UCHWAŁA NR XI/100/15

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 8 października 2015 r.

zmieniająca uchwałę nr XXVII/287/05 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 4 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żabno.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. , poz. 1515), art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U z 2015r poz. 1058) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U z 2015r poz. 1238)  Rada Miejska w Żabnie uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXVII/287/05 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 4 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żabno (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 9 czerwca 2005r Nr 309, poz. 2262) zmienionym uchwałą zmieniającą Nr X/91/07 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 sierpnia 2007r w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żabno (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 21 września 2007r Nr 680, poz. 4490), zmienionym uchwałą zmieniającą Nr XXXVII/394/09 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 5 listopada 2009r w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żabno (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 11 grudnia 2009r Nr 770, poz. 6008), zmienionym uchwałą zmieniającą Nr XIX/240/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 września 2012r w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żabno (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6 listopada 2012r., poz. 5444)  wprowadza się następujące zmiany:

- 1/§ 3 ust 2 otrzymuje brzmienie: "2. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2015r. poz. 163 ze zm.)".  

- 2/ § 5 otrzymuje brzmienie: "§5 Wysokość stypendium szkolnego nie może być niższa miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 poz. 114 z późn. zm) i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych",

- 3/w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Dla ustalenia wysokości stypendium szkolnego przyjmuje się niżej określone kryteria: 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ( w %) kwota bazowa – art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2015r. poz. 163 ze zm.)

Miesięczna wysokość stypendium (w %) kwota bazowa - art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015r. Nr 114 ze zm.)

Do 20%

200 % - 80 %

Powyżej 20 % do 40 %

176 % – 80 %

Powyżej 40 % do 60 %

152 % – 80 %

Powyżej 60 % do 80 %

128 % – 80 %

Powyzej 80 % zł do 100 %

104 % -  80 %

" ,

- 4/ § 13 otrzymuje brzmienie: "§13. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2015r. poz. 144 z późn. zm.), a w przypadku słuchaczy kolegów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. oświadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015r. poz. 144 z późn. zm.) .",

- 5/ w § 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Dla ustalenia wysokości zasiłku szkolnego ustala się niżej określone kryteria dochodowe:

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ( w %) kwota bazowa – art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2015r. poz. 163 ze zm.)

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015r. Nr 114 ze zm.) ( 100 % w tabeli)

Do 100 %

Do 100 %

Powyżej 100 % do 200 %

Do 80 %

Powyżej 200 %

Do 60 %

"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna i Kierownikowi Zakładu Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego   i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą od dnia 1 listopada 2015r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik