UCHWAŁA NR XVI/201/16

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40 ust.1 i art. 41ust.1 ustawy  z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446), oraz art. 6 l ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r., poz. 250 ), w związku z art.11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 poz.87), Rada  Miejska w Żabnie  uchwala, co następuje :

§ 1. 

1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy zwaną dalej „opłatą”  uiszcza się w terminach:

- do 15 kwietnia – za I kwartał,

- do 15 lipca – za II kwartał,

- do 15 października – za III kwartał,

- do 15 grudnia – za IV kwartał.

2. Opłata za gospodarowanie odpadami płatna jest;

- „z dołu” za miesiące: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad,

- „z góry” za miesiąc: grudzień.

3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego w Żabnie  lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Żabnie.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXI/274/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 19.12.2012 roku, poz. 7533). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego,  

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik