UCHWAŁA NR XII/130/15

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Żabno w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15, art. 40 ust.1, art. 41, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 3-4 i ust. 3 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399
z późn. zm.) Rada Miejska w Żabnie uchwala co następuje:

§ 1. 

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Żabno powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzające, że zarejestrowana działalność odpowiada działalności zawartej we wniosku o udzielenie zezwolenia,

2) posiadać dokument potwierdzający gotowość przyjęcia bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Żabno przez schronisko dla zwierząt ,

3) zapewnić całorocznie całodobową opiekę weterynaryjną obejmującą przedmiot prowadzonej działalności,

4) posiadać specjalistyczne urządzenia i środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt:

a) urządzenia i środki przy pomocy których będą wyłapywane zwierzęta nie mogą stwarzać zagrożenia dla ich zdrowia i życia,

b) posiadać co najmniej jeden samochód przystosowany do transportu zwierząt, spełniający wymogi przewidziane prawem wraz z pozytywną opinią Powiatowego Lekarza Weterynarii,

5) posiadać urządzenia umożliwiające ustalenie właścicieli zwierząt oznakowanych elektronicznie (czip),

6) posiadać odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrę, która posiada doświadczenie w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

7) prowadzić ewidencję zwierząt wyłapanych, która będzie zawierać opis zwierzęcia, w tym jego gatunek, wiek, płeć, maść, datę wyłapania, datę umieszczenia w schronisku,

8) posiadać umowę z zarządzającym instalacją unieszkodliwiania zwłok zwierząt na gotowość przyjęcia zwłok zwierząt lub z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na zbieranie i transport zwłok zwierząt,

9) złożyć wniosek o uzyskanie zezwolenia zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.).

§ 2. 

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Żabno powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sadowym bądź wpisem do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorcy,

2) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której ma być prowadzona działalność związana z prowadzeniem schroniska,

3) posiadać oznakowany samochód, przystosowany do transportu zwierząt, spełniający wymogi przewidziane prawem oraz z pozytywną opinią Powiatowego Lekarza Weterynarii,

4) posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające prowadzenie działalności
w powyższym zakresie,

5) posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektów budowlanych przeznaczonych
do prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz ustawą o ochronie zwierząt,

6) posiadać decyzję potwierdzająca spełnienie wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia tego rodzaju działalności,

7) posiadać stosowne decyzje i zezwolenia wymagane przepisami w zakresie prowadzenia przedmiotowej działalności, zwłaszcza przepisami sanitarnymi, ochrony środowiska, ustawy o odpadach,

8) prowadzić działalność w miejscu ogrodzonym zabezpieczającym wydostanie się zwierząt poza nieruchomość,

9) posiadać urządzenia które umożliwiając ustalenie właścicieli zwierząt oznakowanych elektronicznie,

10) posiadać zadaszony obiekt, przystosowany do przetrzymywania zwierząt z niezbędnym zapleczem socjalno-technicznym zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczególnych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 158, poz. 1657),

11) posiadać odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrę, która posiada doświadczenie w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

12) posiadać umowę o współpracy z lekarzem weterynarii obejmującej przedmiot prowadzonej działalności,

13) posiadać umowę z podmiotami uprawnionymi do przewozu zwłok zwierzęcych, utylizacji
lub prowadzenia grzebowisk albo posiadać uprawnienia do wykonywania tych czynności,

14) złożyć wniosek o uzyskanie zezwolenia zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z póżn. zm.),

15) posiadać aktualną pozytywną opinię Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami właściwego co do miejsca prowadzenia działalności, jeżeli już prowadzi taką działalność.

§ 3. 

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Żabno powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać zarejestrowaną działalność w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź wpisem do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że profil działalności przedsiębiorcy odpowiada działalności zawartej we wniosku o udzielenie zezwolenia,

2) dysponować ogrodzonym terenem zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich,

3) teren przeznaczony pod prowadzenie w/w działalności powinien być zlokalizowany
w sposób wykluczający możliwość szkodliwego wpływu na otoczenie,

4) posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektu wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane,

5) posiadać decyzję właściwego powiatowego lekarza weterynarii i nadany weterynaryjny numer identyfikacyjny, zgodnie z wymogami określonymi w art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539), w związku z przepisami Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE)
nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego),

6) posiadać obiekty i środki techniczne niezbędne do właściwego prowadzenia działalności,
a w szczególności:

a) urządzenia do spalania zwłok zwierzęcych i ich części, oraz środki umożliwiające grzebanie zwłok spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach w tym zakresie,

b) chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części,

c) miejsce do magazynowania odpadów powstających w procesie spalania,

d) miejsce magazynowania środków do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części,

e) zapewnić odbiór odpadów powstałych w procesie spalania przez wyspecjalizowany podmiot posiadający odpowiednie zezwolenia na ich transport i zagospodarowanie,

7) posiadać stosowne decyzje i zezwolenia wymagane przepisami ustawy o odpadach, przepisami sanitarnymi, weterynaryjnymi i prawa ochrony środowiska,

8) dysponować transportem do przewozu zwłok zwierzęcych i ich części dopuszczony do ruchu
w wyniku uzyskania stosownych zezwoleń,

9) posiadać zatwierdzoną instrukcję eksploatacji instalacji spalania zwłok zwierzęcych i ich części
(w przypadku ubiegania się o zezwolenie na spalanie zwłok zwierzęcych i ich części),

10) przestrzegać odrębnych przepisów dotyczących działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk
i spalarni zwłok zwierzęcych,

11) złożyć wniosek o uzyskanie zezwolenia zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 4. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności określonej w niniejszej uchwale winny być przedłożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy.

§ 5. Podmiot świadczący usługi w zakresie określonym niniejszą uchwałą będzie wyłoniony w trybie postępowania ofertowego.

§ 6. Wymagania ustalone w uchwale nie uchybiają innym wymaganiom wynikającym z odrębnych przepisów prawa, które przedsiębiorca winien spełniać z uwagi na rodzaj podejmowanej działalności poprzez uzyskanie stosownych decyzji, pozwoleń, opinii itp.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik