UCHWAŁA NR XI/98/15

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 8 października 2015 r.

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Żabno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15, art. 40, ust. 1 i art. 41, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                            o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515,) oraz art. 12, ust. 2 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1286) Rada Miejska w Żabnie uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży nie może być zlokalizowany w odległości mniejszej niż 30 m od:

- urzędów administracji publicznej,

- szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych,

- obiektów kultu religijnego (kościoły, kaplice i cmentarze),

- zakładów Opieki Zdrowotnej i społecznej.

2. Odległość, o której mowa w ust.1 mierzona będzie najkrótszą drogą dojścia pomiędzy głównym wejściem do punktu sprzedaży a najbliższym wejściem do budynków lub obiektów (jeżeli na terenie obiektu nie ma budynku), o których mowa w ust.1 z zachowaniem przepisów Prawa o ruchu drogowym.

§ 2. 

1. Punkt sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży nie może być zlokalizowany w odległości mniejszej niż 50 metrów, a w centrum miasta Żabna 30 metrów od obiektów wymienionych w §1 ust.1.”

2. Do mierzenia odległości o której mowa w ust.1 stosuje się odpowiednio § 1 ust. 2.

3. Dopuszcza się spożywanie napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa, sprzedawanych i podawanych przez punkty wyznaczone na podstawie jednorazowych zezwoleń w następujących miejscach :

1) w Żabnie przy ulicy Przybyszowskiego na terenie na przeciwko ogrodów działkowych, przy ulicy Jana na terenie parkingu obok budynku świetlicy środowiskowej i przy ulicy Jana obok świetlicy wiejskiej / Konary /.  

2) w Łęgu Tarnowskim przy ulicy Witosa na terenie placu gminnego przy KOS i przy remizie OSP,

3) w Ilkowicach przy ulicy Partyzantów na terenie przy Domu Ludowym,

4) w Siedliszowicach na terenie obok świetlicy wiejskiej.

§ 3. Dopuszcza się możliwość sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo w funkcjonujących sezonowo:

a) ogrodzonych ogródkach kawiarnianych usytuowanych bezpośrednio przy lokalach gastronomicznych, dla których wydano zezwolenia na sprzedaż i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i stanowiących integralną część tego lokalu,

b) w samodzielnych ogródkach kawiarnianych, nie sąsiadujących bezpośrednio z punktami sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na podstawie oddzielnego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży z zastrzeżeniem zachowania odległości określonej w § 2.  

§ 4. 

1. Traci moc uchwała Nr XIV/171/04 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 kwietnia 2004r.
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Żabno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z 2004 r. Nr 234, poz.2617) zmieniona uchwałą Nr XXXIV/492/14 Rady Miejskiej w Żabnie  z dnia 29 maja 2014r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalania zasad usytuowania na terenie Gminy Żabno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z 2014r. poz.3233).

2. Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, dla punktów nie spełniający wymogów niniejszej uchwały co do usytuowania zachowują ważność do czasu upływu terminu, na jaki zostały udzielone, chyba, że wcześniej dojdzie do ich uchylenia, cofnięcia bądź stwierdzenia wygaśnięcia.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik