UCHWAŁA NR XXXVI/525/14

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 4 września 2014 r.

w sprawie przyjęcia lokalnego Programu osłonowego Gminy Żabno w zakresie wsparcia rodzin wielodzietnych 4+ w ramach projektu "Pierwszy dzwonek" na 2014 rok.

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 17 ust. 2 pkt4 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami) art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Żabnie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program osłonowy Gminy Żabno w zakresie wsparcia rodzin wielodzietnych 4+
w ramach projektu "Pierwszy dzwonek" na 2014 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna.

§ 3.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 10 lipca 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik

Załącznik do Uchwały Nr

XXXVI/525/14

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 4 września 2014 r.

Program osłonowy Gminy Żabno w zakresie wsparcia rodzin wielodzietnych 4+ w ramach projektu "Pierwszy dzwonek" na 2014 rok.

SPIS SPRAW

I.      WSTĘP

II.       PODSTAWA PRAWNA

III.       CELE PROGRAMU

IV.       DEFINICJE POJĘĆ

V.       BENEFICJENCI PROGRAMU

VI.       FINANSOWANIE PROGRAMU

VII. PODMIOT REALIZUJĄCY PROJEKT

VIII. SPOSÓB I ZASADY REALIZACJI PROGRAMU

IX.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

X.       MONITORING PROGRAMU

I WSTĘP

Na terenie Gminy Żabno zamieszkuje około 320 rodzin wielodzietnych z czego około  ¼ posiadających czwórkę i więcej dzieci. Większa część z tych rodzin może stać się beneficjentami programu "Pierwszy dzwonek", ponieważ spełnia kryteria regulaminu powyższego projektu. Jak podają ogólnodostępne raporty o sytuacji rodzin wielodzietnych w Polsce sytuacja rodzin wielodzietnych z czwórką i więcej dzieci jest praktycznie analogiczna. Raporty podają, że średnie zarobki rodzin wielodzietnych są wyższe niż rodzin mniejszych, jednak rodziny wielodzietne z powodu dużej ilości osób na utrzymaniu są uboższe od pozostałych rodzin. W związku z taką sytuacją w tych rodzinach najpierw zaspokajane są podstawowe potrzeby życiowe typu zakup żywności, opłacenie rachunków czy zakup odzieży, a dopiero w następnej kolejności zakup pomocy edukacyjnych czy podręczników.

Polityka prorodzinna gminy powinna zmierzać do zachowania tradycyjnego modelu wielodzietnej rodziny, równocześnie pamiętając o konieczności edukacji dzieci i młodzieży. Należy zrobić wszystko, aby nie dopuścić do rozwarstwienie uczniów z uwagi na ich status społeczny.

Wiedząc, że każda rodzina wielodzietna corocznie obciążona jest znacznymi kosztami wyposażania dziecka do szkoły, Gmina Żabno, mając możliwość 2014 r. skorzystania z dotacji w ramach programu Zarządu Województwa Małopolskiego "Pierwszy Dzwonek", widząc potrzebę wsparcia uczniów wywodzących się z takich rodzin, aby zapewnić im równe szanse edukacyjne postanowiła uzupełnić podstawową ofertę pomocy materialnej.

II PODSTAWA PRAWNA

Jest to program osłonowy w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 w związku art. 7 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań w zakresie pomocy rodzinom wielodzietnym 4+. Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Gminy Żabno w związku z ustanowieniem przez Zarząd Województwa Małopolskiego projektu "Pierwszy dzwonek" polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych (Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 780/14 z dnia 10.07.2014 r.). Program będzie realizowany w 2014 r. i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców Gminy Żabno.

III. CELE PROGRAMU

§ 1. 

1. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z rodzin wielodzietnych (4+) poprzez  jednorazowe wsparcie finansowe na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych w szczególności: podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, plecaków/tornistów,zeszytów, przyborów szkolnych, elementów stroju gimnastycznego, obuwie sportowe.

2. Wsparcie finansowe rodzin wielodzietnych (4+)

Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:

a) poprawy poziomu życia rodzin wielodzietnych 4+,

b) dbałości o właściwy poziom dostępu do edukacji dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych 4+.

IV. DEFINICJE POJĘĆ

§ 2. Ilekroć w niniejszym Załączniku mowa jest o:

a) projekcie - należy przez to rozumieć projekt pn. "Pierwszy dzwonek", polegający na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych,

b) załączniku - należy przez to rozumieć niniejszy załącznik,

c) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Żabno,

d) wsparciu - należy przez to rozumieć wsparcie finansowe, o które mogą się ubiegać uczniowie z rodzin wielodzietnych 4+, spełniający kryteria określone w regulaminie,

e) dziecku - należy przez to rozumieć dziecko w wieku do 18 roku życia lub pozostające na utrzymaniu rodziców lub rodzica/opiekunów lub opiekuna prawnego dziecko do 24 roku życia, uczące się lub studiujące,

f) uczniu - należy przez to rozumieć dziecko uczęszczające do szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej,

g) rodzinie wielodzietnej 4+ - należy przez to rozumieć rodzinę, składającą się z rodziców lub rodzica/ opiekunów lub opiekuna prawnego oraz 4 lub więcej dzieci (przy czym przynajmniej jedno z dzieci jest uczniem),

h) wnioskodawcy - należy przez to rozumieć osobę, która złożyła deklarację uczestnictwa w projekcie,

i) deklaracji - należy przez to rozumieć deklarację uczestnictwa w projekcie,

j) wniosku o dotację - należy przez to rozumieć wniosek o dotację składany przez gminę,

k) wniosku o wsparcie - należy przez to rozumieć wniosek złożony przez wnioskodawcę o udzielenie wsparcia w ramach projektu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Programu Osłonowego.

V. BENEFICJENCI PROGRAMU

§ 3. 

1. Beneficjenci programu: rodziny wielodzietne (4+)

2. Beneficjenci końcowi: uczniowie z rodzin wielodzietnych którzy sami lub przez przedstawicieli ustawowych złożyli deklaracje uczestnictwa w projekcie Województwa Małopolskiego "Pierwszy dzwonek"

VI. FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 4. 

1. Wsparcie uczniów w całości finansowane będzie z dotacji celowej przyznawanej na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego przez Województwo Małopolskie.

2. Wniosek o udzielenie dotacji w ramach projektu składa Gmina Żabno.

3. Obsługa administracyjna programu finansowana będzie w całości ze środków własnych Gminy.

VII. PODMIOT REALIZUJĄCY PROJEKT

§ 5. 

1. Deklaracje uczestnictwa w projekcie składa się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie.

2. Postępowanie w sprawie przyznania wsparcia prowadzone jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie.

3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie w szczególności:

a) przeprowadza ocenę formalną deklaracji w zakresie weryfikacji oświadczeń wnioskodawców o spełnianiu kryteriów do udzielenia wsparcia,

b) ustala listę uczniów, którym zostanie udzielone wsparcie,

c) przygotowuje wniosek o udzielenie dotacji,

d) prowadzi postępowanie w sprawie udzielenia wsparcia,

e) udziela i rozlicza wsparcie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

f) prowadzi i przechowuje dokumentację związaną z udzieleniem oraz rozliczeniem wsparcia,

g) jest administratorem danych osobowych członków rodzin wielodzietnych 4+ gromadzonych i przetwarzanych w trakcie naboru deklaracji, naboru wniosków oraz procedury przyznawania wsparcia.

VIII. SPOSÓB I ZASADY REALIZACJI PROGRAMU

§ 6. 

1. Wsparcie może zostać przyznane po zawarciu przez Gminę Żabno umowy o dotację uczniowi:

a) który spełnia warunki udzielenia wsparcia, tj. pochodzi z rodziny wielodzietnej 4+, w której co najmniej jedno z dzieci jest uczniem,

b) którego rodzic/ opiekun prawny lub sam uczeń pełnoletni złożył w terminie i miejscu wskazanym przez gminę deklarację, a następnie złożył wniosek o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami,

c) który wydatkuje przyznane wsparcie na cel określony w projekcie.

2. Wsparcie udzielane jest jednorazowo w minimalnej kwocie 150 zł dla ucznia, przy czym ostateczna wysokość udzielonego wsparcia zostanie określona po zawarciu umowy o dotację z Województwem Małopolskim.

3. Wsparcie wypłacane będzie najwcześniej od momentu zawarcia umowy
z Województwem Małopolskim.

4. Wsparcie wypłacane będzie bezpośrednio wnioskodawcom przed poniesieniem wydatków na cel określony w § 1 , lub jako refundacja wydatków poniesionych i udokumentowanych na zakup artykułów związanych z realizacja obowiązku szkolnego, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, plecaków/tornistry, zeszytów, przyborów szkolnych, elementów stroju gimnastycznego, obuwia sportowego w okresie kwalifikowalności wydatków, tj. od dnia 10.07.2014 r. do dnia 31.10.2014 r.

6. Wniosek o udzielenie wsparcia, którego wzór określa Załącznik nr 1 do niniejszego programu składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w terminie do 10.10.2014r. Formularze wniosku są dostępne w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie.

7. Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do udzielenia wsparcia, w tym przede wszystkim:

a) zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające status ucznia danej szkoły, ze wskazaniem klasy do której uczeń uczęszcza,

b) kserokopie dowodu osobistego wnioskodawcy,

c) dokument, z którego wynika prawo do sprawowania opieki w przypadku składania wniosku przez osobę inną niż rodzic,

d) faktury lub inne dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków na cel określony w § 1 w przypadku składania wniosku o pomoc w formie refundacji lub oświadczenie stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego programu w przypadku składania wniosku o pomoc w formie pieniężnej przed poniesieniem wydatków,

e) inne dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wsparcie.

8. Przyznanie pomocy, o której mowa w niniejszym załączniku odbywa się w drodze wydania decyzji administracyjnej. Do postępowania w sprawie przyznania wsparcia stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

9. Przyznane wsparcie jest wypłacane w formie gotówkowej w kasie BSR w Krakowie o/ w Żabnie lub w formie przelewu na wskazany  rachunek bankowy wnioskodawcy.

10. W terminie 2 tygodni od otrzymania decyzji nie później niż do 7 listopada 2014r. wnioskodawca składa w Ośrodku Pomocy Społecznej oświadczenia wg załącznika nr 3 do niniejszego programu. Wzór oświadczenia został przyjęty jako załącznik nr 5 do Regulamin projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych i stanowi podstawę do rozliczenia się Gminy z otrzymanej dotacji z Województwem Małopolskim.

   

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 7. 

1. W przypadku podania w deklaracji lub we wniosku nieprawdziwych informacji, wydatkowania kwoty udzielonego wsparcia niezgodnie z celem projektu, przedłożenia fałszywych lub nieprawdziwych dowodów, nieprzedłożenia w terminie wskazanym w decyzji o dofinansowanie dokumentów potwierdzających wydatkowanie przyznanego wsparcia, nie złożenie oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3, wnioskodawca jest zobowiązany do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonego wsparcia.

2. Zasady, wysokość i termin zwrotu wsparcia określane są w drodze odrębnej decyzji administracyjnej.

XI. MONITORING PROGRAMU

§ 8. Program będzie monitorowany poprzez sprawozdania będące elementem składowym rozliczenia programu „Pierwszy dzwonek” zgodnie z zawartą umową.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik

Załącznik Nr 1 do Programu osłonowego Gminy Żabno w zakresie wsparcia  rodzin wielodzietnych 4+ w ramach projektu "Pierwszy dzwonek" na 2014 rok.

Wniosek o udzielenie wsparcia w ramach lokalnego Programu osłonowego Gminy Żabno w zakresie wsparcia rodzin wielodzietnych 4+ w ramach projektu "Pierwszy dzwonek" na 2014 rok.

……………………………………….., dnia …………………………….                  

  miejscowość

GMINA ŻABNO

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻABNIE

ULICA ŚWIĘTEGO JANA 3A

33-240 ŻABNO

WNIOSKODAWCA:  

imię i nazwisko    

 

adres zamieszkania  

 

telefon kontaktowy    

 

Ja niżej podpisana/ podpisany składam wniosek o udzielenie wsparcia w ramach projektu pn. „Pierwszy dzwonek”, polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych w formie:  

refundacji wydatków/

w formie pieniężnej przed poniesieniem wydatków,        

na uczniów*:  

Lp.

Imię i Nazwisko

Data urodzenia

Szkoła

Klasa

Stosunek pokrewieństwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wnoszę o przekazanie przyznanego wsparcia na rachunek bankowy o numerze  

……………………………………………………………………………………………………. / w formie gotówki do wypłaty w kasie BSR w Żabnie*

………………………………  

Czytelny podpis wnioskodawcy

Załączniki:

1. kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy,

2. dokument potwierdzający sprawowanie opieki – w przypadku wnioskodawców niebędących rodzicami,

3. zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające status ucznia danej szkoły, ze wskazaniem klasy do której uczeń uczęszcza,

4. faktury lub inne dokumenty potwierdzającego poniesienie wydatków w przypadku składania wniosku o refundację,

5. oświadczenie o zobowiązaniu do przedłożenia faktur lub innych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Programu osłonowego Gminy Żabno – w przypadku wniosków o wsparcie w formie pieniężnej przed poniesieniem wydatków.

 

 

             ……………………………………….., dnia …………………………….          

miejscowość

* niepotrzebne skreślić

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik

Załącznik Nr 2 do Programu osłonowego Gminy Żabno w zakresie wsparcia rodzin wielodzietnych 4+ w ramach projektu "Pierwszy dzwonek" na 2014 rok.

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisana/podpisany, oświadczam, że

1. Zobowiązuję się do wydatkowania kwoty otrzymanego wsparcia zgodnie z przeznaczeniem określonym w Projekcie.  

2. Zobowiązuje sie do przedłożenia faktur lub innych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków w terminie 2 tygodni od otrzymania decyzji nie później niż do 7 listopada 2014r.

 

………………………………………………        

Czytelny podpis wnioskodawcy

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik

Załącznik Nr 3 do Programu osłonowego Gminy Żabno w zakresie wsparcia rodzin wielodzietnych 4+ w ramach projektu "Pierwszy dzwonek" na 2014 rok.

………………………………..

(miejscowość,dnia)  

………………………………..

………………………………..

………………………………..

(dane wnioskodawcy)  

Oświadczenie o wydatkowaniu wsparcia przyznanego w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”

Oświadczam, że kwota wsparcia otrzymanego w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” w wysokości ………………, została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem określonym w regulaminie projektu „Pierwszy dzwonek”, polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnyc na:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………

  (podpis wnioskodawcy)

…………………………………..                …………………………………..

     (miejscowość i data)                                (potwierdzenie Gminy)

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik