urzędu Miejskiego.

§ 25. 1. Prawo zgłaszania jednego kandydata na Sołtysa przysługuje grupie co najmniej 100 wyborców a jednego kandydata na członka rady Sołeckiej grupie co najmniej 30 wyborców.

2. Kandydować można jednocześnie na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej. Jeżeli w wyniku wyborów ta sama osoba została wybrana na Sołtysa i do Rady Sołeckiej, to uznaje się tę osobę za wybraną na Sołtysa. W skład Rady Sołeckiej wchodzi wtedy osoba, która otrzymała dziesiąta największą liczbę głosów  spośród kandydatów na członków Rady Sołeckiej.

3. W przypadku zgłoszenia tylko jednego kandydata na Sołtysa, wyboru Sołtysa nie przeprowadza się, a zgłoszonego kandydata uważa się za wybranego.

4. W przypadku zgłoszenia na członków Rady Sołeckiej tylko 9 kandydatów, wyborów do Rady Sołeckiej nie przeprowadza się a zgłoszeni kandydaci zostają uznani za wybranych .

Gdy zgłoszono mniej niż 9 kandydatów na członka Rady Sołeckiej zgłoszeni kandydaci zostają uznani za wybranych a wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej dokona Zebranie Wiejskie w glosowaniu bezpośrednim i tajnym.

§ 26. 1. Zgłoszenie kandydatów z podpisami osób zgłaszających winno być dokonane komisji Wyborczej przynajmniej na 14 dni przed dniem wyborów za potwierdzeniem odbioru. Do zgłoszenia doręcza się pisemne oświadczenie kandydatów o wyrażeniu zgody na kandydowanie.

2. Zgłoszenie kandydatów oraz lista osób zgłaszających powinny określać imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania i czytelny podpis osoby zgłaszającej.

3. Burmistrz Żabna sporządza spis wyborców upoważnionych do wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej i przekazuje spisy Komisji Wyborczej na 15 dni przed dniem głosowania.

Komisja Wyborcza udostępnia spis wyborcom do wglądu i rozpatruje reklamacje w związku z nie umieszczeniem wyborcy w spisie lub podaniem nieprawidłowych danych wyborcy.

Komisja wyborcza powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu oraz miejscu i czasie jego udostępnienia poprzez rozplakatowanie obwieszczeń i na stronach internetowych Urzędu Miejskiego.

4. Komisja Wyborcza prowadzi rejestr kandydatów. Listę kandydatów wywiesza się w miejscu publicznym przynajmniej 7 dni przed datą wyborów. Kandydat może wyznaczyć swojego męża zaufania, który może być obecny w lokalu wyborczym podczas głosowania i ustalania wyników wyborów.

5. W przypadku niezgłoszenia żadnego kandydata na Sołtysa w ustalonym terminie lub niedostatecznej liczby kandydatów na członka Rady Sołeckiej, Komisja Wyborcza ustala niezwłocznie dodatkowy termin zgłaszania kandydatów i podaje ten termin do publicznej wiadomości.

6. Komisja Wyborcza sporządza odpowiednią ilość kart do głosowania umieszczając w nich nazwiska i imiona kandydatów w porządku alfabetycznym. Karty do głosowania powinny być opieczętowane pieczątką Burmistrza Żabna.

§ 27. 1.Głosowanie odbywa się w lokalu wyborczym w dzień wyborów, bez przerwy w godzinach ustalonych w kalendarzu wyborczym. Komisja Wyborcza zapewnia wyborcom możliwość korzystania z wydzielonych w lokalu wyborczym miejsc zapewniających tajność głosowania.

2. Przed rozpoczęciem głosowania Komisja Wyborcza w składzie co najmniej 5 osób sprawdza czy urna wyborcza jest pusta i pieczętuje urnę. W czasie głosowania w lokalu wyborczym winni być obecni Przewodniczący komisji  lub Wiceprzewodniczący i co najmniej dwaj członkowie Komisji.

3. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje Komisji Wyborczej dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający jego tożsamość i miejsce zamieszkania.

4. Wyborca potwierdza odbiór karty do głosowania poprzez złożenie własnoręcznego podpisu w odpowiedniej pozycji spisu wyborców.

§ 28. Po doręczeniu karty do głosowania wyborca stawia znak „x” w kratce po lewej stronie obok nazwiska kandydata, na którego oddaje głos, nie więcej niż jeden znak „x” przy wyborze Sołtysa i nie więcej niż 9 znaków „x” w wyborach Rady Sołeckiej.

§ 29. 1. Po zakończeniu głosowania Komisja Wyborcza ustala wyniki głosowania osobno w wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej.

2. Komisja Wyborcza ustala na podstawie złożonych podpisów w spisie wyborców liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania.

3. Przewodniczący Komisji Wyborczej w obecności pozostałych członków Komisji otwiera urnę wyborczą, po czym Komisja liczy znajdujące się w urnie karty do głosowania i ustala liczbę oddanych głosów na poszczególnych kandydatów. Karty do głosowania przedartych na dwie lub więcej części nie bierze się pod uwagę przy ustalaniu wyników wyborów.

4. Gdy liczba oddanych głosów różni się od liczby osób, którym wydano karty do glosowania , Komisja Wyborcza poda w protokole prawdopodobną przyczynę tej niezgodności.

5. W razie wątpliwości w sprawie ustalenia wyników głosowania, Komisja Wyborcza rozstrzyga je w jawnym głosowaniu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

§ 30. 1. Za nieważne uznaje się głosy :

a) jeżeli na karcie do głosowania nie postawiono znaku „x” przy nazwisku żadnego z kandydatów,

b) oddane na karcie innej niż wydanej przez komisję,

c) jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „x” przy więcej niż jednym nazwisku kandydata na Sołtysa i więcej niż dziewięciu nazwiskach kandydatów do Rady Sołeckiej.

2. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub poczynienie innych dopisków nie wpływa na ważność głosu.

§ 31. 1. Komisja Wyborcza sporządza w trzech egzemplarzach protokół głosowania.

2. W protokole należy wymienić:

a) liczbę osób uprawnionych do głosowania,

b) liczbę osób biorących udział w głosowaniu,

c) liczbę ważnie oddanych głosów,

d) liczbę głosów nieważnych,

e) liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów osobno na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej,

f) stwierdzenie, który kandydat został wybrany lub że nie dokonano wyboru.

3. W protokole podaje się także czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz wyszczególnia się zarządzenia i wydane decyzje, jak również opisuje się inne istotne okoliczności związane z przebiegiem głosowania.

4. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji Wyborczej obecni przy jego sporządzeniu.

5. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu głosowania  Komisja Wyborcza przekazuje jeden  egzemplarz protokołu Burmistrzowi Żabna, a drugi wywiesza w miejscu umożliwiającym zapoznanie się z nim wyborców. Trzeci egzemplarz pozostaje w aktach Sołectwa.

Protokół podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

6. Wybranym na Sołtysa zostaje kandydat który uzyskał największą liczbę głosów .

W przypadku równej najwyższej liczby głosów oddanych na dwóch lub więcej kandydatów zarządza się drugą turę głosowania, po 14 dniach od daty wyborów. W drugiej turze uczestniczą kandydaci, którzy uzyskali największą równą liczbę głosów.

7. Za wybranych członków Rady Sołeckiej uznaje się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku uzyskania przez jednego lub więcej kandydatów równej liczby głosów na 9 pozycji w kolejności liczby  oddanych głosów o wyborze kandydata decyduje losowanie przeprowadzone przez Komisję Wyborczą.

§ 32. 1 W ciągu 14 dni od dnia wyborów wyborca może wnieść protest przeciwko ważności wyborów, jeżeli dopuszczono się naruszenia zasad i trybu wyborów.

2. W razie stwierdzenia rażących uchybień, które mogłyby mieć wpływ na wyniki wyborów, Burmistrz Żabna unieważnia wybory i niezwłocznie zarządza ponowne wybory nie później niż po upływie 2 miesięcy.

§ 33. 1. Sołtya i Radę Sołecką można odwołać przed upływem kadencji w drodze referendum jeżeli:

a) nie wykonują swoich obowiązków,

b) nie realizują postanowień Statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego ,

c) Zebranie Wiejskie oceniło negatywnie wykorzystanie budżetu Sołectwa.

2. Burmistrz Żabna zarządza referendum w sprawie odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej, jeżeli pod wnioskiem o odwołanie podpisze się co najmniej 30% mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.

3. Referendum w sołectwie przeprowadza się zgodnie z ustawą o referendum lokalnym.

§ 34. 1 W przypadku odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej w toku kadencji Burmistrz Żabna zarządza wybory nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia odwołania. Wybory Sołtysa zarządza się również w przypadku rezygnacji z funkcji Sołtysa.

2. W przypadku rezygnacji z funkcji niektórych członków Rady Sołeckiej lub nieobecności członka Rady Sołeckiej w kraju powyżej trzech miesięcy Zebranie Wiejskie odwołuje z funkcji tych członków i przeprowadza tajne i bezpośrednie wybory uzupełniające.

Rozdział IV. Postanowienia dotyczące mienia i gospodarki finansowej.

§ 35. 1. Wszystkie przysługujące dotychczas mieszkańcom Sołectwa prawa własności, użytkowania lub inne prawa rzeczowe, majątkowe, zwane mieniem gminnym, pozostają nienaruszone.
2. Uszczuplenie praw Sołectwa przez Radę Miejską może nastąpić tylko za zgodą zebrania wiejskiego.
3. Uchwała określona w ust. 2 dla swej ważności wymaga bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów przy obecności minimum 1 % osób posiadających prawo głosu w Sołectwie.

§ 36.  Dochodami Sołectwa są:

1)  wyodrębnione środki finansowe w budżecie Gminy,

2) przychody z organizowanych przez Sołectwo imprez, wystaw, koncertów i konkursów,

3) środki ze sprzedaży, najmu i dzierżawy mienia gminnego,

4) przychody z zarządzanego przez Sołectwo mienia komunalnego,

5) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych,

6) niewykorzystane środki z roku poprzedniego.

§ 37. 1. Sołectwo samodzielnie prowadzi własną gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowo - rzeczowego.

2.  Środki finansowe Sołectwa winny być przeznaczone w szczególności na:

1) wyposażenie, remont i utrzymanie dróg,

2) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarząd Sołectwa,

3) utrzymanie czystości i porządku w miejscach publicznych,

4) oświetlenie uliczne,

5) działalność edukacyjną, kulturalną, sportową, rekreacyjną.

6) wydatki związane z utrzymaniem lokali, działalnością organów Sołectwa i obsługą techniczno - kancelaryjną,

7) cele określone uchwałami Zebrania Wiejskiego.

3.  Projekt planu finansowo - rzeczowego przedstawiany jest Burmistrzowi do 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy.

4.  Nie przedłożenie Burmistrzowi projektu planu finansowo - rzeczowego w trybie przewidzianym uchwałą o procedurze budżetowej oznacza rezygnację z dysponowania przez Sołectwo wyodrębnionymi środkami.

5.  Obsługę finansową sołectwa w ramach budżetu Gminy prowadzi Urząd Miejski w Żabnie.

6.  Za prawidłową gospodarkę finansową odpowiada Sołtys i Rada Sołecka.


Rozdział V. Nadzór nad działalnością Sołectwa.

§ 38. 1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności, gospodarności.

2.  Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawuje Burmistrz i Rada Miejska.

3.  Działalność finansowa Sołectwa podlega kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej i Skarbnika Gminy.

4.  Burmistrz Żabna zobowiązany jest czuwać, żeby mienie Sołectwa nie było narażone na szkody i uszczuplenie oraz aby dochody Sołectwa i świadczenia pobierane na jego korzyść były wydatkowane zgodnie z prawem i Statutem.

§ 39.  Urząd Miejski w Żabnie udziela organom sołectwa pomocy w zakresie niezbędnym do prawidłowego ich funkcjonowania.

§ 40. 1. Organy wykonawcze Gminy i podporządkowane Gminie jednostki organizacyjne są zobowiązane w miarę możliwości uwzględnić i realizować uchwały i opinie organów Sołectwa udzielając odpowiedzi w ciągu 30 dni, a w razie zajęcia odmiennego stanowiska przedstawić je wraz z uzasadnieniem.

2.  Burmistrz Żabna w przypadkach gdy uchwały i opinie organów Sołectwa wykraczają poza zakres przekazanych im kompetencji lub  są sprzeczne z prawem - powinien wstrzymać ich realizację, zawiadamiając jednocześnie Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

3.  Organy Sołectwa mogą wnieść sprzeciw w przypadku wstrzymania przez Burmistrza wykonania uchwał i opinii organów Sołectwa.

4.  Burmistrz po rozpatrzeniu sprzeciwu :

1) uwzględnia sprzeciw i uchyla decyzję o wstrzymaniu  wykonania uchwał i opinii organów Sołectwa, albo

2) podtrzymuje decyzję i przekazuje sprzeciw do rozpatrzenia Radzie Miejskiej, która w drodze uchwały ostatecznie rozstrzyga sprawę.

§ 41. 1. Skargi mieszkańców sołectwa wniesione w terminie 14 dni na uchwały Zebrania Wiejskiego zawierające zarzuty naruszenia statutu, obowiązującego prawa lub interesu prawnego skarżącego,  Burmistrz Żabna obowiązany jest rozpatrzyć w terminie 30 dni od wniesienia skargi.

2.  W wypadku określonym w ust.1 Burmistrz obowiązany jest wstrzymać wykonanie skarżonej uchwały do momentu rozpatrzenia skargi. Przepisy § 33 stosuje się odpowiednio.


VI. Postanowienia końcowe.

§ 42.  Zmiany statutu sołectwa dokonuje się w trybie jego uchwalania.

§ 43. §43 1. Statut Sołectwa podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

2.  Treść statutu podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty i udostępnia mieszkańcom w Urzędzie Miejskim w Żabnie oraz w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletyn  Informacji Publicznej.

§ 44.  Sołectwo ma prawo używać pieczątek o treści:

1) "Gmina Żabno - Sołectwo Łęg Tarnowski" - pieczęć nagłówkowa,

2) "Gmina Żabno - Rada Sołecka wsi Łęg Tarnowski" - pieczęć nagłówkowa,

3) "Gmina Żabno - Sołtys wsi Łęg Tarnowski (imię i nazwisko)" - pieczęć imienna.

§ 45. 1. Siedziba Sołtysa jest oznaczona na zewnątrz tablicą urzędową o treści: "Gmina Żabno. Sołtys wsi Łęg Tarnowski".

2.  Na tablicy ogłoszeń podaje się do publicznej wiadomości informację o siedzibie Sołtysa oraz dniach  i godzinie jego urzędowania, o ile takie zostały ustalone, a także wszelkie ogłoszenia, komunikaty,obwieszczenia itp. wynikające z działalności Sołectwa i organów Gminy.

§ 46.  W przypadkach spornych, postanowienia Statutu interpretuje wiążąco Burmistrz Żabna.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik