UCHWAŁA NR XII/123/15

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie określenia zwolnień przedmiotowych w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Żabno w roku podatkowym 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015r. , poz.1515, z późniejszymi zmianami) oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2014 r., poz.849,z późniejszymi zmianami) w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. , poz.1484) Rada Miejska w Żabnie uchwala, co następuje:

§ l. Zwalnia się w 2016 roku na terenie Gminy Żabno z podatku od środków transportowych:

1/ samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do poniżej12ton
służące wyłącznie do akcji ochrony przeciwpożarowej,

2/ samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do poniżej 12 ton

używane wyłącznie w działalności komunalnej.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna.

§ 3.  Traci moc uchwała Nr XXXVII/534/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 6 listopada 2014 r.
w sprawie określenia zwolnień przedmiotowych w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Żabno w roku podatkowym 2015 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 21 listopada 2014 r., poz.6696.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik