UCHWAŁA NR XXXVII/532/14

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 6 listopada 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku  od nieruchomości na terenie Gminy Żabno w roku podatkowym 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2014 r. , poz.849, z późniejszymi zmianami) w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r.o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz.1172 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Żabnie uchwala, co następuje:

§ l. Oprócz zwolnień od podatku od nieruchomości wyszczególnionych w art. 7 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia się od podatku:

1/ budynki, budowle i grunty wykorzystywane wyłącznie do celów działalności kulturalnej, sportowej, oświatowej , przeciwpożarowej, oraz służące realizacji zadań własnych Gminy w zakresie pomocy społecznej,

2/ budynki mieszkalne jednorodzinne i wielomieszkaniowe wykorzystywane wyłącznie na cele mieszkalne z wyjątkiem związanych z działalnością gospodarczą,

3/ budowle urządzeń kanalizacyjnych.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIX /396/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Żabno w roku podatkowym 2014, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego   z dnia 12 grudnia 2013 r. , poz. 7408.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik