UCHWAŁA NR XII/120/15

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 .

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt  8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015 r. , poz.1515, z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2014 r. , poz. 849, z późniejszymi zmianami) w związku z pkt. 1 i 2 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P.z 2015 r., poz.735 ) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015r. , poz.1484 ) Rada Miejska w Żabnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.   Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok jak niżej:

1/  od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,68 zł od 1m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,58  zł od l ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,21 zł od 1m2 powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji,o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.poz.1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego -3 zł od 1m 2  powierzchni,

2/  od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,52 zł od l m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,70 zł od l m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,68 zł od l m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3/ od budowli  - 2%  ich  wartości określonej na podstawie art.4  ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy

          o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVII/531/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 21 listopada  2014r.,  poz.6693.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Małopolskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik