UCHWAŁA NR XXXVII/530 /14

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 6 listopada 2014 r.

w sprawie  obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2015 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. , poz.594, z późniejszymi zmianami),oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. , poz.1381 z późniejszymi zmianami ) , w związku z  art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 z późniejszymi zmianami ) Rada Miejska w Żabnie  uchwala, co następuje:

 

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2015 roku, ogłoszoną
w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 (M.P. z 2014 r. , poz. 935 ) z kwoty 61,37 zł. za 1 dt do kwoty 50,00 zł. za 1dt.

§ 2.   Uchwała  podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik