UCHWAŁA NR VI/40/15

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 31 marca 2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XVI/177/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 marca 2012 roku zmieniającą  uchwałę Nr XV/162/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości ,opłaty od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa,ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r.  poz. 1381 z późn. zm.), art. 6 ust. 8, ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 2013, poz. 465 z późn. zm.), art. 6 ust. 12  i art.19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r.  poz.849,z późniejszymi zmianami), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r.  poz. 749, z późn. zm), oraz art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz.1172) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Załącznik do  uchwały nr XV/162/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości ,opłaty od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa,ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso,ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w 2012 r.poz.969 ,zmienionej Uchwałą Nr XVI/177/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XV/162/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości ,opłaty od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa,ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso,ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z 2012 poz.1518,  otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza się Burmistrzowi Żabna.

§ 3.  Traci moc uchwała nr V/35/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 5 marca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/177/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 marca 2012 roku zmieniającą  uchwałę Nr XV/162/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości ,opłaty od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa,ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z 2015 roku poz.1489

§ 4.   Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik

Załącznik do Uchwały Nr VI/40/15

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 31 marca 2015 r.

Załącznik do Uchwały nr XV/162/12

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 24 lutego 2012r.

Wykaz inkasentów poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości ,opłaty od posiadania psów od osób fizycznych:

Lp.

Sołectwo

Nazwisko i imię inkasenta

Adres inkasenta

1

Bobrowniki Wielkie

Woźny Marian

33-131 Łęg Tarnowski, Bobrowniki Wielkie, ul. Długa 105

Chorążec

Kmieć Barbara

33-240 Żabno, Chorążec 15

3

Czyżów

Florek Andrzej

33-240 Żabno, Czyżów 6

4

Fiuk

Pochroń Ryszard

33-240 Żabno, Sieradza 232

5

Goruszów

Chyc Anna

33-250 Otfinów, Goruszów 14

6

Gorzyce

Szostek Marek

33-250 Otfinów, Gorzyce 217

7

Ilkowice

Madura Leokadia

33-131 Ilkowice, ul. Partyzantów 73

8

Janikowice

Kopeć Leszek

33-250 Otfinów, Janikowice 56

9

Kłyż

Kochańczyk Wiesław

33-250 Otfinów, Kłyż 69

10

Łęg Tarnowski

Tryba Robert

33-131 Łęg Tarnowski, ul. Górna 23

11

Nieciecza

Wójcik Tadeusz

33-240 Żabno, Nieciecza 83

12

Niedomice

Dembiński Andrzej

33-132 Niedomice, ul. Nowy Świat 23

13

Odporyszów

Głód Andrzej

33-240 Żabno, Odporyszów ul. Ks. Antoniego Szlęzaka 21

14

Otfinów

Królikowski Krzysztof

33-250 Otfinów, Otfinów 194

15

Pasieka Otfinowska

Sowa Emil

33-270 Wietrzychowice, Pasieka Otfinowska 60

16

Pierszyce

Pietrek Marta

33-250 Otfinów, Pierszyce 25

17

Podlesie Dębowe

Kiełbasa Lucyna

33-240 Żabno, Podlesie Dębowe 14

18

Sieradza

Kijowski Stanisław

33-240 Żabno, Sieradza 40

19

Siedliszowice 

Bieszczad Joanna

33-250 Otfinów, Siedliszowice 86

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik