UCHWAŁA NR XVI/193/16

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Ilkowicach

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446), w związku z art. 47a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520, z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Żabnie, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami uchwala, co następuje:

§ 1. Ulicy bez nazwy położonej w Ilkowicach, oznaczonej jako działka nr 443, stanowiąca współwłasność osób fizycznych, w kierunku zachodnim od ulicy Granicznej nadaje się nazwę:
„ul. Wspólna".

§ 2. Usytuowanie oraz przebieg ulicy o której mowa w § 1, określa szkic sytuacyjny stanowiący załącznik do uchwały.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/193/16

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Zalacznik1.pdf