UCHWAŁA NR XXXVII/535/14

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 6 listopada 2014 r.

w sprawie opłaty od posiadania psów na 2015 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. , poz.594, z późniejszymi zmianami) oraz 18a ust.1 i art.19pkt 1 lit.f) ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2014r. , poz.849, z późniejszymi zmianami) w związku z pkt. 4 lit. e ) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia7 sierpnia  2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r.(M.P. z 2014 r.  , poz.718) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172  z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Żabnie uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Żabnie : 

1/ wprowadza na terenie gminy opłatę od posiadania psów; 

2/ określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów; 

3/ określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów; 

4/ zarządza pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określa inkasentów, terminy płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso. 

§ 2. Wprowadza się na terenie Gminy Żabno opłatę od posiadania psów. 

§ 3. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 20 zł od jednego psa.

§ 4. 

1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 15 maja roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty. 

2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązkui wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. 

§ 5. Pobór opłaty od posiadania psów został uregulowany uchwałą Nr XV/162/12 Rady Miejskiej 
w Żabnie z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, opłaty od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z 2012r, poz.969. zmienioną uchwałą Nr XVI/177/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 marca 2012r. zmieniającą uchwałę XV/162/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 lutego 2012 w sprawie zarządzenia poboru, podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, opłaty od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z 2012r, poz.1518. 

§ 6.  Traci moc uchwała Nr XXIX/399/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2014 rok, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 12grudnia  2013 r.,poz.7409.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia 2015 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik