UCHWAŁA NR VI/39/15

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 31 marca 2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/536/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie  określenia wysokości dziennych stawek   opłaty  targowej,  zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2015 rok.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. , poz.594, z późniejszymi zmianami) oraz art. 15  i art. 19, pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2014r. , poz.849,z późniejszymi zmianami),w związku z pkt 4 litera a) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015r. (M.P. z 2014 r. poz.718),art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r.  poz.749 z późniejszymi zmianami) oraz art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz.1172 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Żabnie uchwala, co następuje:

§ 1.    Załącznik do Uchwały NR XXXVII/536/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie  określenia wysokości dziennych stawek   opłaty  targowej,  zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2015 rok, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w 2014 roku poz.6698, otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Żabna.

§ 3. Traci moc uchwała nr V/34/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 5 marca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/536/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie  określenia wysokości dziennych stawek   opłaty  targowej,  zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2015 rok. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z 2015 roku poz.1488

§ 4.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik

Załącznik do Uchwały Nr VI/39/15

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 31 marca 2015 r.

Załącznik do Uchwały nr XXXVII/536/14

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 6 listopada 2014r.

Wykaz inkasentów poboru opłaty targowej:

Lp.

Sołectwo

Nazwisko i imię inkasenta

Adres inkasenta

1

Bobrowniki Wielkie

Woźny Marian

33-131 Łęg Tarnowski, Bobrowniki Wielkie, ul. Długa 105

Chorążec

Kmieć Barbara

33-240 Żabno, Chorążec 15

3

Czyżów

Florek Andrzej

33-240 Żabno, Czyżów 6

4

Fiuk

Pochroń Ryszard

33-240 Żabno, Sieradza 232

5

Goruszów

Chyc Anna

33-250 Otfinów, Goruszów 14

6

Gorzyce

Szostek Marek

33-250 Otfinów, Gorzyce 217

7

Ilkowice

Madura Leokadia

33-131  Ilkowice, ul. Partyzantów 73

8

Janikowice

Kopeć Leszek

33-250 Otfinów, Janikowice 56

9

Kłyż

Kochańczyk Wiesław

33-250 Otfinów, Kłyż 69

10

Łęg Tarnowski

Tryba  Robert

33-131 Łęg Tarnowski, ul. Górna 23

11

Nieciecza

Wójcik Tadeusz

33-240 Żabno, Nieciecza 83

12

Odporyszów

Głód Andrzej

33-240 Żabno, Odporyszów ul. Ks. Antoniego Szlęzaka 21

13

Otfinów

Królikowski Krzysztof

33-250 Otfinów, Otfinów 194

14

Pasieka Otfinowska

Sowa Emil

33-270 Wietrzychowice, Pasieka Otfinowska 60

15

Pierszyce

Pietrek Marta

33-250 Otfinów, Pierszyce 25

16

Podlesie Dębowe

Kiełbasa Lucyna

33-240 Żabno, Podlesie Dębowe 14

17

Sieradza

Kijowski Stanisław

33-240 Żabno, Sieradza 40

18

Siedliszowice 

Bieszczad Joanna

33-250 Otfinów, Siedliszowice 86

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik