UCHWAŁA NR XXXVII/531/14

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 6 listopada 2014 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 .

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt  8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. , poz.594, z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust.1 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2014 r. , poz.849, z późniejszymi zmianami) w związku z pkt. 1 i 2 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M.P.z 2014 r., poz.718 ) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Żabnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.   Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok jak niżej:

1/  od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,68 zł od 1m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
– 4,58  zł od l ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,21 zł od 1m2 powierzchni,

2/  od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,52 zł od l m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,70 zł od l m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 zł od l m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń– 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3/ od budowli  - 2%  ich  wartości określonej na podstawie art.4  ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy

          o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIX/395/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 12 grudnia  2013r.,  poz.7405.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik