UCHWAŁA NR XV/175/16

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bedomności zwierząt na terenie Gminy Żabno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, z późniejszymi zmianami), art. 11 ust. 3
i art. 11a ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856,
z późniejszymi zmianami), oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 296), Rada Miejska w Żabnie uchwala, co nastepuje:

§ 1. Uchwala się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żabno" w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą od 1 kwietnia 2016 r.   

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik

Załącznik do Uchwały Nr XV/175/16

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 30 marca 2016 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żabno

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne

§ 1. Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt bezdomnych przebywających w granicach administracyjnych Gminy Żabno. 

§ 2. Celem programu jest: 

1) zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym, 

2) zapobieganie bezdomności zwierząt, 

3) ograniczenie niekontrolowanego rozrodu zwierząt, 

4) edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach domowych psów i kotów, 

5) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt. 

Rozdział 2. 

Zapobieganie bezdomności zwierząt w szczególności psów i kotów

§ 3. Bezdomność zwierząt likwidowana będzie poprzez odławianie zwierząt bezdomnych, to jest zwierząt, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka i nie ma możliwości ustalenia ich właścicieli lub innych osób pod których opieką zwierzęta dotychczas przebywały i umieszczanie ich w schronisku dla zwierząt lub gospodarstwie rolnym jeżeli będą to zwierzęta gospodarskie. 

§ 4. 

1. Odławianie bezdomnych zwierząt domowych i gospodarskich na terenie Gminy Żabno będzie miało charakter stały i odbywać się będzie w oparciu o działania interwencyjne na zgłoszenia dokonane przez osoby fizyczne bądź prawne oraz ustalenia Policji i pracownika Urzędu Miejskiego, realizowane i prowadzone przez Azyl w Tarnowie. 

2. Burmistrz zawrze umowę w celu zapewnienia miejsca w schronisku dla zwierząt, które uciekły bądź zabłąkały się lub zostały porzucone i nie ma możliwości ustalenia ich właścicieli lub innych osób pod których opieką zwierzęta dotychczas przebywały. Zadania wykonywać będzie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tarnowie prowadzący Azyl dla Psów i Kotów w Tarnowie zarejestrowany jako schronisko. 

3. Burmistrz zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych wyłoni podmiot, z którym Gmina zawrze umowę w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, które uciekły bądź zabłąkały się lub zostały porzucone i nie ma możliwości ustalenia ich właścicieli lub innych osób, pod których opieką zwierzęta dotychczas przebywały. Jako gospodarstwo, które zapewni miejsce dla zwierząt gospodarskich w 2016 r. wskazuje się: 

Ludowy Klub Jeździecki w Tarnowie - Klikowej, 33-100 Tarnów, ul. Klikowska 304. 

4. Akcję odławiania zwierząt organizuje Burmistrz, który w drodze umowy powierza odławianie bezpańskich zwierząt podmiotowi prowadzącemu schronisko dla zwierząt lub przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w tym zakresie. 

5. Przed przewiezieniem do schroniska odłowione zwierzęta mogą być przetrzymywane w miejscu ustalonym w umowie pomiędzy Burmistrzem, a podmiotem przeprowadzającym akcję odławiania zwierząt. 

6. Odławianie zwierząt będzie prowadzone za pomocą wyspecjalizowanego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia odławianych zwierząt oraz nie będzie zadawać im cierpienia. 

7. Odłowione zwierzęta zostaną wydane osobom, które udowodnią swoje prawo własności do zwierząt pod warunkiem pokrycia poniesionych przez Gminę kosztów odławiania, transportu, przetrzymywania, leczenia i pobytu w schronisku zwierzęcia. 

8. Znakowanie oraz rejestr znakowanych bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku prowadzić będzie schronisko, z którym Gmina ma podpisaną umowę. 

§ 5. 

1. Gmina pokrywa w 100% koszty sterylizacji, kastracji, leczenia i opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Żabno. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt będzie realizowało schronisko w zakresie zwierząt bezdomnych dostarczonych do schroniska z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub wiek. 

2. Gmina pokrywa 100% kosztów uśpienia ślepych miotów psów i kotów bezdomnych przebywających na terenie Gminy Żabno. 

3. Uśpieniu, o którym mowa w ust. 2 mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla nich właścicieli. Zabieg uśpienia przeprowadza wyłącznie lekarz weterynarii, z którym Gmina zawarła umowę na świadczenie usług w tym zakresie. 

4. Koszty sterylizacji lub kastracji wolno żyjących kotów z terenu Gminy Żabno pokryje w 100% Gmina. Wolno żyjące koty, będą na zlecenie Gminy wyłapywane i przewożone do lekarza weterynarii w celu wykonania zabiegu sterylizacji lub kastracji. Po przeprowadzeniu zabiegu zwierzęta wrócą do miejsc macierzystych bądź trafią do adopcji. 

5. Gmina zawrze umowę z lekarzem weterynarii na całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Zadania wynikające z § 5 ust. 2 - 4 wykonywać będzie Lecznica Zwierząt lek. wet. Tadeusz Pawluś, 33-240 Żabno, ul. Sieradzka 5.  

6. Gmina będzie stwarzać kotom wolno żyjącym warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia. Na interwencję mieszkańców Gminy bądź organizacji pozarządowych Gmina będzie dokarmiać koty wolno żyjące poprzez zakup karmy wspierając osoby społecznie opiekujące się tymi zwierzętami (karmicieli). 

§ 6. Koszty o których mowa w § 5 finansowane będą w 100% z budżetu Gminy Żabno. 

Rozdział 3. 

Edukacja

§ 7. Poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt w szczególności psów i kotów realizowane będzie poprzez: 

1) działalność promocyjną Gminy w zakresie adpocji zwierząt ze schroniska, 

2) prowadzenie akcji edukacyjnych, zachęcających do zaopiekowania się bezdomnym psem lub kotem poprzez zachęcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy do propagowania zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczenia liczby zwierząt poprzez sterylizację i kastrację, 

3) prowadzone poprzez placówki szkolne działania edukacyjne, mające na celu podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców w zakresie obowiązków ciążących na osobach utrzymujących lub hodujących psy albo koty. 

Rozdział 4. 

Finansowanie Programu

§ 8. 

1. Maksymalną kwotę przeznaczoną na realizację niniejszego programu na dany rok określa Uchwała Budżetowa Rady Miejskiej w Żabnie. 

2. Zestawienie kosztów realizacji Programu stanowi załącznik do niniejszego programu. 

§ 9. Program obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik

Załącznik do załącznika do Uchwały Nr XV/175/16

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 30 marca 2016 r.

Zestawienie kosztów związanych z realizacją programu w okresie
kwiecień 2016 – marzec 2017

Lp

Nazwa zadania

Kwota przeznaczona na realizację zadania

uwagi

1

2

3

4

1.

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca
w schronisku dla zwierząt i ich znakowania

31 000,00


2.

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.

500,00


3.

Odławianie bezdomnych zwierząt

4 000,00


4.

Sterylizacja i kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt

3 800,00


5.

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowana przez schronisko

700,00


6.

Usypianie ślepych miotów

400,00


7.

Miejsce opieki dla zwierząt gospodarskich oraz opieka nad tymi zwierzętami

5 600,00


8.

Całodobowa opieka weterynaryjna dla zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

4 000,00Razem

50 000,00


 

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik