UCHWAŁA NR VIII/67/15

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h; art. 40 ust 2 pkt 2 oraz art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.); art. 110 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z poźn. zm.); art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) oraz § 30 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie przyjętego Uchwała Nr XV/165/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24.02.2012 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żabnie (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 29.03.2012 r. poz. 1398)  Rada Miejska w Żabnie  uchwala, co następuje:

§ 1.  W Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie przyjętego  Uchwałą Nr XV/165/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24.02.2012 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żabnie (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 29.03.2012 r. poz. 1398) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu: „7a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.)”,

b) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: „8a) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567)”,

c) po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu: „12a) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o karcie dużej rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863)”,

2) po  § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu: „§ 10a Ośrodek realizuje zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej,  określone w ustawie, o której mowa w § 3 pkt 8a które obejmują zadania związane z ustaleniem i wypłatą zasiłków dla opiekunów.”,

3) po  § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu: „§ 12a Ośrodek realizuje zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej,  określone w ustawie, o której mowa w § 3 pkt 7a które obejmują zadania związane z ustaleniem i wypłatą dodatków energetycznych.”,

4) po  § 16 dodaje się § 16a w brzmieniu: „§ 16a Ośrodek realizuje zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej,  określone w ustawie, o której mowa w § 3 pkt 12a polegające w szczególności na przyznawaniu, unieważnianiu oraz wydawaniu duplikatów Karty Dużej Rodziny.”

5) w § 23 po ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu: „9. Główny księgowy w okresie dłuższej nieobecności Kierownika może zawierać i rozwiązywać umowy cywilnoprawne jeżeli jest to konieczne dla prawidłowego funkcjonowania Ośrodka.”

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna oraz Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik