UCHWAŁA NR XII/131/15

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Żabno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515,) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Rada Miejska w Żabnie uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Uchwałę stosuje się do zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Żabno:

1) publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego;

2) niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego;

2. Niniejsza uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Żabno dla jednostek, o których mowa w ust. 1 uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczania dotacji, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

3. Dotyczące przedszkoli publicznych przepisy niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio do oddziałów przedszkolnych publicznych szkół podstawowych.

4. Dotyczące przedszkoli niepublicznych przepisy niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio do oddziałów przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych.

§ 2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);

2) ustawie o finansach publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.);

3) jednostce – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną wymienioną w §1 ust.1 lub oddział przedszkolny z § 1 ust. 3 i 4 niniejszej uchwały;

4) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia lub wychowanka jednostki wymienionej w §1 ust.1 lub oddziału przedszkolnego o którym mowa w § 1 ust. 3 lub 4 niniejszej uchwały.

§ 3. 

1. Podstawą obliczania dotacji jest:

1) w odniesieniu do dotacji dla publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 80 ust. 2b ustawy - kwota równa 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Żabno, pomniejszonych o stanowiące dochody budżetu Gminy Żabno wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłaty za wyżywienie, z tym że na ucznia niepełnosprawnego przyjmuje się kwotę równą kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Żabno

2) w odniesieniu do dotacji na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w jednostce publicznej,
o której mowa w art. 80 ust. 2c ustawy - kwota równa 100% kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Żabno;

3) w odniesieniu do dotacji na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w jednostce niepublicznej, o której mowa w art. 90 ust. 1a ustawy - kwota równa 100% kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Żabno;

4) w odniesieniu do dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej lub niepublicznego gimnazjum, o których mowa w art. 90 ust. 2a ustawy - kwota równa 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu
i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Żabno

5) w odniesieniu do dotacji dla niepublicznego przedszkola, o której jest mowa w art. 90 ust. 2b ustawy – kwota równa 75 % ustalonych w budżecie Gminy Żabno wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o stanowiące dochody budżetu Gminy Żabno wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłaty za wyżywienie, z tym że na ucznia niepełnosprawnego przyjmuje się kwotę równą kwocie przewidzianej na danego niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej przez Gminę Żabno

6) w odniesieniu do dotacji dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 2d ustawy – kwota równa 40 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Żabno, pomniejszonych o stanowiące dochody budżetu Gminy Żabno wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłaty za wyżywienie, z tym że na ucznia niepełnosprawnego przyjmuje się kwotę równa kwocie przewidzianej na danego niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Żabno.

7) w odniesieniu do dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, o której mowa
w art. 90 ust. 3 ustawy - kwota równa 50% ustalonych w budżecie Gminy Żabno wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.

2. Przedszkola publiczne otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Żabno dotację określoną w art. 80 ust. 2 ustawy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Żabno.

3. Niepubliczne przedszkola określone w art. 90 ust. 1b ustawy otrzymują na jednego ucznia dotację
w wysokości wskazanej w art. 90 ust. 1b ustawy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Żabno.

4. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego określone w art. 90 ust. 1c ustawy otrzymują na jednego ucznia dotację w wysokości wskazanej w art. 90 ust. 1c ustawy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola
w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Żabno.

5. Publiczne szkoły, o których mowa w art. 80 ust. 3 ustawy, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Żabno dotację w wysokości określonej w art. 80 ust. 3 ustawy.

§ 4. 

1. Organ prowadzący jednostkę, zwany dalej „wnioskodawcą”, składa corocznie wniosek o udzielenie dotacji rocznej do Burmistrza Żabna do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Wniosek składa się odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej.

4. O wysokości kwoty dotacji należnej na jednego ucznia jednostki Burmistrz Żabna informuje pisemnie wnioskodawcę do 31 grudnia roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.  Jednostka, dla której Burmistrz ustalił wysokość dotacji zwana jest dalej „uprawnionym do dotacji”.

§ 5. 

1. Uprawniony do dotacji składa do dziesiątego dnia każdego miesiąca roku udzielania dotacji informację o liczbie uczniów ustalonej według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca.

2. Wzór informacji, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Miesięczna kwota dotacji rocznej obliczana jest na podstawie informacji, o której mowa w ust. 2
i wypłacana w dwunastu transzach miesięcznie w terminie do  piętnastego  dnia miesiąca na rachunek bankowy placówki wskazany we wniosku, o którym mowa w §4 ust. 1, z uwzględnieniem korekt, o których mowa w ust. 4. Transza dotacji za miesiąc grudzień, przekazywana jest nie później, niż do dnia 15 grudnia.

4.  Uprawniony do dotacji zobowiązany jest do złożenia korekty informacji, o której mowa w ust. 2, zwiększającej lub zmniejszającej liczbę uczniów niezwłocznie po stwierdzeniu faktu błędnego podania liczby uczniów będącej podstawą do naliczenia dotacji.

§ 6. 

1. W przypadku zmiany w trakcie roku budżetowego podstawy obliczania dotacji Burmistrz Żabna dokonuje weryfikacji kwoty dotacji należnej na ucznia.

2.  Kwoty nadpłaty lub niedopłaty w stosunku do kwoty należnej dotacji będą korygowane przez Gminę przy przekazywaniu kolejnej raty dotacji.

§ 7. 

1. Uprawniony do dotacji składa rozliczenie z jej wykorzystania do dnia 20 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji.

2. Wzór rozliczenia stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 8. 

1. Ustalona kwota zobowiązania Gminy Żabno z tytułu wyrównania dotacji należnej za poprzedni rok budżetowy przekazywana jest na rachunek bankowy jednostki w terminie do ostatniego dnia marca następnego roku budżetowego.

2. Dotacja w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, wykorzystana niezgodnie  z przeznaczeniem oraz dotacja pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 9. 

1. Środki dotacji przekazanej w roku tytułem wyrównania za rok ubiegły lub lata ubiegłe można rozliczyć wydatkami z roku jej wypłacenia, albo wydatkami roku, którego dotacja dotyczyła, pod warunkiem, że wydatki te nie były przedmiotem rozliczenia dotacji odpowiednio za rok ubiegły lub za lata wcześniejsze w których się należała.

2. Do rozliczenia dotacji określonej w ust. 1 stosuje się § 7 i § 9, z tym że załącznik nr 3 należy wypełnić oddzielnie dla dotacji roku bieżącego i oddzielnie dla każdej z dotacji otrzymanej za rok lub za lata ubiegłe.

3. Podmiot prowadzący jednostkę, która zakończyła działalność w trakcie roku budżetowego zobowiązana jest do zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Gminy, oraz do złożenia rozliczenia na formularzu określonym w ust. 2, w terminie do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu zakończenia działalności.

§ 10. 

1. W dotowanych jednostkach Burmistrz Żabna może okresowo przeprowadzać kontrole, o których mowa w art. 80 ust. 3e oraz art. 90 ust. 3e ustawy.

2. Kontrole, o których mowa w ust. 1 przeprowadzają przedstawiciele Gminy Żabno upoważnieni przez Burmistrza Żabna, zwani dalej kontrolerami, na podstawie imiennego upoważnienia wydanego im przez Burmistrza, zawierającego:

1) numer upoważnienia,

2) podstawę prawną,

3) imię i nazwisko kontrolującego,

4) nazwę i adres kontrolowanego,

5) miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych,

6) zakres i termin kontroli,

7) czas trwania kontroli.

§ 11. 

1.   Kontroler jest zobowiązany powiadomić organ prowadzący jednostkę kontrolowaną o terminie, miejscu i zakresie planowanej kontroli - co najmniej na 7 dni przed kontrolą.

2. Kontroler ma prawo do:

1) swobodnego poruszania się na terenie jednostki kontrolowanej, w tym do wstępu do obiektów
i pomieszczeń związanych z przedmiotem kontroli,

2) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, pobierania kopi dokumentów i innych materiałów, z zachowaniem wymogów przewidzianych w przepisach odrębnych.

§ 12. 

1. Z przeprowadzonej kontroli kontroler sporządza protokół, którego jeden egzemplarz przekazuje osobie reprezentującej jednostkę kontrolowaną.

2. Jednostce kontrolowanej i organowi ją prowadzącemu przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolerowi na piśmie w terminie 14 dni od dnia przedłożenia protokołu do podpisania.

3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, kontroler jest zobowiązany dokonać ich analizy, a razie konieczności podjąć dodatkowe czynności kontrolne. W przypadku uznania zasadności zastrzeżeń, kontroler dokonuje zmiany lub uzupełnienia protokołu kontroli.

4. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontroler przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia.

5. Na dowodach księgowych sfinansowanych z dotacji dla jednostki umieszcza się w sposób trwały opis określający nazwę jednostki i kwotę, na którą wydatek został sfinansowany z dotacji z budżetu Gminy Żabno dla jednostki.

6. Jeżeli księgi finansowe znajdują się poza siedzibą dotowanej jednostki, organ prowadzący zobowiązany jest zapewnić dostępność ksiąg finansowych i dowodów księgowych na czas kontroli, w siedzibie dotowanej jednostki.

§ 13. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/432/09 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 grudnia 2009r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji  oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Żabno przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 5 poz. 16 z dnia 22 stycznia 2010r.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą od 1 stycznia 2016 r

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik

Załącznik Nr 1. do Uchwały Nr XII/131/15

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 26 listopada 2015 r.

Zalacznik1..pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/131/15

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 26 listopada 2015 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/131/15

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 26 listopada 2015 r.

Zalacznik3.pdf