UCHWAŁA NR XXXVII/553/14

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 6 listopada 2014 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXVI/358/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15lipca 2013 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz placach i parkingach stanowiących własność Gminy Żabno na terenie miasta Żabna.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 i art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 pkt l, art 13b ust. 1-5, art. 13f ust. 2 i art. 40a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U, z 2013r., poz. 260                  z późn.  zm.)  Rada Miejska w Żabnie uchwala, co następuje:

§ 1.  W uchwale nr XXVI/35/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 lipca 2013 r., w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz placach i parkingach stanowiących własność Gminy Żabno na terenie miasta Żabna (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2013r. poz. 4910) wprowadza się następujące zmiany: w §5 w ust. l po pkt. 4 kropke zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 i 6 w brzemieniu:    "5) kierujących honorowych krwiodawców w pobliżu stacji krwiodawstwa, na czas przeznaczony na oddawanie krwi, po umieszczeniu w pojeździe w widocznym  miejscu zaświadczenia stacji krwiodawstwa,

6) zasłużonych honorowych krwiodawców na całym terenie SPP, po umieszczeniu w pojeździe w widocznym miejscu legitymacji zasłużonego honorowego dawcy krwi.”

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna.

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik