UCHWAŁA NR XVII/209/16

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żabno”

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz.U. z 2016 r., poz. 250 ) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie -  Rada Miejska w Żabnie  uchwala,  co następuje :

§ 1. Ustala się  szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie  Gminy Żabno w postaci "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żabno", stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna.

§ 3. Traci moc Uchwała nr XX/252/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żabno” ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 22.11.2012 r. poz. 6217.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik

Załącznik do Uchwały Nr XVII/209/16

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 30 maja 2016 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żabno

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żabno,
w szczególności dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

- prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych, odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych i odpadów z remontów,

- uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego;

- mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników
i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

- średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach;

- liczby osób korzystających z tych pojemników;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub
w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250);

2) właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami mającymi obowiązek realizować obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku, przy czym:

a) na terenie budowy wykonywanie obowiązków właściciela nieruchomości należy do wykonawcy robót budowlanych;

b) na terenie przystanków komunikacyjnych obowiązki uprzątnięcia i pozbycia się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, należą do przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej;

c) na drogach publicznych obowiązki utrzymania czystości i porządku, a także zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym, pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych
z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej, uprzątnięcie
i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów na takim chodniku, należą do zarządu drogi;

d) na terenach pozostałych obowiązki utrzymania czystości i porządku należą do Gminy, do obowiązków Gminy należy także uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu
i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku oraz zbieranie i pozbycie się odpadków zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych umieszczonych na tym chodniku i utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym;

3) budynek mieszkalny jednorodzinny - to zgodnie z treścią art. 3 pkt 2a ustawy
z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290)   - budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 proc. powierzchni całkowitej budynku;

4) budynek zamieszkania zbiorowego - to zgodnie z zapisami § 3 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U  z 2015 r. poz.1422) – budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny,

5) zabudowa jednorodzinna - to zgodnie z zapisami § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U  z 2015 r. poz.1422) - budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi;

6)  zabudowa wielorodzinna – zabudowa, na którą składają się budynki wielorodzinne, a więc takie które nie spełniają definicji budynku jednorodzinnego zapisanej w § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U  z 2015 r. poz.1422);

7) umowach – należy przez to rozumieć umowy, rozumiane zgodnie z treścią art. 6. ust. 1 ustawy, podpisane z podmiotem uprawnionym przez właścicieli nieruchomości;

8) stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – należy przez to rozumieć stawki ustalone uchwałą Rady Miejskiej w Żabnie na podstawie upoważnienia zawartego w art. 6k ustawy;

9) punkty selektywnego zbierania – należy to rozumieć w znaczeniu art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy;

10) odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości, zgodnie z zapisem art. 3, ust. 1 pkt 7 ustawy z 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21 z późn. zm.);

11) odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych w KPGO, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;

12) odpadach ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów zgodnie z art. 3, ust. 1, pkt 10 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21 z późn. zm.);

13) odpadach budowlano-remontowych i rozbiórkowych – rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z remontów, budów i rozbiórek, na które nie trzeba uzyskać pozwoleń na budowę lub których nie trzeba zgłaszać do administracji budowlano - architektonicznej;

14) nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to ścieki powstające w domowych urządzeniach sanitarnych, gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych lub przekazywanych do sieci kanalizacyjnej;

15) zbiornikach bezodpływowych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania;

16) stacjach zlewnych – należy przez to rozumieć, instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia;

17) harmonogramie – należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Żabno, uwzględniający zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żabno dotyczące minimalnej częstotliwości odbioru odpadów zależnej od rodzaju odpadów, miejsca ich wytwarzania oraz wytwórcy;

18) przedsiębiorcach – należy przez to rozumieć podmiot realizujący zadania
w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz prowadzący działalność w zakresie wymienionym w art. 7 ustawy, na którą konieczne jest uzyskanie zezwolenia;

19) zwierzętach domowych – należy rozumieć zgodnie z treścią art. 4 ust. 17 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U z 2013 r. poz.856, z późn. zm.);

20) zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale pozostawały; zgodnie z art. 4 ust. 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt;

21) regulaminie – rozumie się przez to niniejszy „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żabno”.

Rozdział 2.

WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie w Rozdziale 3 i 5, w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej;

3) przyłączenie nieruchomości do nowej sieci kanalizacyjnej w terminie 6 miesięcy od dnia przekazania jej do eksploatacji;

4) oddzielne gromadzenie nieczystości ciekłych w postaci ścieków bytowych oraz gnojówki i gnojowicy, w przypadku prowadzenia działalności rolniczo – hodowlanej, którą należy wykorzystywać zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 lipca 2007 o nawozach i nawożeniu. Budowle rolnicze służące do gromadzenia odpadów o jakich mowa w zdaniu poprzedzającym winny spełniać wymagania o jakich mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie;

5) prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywanie przedsiębiorcy odpadów komunalnych, w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;

6) zbieranie odpadów nie podlegających selekcji do pojemników o wielkości i liczbie uzależnionej od liczby mieszkańców nieruchomości w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;

7) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych przedsiębiorcy w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczanym właścicielom nieruchomości;

8) zagwarantowanie bezkolizyjnego dojazdu do wyznaczonego punktu zbierania odpadów;

9) uprzątanie poprzez: zamiatanie, zbieranie, zmywanie, malowanie, itp., zanieczyszczeń z powierzchni posadzek, podłóg, ścian i stropów przeznaczonych do wspólnego użytkowania pomieszczeń budynków wielolokalowych, np. sieni, korytarzy, piwnic, klatek schodowych, wind, studzienek okien piwnicznych, zsypów na odpady, rur spustowych rynien z kratkami do czyszczenia , a tym samym utrzymywanie ich należytego stanu sanitarno-higienicznego;

10) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż
nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczalny płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;

11) uprzątanie piasku z chodnika w sposób jak wyżej;

12) likwidowanie śliskości na drogach publicznych, ulicach, placach w okresie mrozów i opadów śnieżnych, zgodnie z wymogami art. 4 pkt 20 oraz art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460, z późn. zm.);

13) oznaczenie nieruchomości, zgodnie z treścią ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 460, z późn. zm.), przez umieszczenie w widocznym z ulicy miejscu numeru porządkowego nieruchomości oraz zadbanie o ich estetyczny i czytelny wygląd;  

14) utrzymywanie nieruchomości niezabudowanych, nie będących rolnymi, ani obszarami chronionymi w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody, ani obszarami leśnymi, ani gruntami pod wodami, ani obszarami, na których wydobywane są kopaliny, w stanie wolnym od zachwaszczenia z wykoszoną trawą;

15) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach dozwolonych, a więc:

a) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone, w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi,

b) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych,

16) doraźne naprawy i regulacje samochodów poza warsztatami samochodowymi będą przeprowadzane w obrębie nieruchomości,  jeżeli  nie  spowodują  zanieczyszczenia  wód  i gleby  oraz  uciążliwości  dla  sąsiadów, a powstające odpady będą gromadzone w odpowiednich pojemnikach;

17) stosowanie oraz gromadzenie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego w miejscach spełniających wymogi przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu, czyli na podłożu utwardzonym i uszczelnionym w zbiornikach na odchody o pojemności umożliwiającej przechowywanie ich przez wymagany przepisami okres;

18) zobowiązanie właścicieli nieruchomości zadrzewionych i zakrzaczonych położonych wzdłuż ciągu komunikacyjnego (chodników, dróg) do ich utrzymania w stanie nie utrudniającym bezpieczne korzystanie z pasa drogowego;

19) coroczną wymianę piasku w piaskownicach zlokalizowanych na terenach publicznie dostępnych;

20) umieszczanie na terenach publicznie dostępnych, a więc w parkach, na targowiskach, placach zabaw, itp., regulaminów korzystania z nich;

21) postępowanie z odpadami innymi niż komunalne, powstającymi na terenie nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

§ 4. Na terenie Gminy Żabno biorąc pod uwagę zasady utrzymania czystości porządku, zabrania się:

1) spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków a także w pojemnikach; dopuszcza się spalanie odpadów z drewna (trociny, wióry, ścinki) a także korek i korę oraz papier i tekturę, niezawierające substancji niebezpiecznych, impregnatów, folii itp. o ile nie jest to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego;

2) wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów gastronomicznych i usługowych oraz innych nieruchomości, do koszy ulicznych oraz pojemników innych właścicieli;

3) stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska dla usunięcia śniegu i lodu;

4) niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, urządzeń wyposażenia placów zabaw, urządzeń do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do umieszczania reklam i ogłoszeń, urządzeń stanowiących elementy infrastruktury komunalnej, np. hydrantów, transformatorów, rozdzielni, linii energetycznych, telekomunikacyjnych, wiat, przystanków, roślinności, deptania trawników oraz zieleńców itp.;

5) umieszczania na pniach drzew oraz w ich koronie afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp.;

6) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu;

7) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;

8) zajmowania pasa drogowego (chodniki, pobocza, jezdnie, rowy przydrożne) celem składowania odpadów lub materiałów budowlanych; na zajęcie pasa drogowego wymagana jest zgoda zarządcy drogi i pobierana jest za to opłata zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych;

9) dokonywania zmian naturalnego ukształtowania terenu w sposób niezgodny
z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.);

10) na terenach, na których organizowane są imprezy masowe, zgromadzenia
o charakterze publicznym, giełdy i targowiska wprowadza się obowiązek zapewnienia wystarczającej ilości urządzeń do zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, utrzymywania czystości wokół nich oraz niezwłocznego usuwania urządzeń po zakończeniu oczyszczania terenu. Obowiązek ten obciąża organizatora zgromadzenia, zarządcę giełdy lub targowiska.

§ 5.  Właściciele nieruchomości, na których znajdują się place zabaw dla dzieci mają obowiązek utrzymania znajdujących się tam urządzeń służących do zabawy dzieci w należytej czystości i estetyce oraz właściwym stanie technicznym.

Rozdział 3.

ZASADY OGÓLNE

W ZAKRESIE PROWADZENIA SELEKTYWNEGO ZBIERANIA I ODBIERANIA ODPADÓW

§ 6. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:

1. Właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie (pojemniki) do zbierania odpadów komunalnych. Worki do prowadzenia selektywnej zbiórki dostarcza właścicielom nieruchomości przedsiębiorca.

2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić je w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych spełniających wymagania § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Na działkach budowlanych należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych, z uwzględnieniem możliwości ich segregacji.

3. Prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru i tektury (worek NIEBIESKI), tworzywa sztucznego (WOREK ŻÓŁTY), szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła (worek ZIELONY), opakowań wielomateriałowych i metalu (worek CZERWONY) oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (worek BRĄZOWY lub CZARNY) w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji;

4. Odpady komunalne ulegające biodegradacji - odpady zielone należy poddać procesowi kompostowania z zachowaniem sztuki ogrodniczej, w sposób nie powodujący uciążliwości dla otoczenia z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu. W przypadku braku możliwości ich kompostowania na miejscu gromadzić w dostarczonych przez przedsiębiorcę workach lub przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

5. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony wystawiane są przed nieruchomość w wyznaczony dzień lub przekazywane do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

6. Zużyte akumulatory, odpady niebezpieczne należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

7. Zużyte baterie należy przekazywać do punktów zbiórki zorganizowanych w placówkach handlowych, szkołach, przedszkolach, budynku Urzędu Miejskiego na terenie gminy Żabno oraz do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

8. Przeterminowane leki należy przekazywać do punktów zbiórki zorganizowanych w aptekach na terenie Gminy Żabno.

9. Odpady budowlane i rozbiórkowe niezawierające frakcji niebezpiecznych mogą być zagospodarowane we własnym zakresie lub przekazywane innym osobom do wykorzystywania na potrzeby własne np. do utwardzenia lub naprawy zniszczonych dróg po wcześniejszym uzgodnieniu
z właścicielem lub zarządcą drogi. W przypadku braku możliwości ich zagospodarowania na miejscu odpady te mogą zostać dostarczone do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK). Punkt ma obowiązek w ramach zryczałtowanej opłaty odebrać wyłącznie te odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót tj. do 150 kg, odpady w większej ilości PSZOK ma obowiązek odebrać za dodatkową opłatą.

10. Odpady zebrane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę z miejsc wcześniej uzgodnionych z przedsiębiorcą zgodnie z harmonogramem.

11. Opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed złożeniem do worka;

12. Selektywnie zebrane odpady przekazywane są przedsiębiorcy w zamkniętych workach;

13. Odpady zebrane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę z miejsc wcześniej uzgodnionych z przedsiębiorcą zgodnie z dostarczonym harmonogramem;

Rozdział 4.


CZĘSTOTLIWOŚĆ POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH

§ 7. Odpady komunalne będą usuwane z terenu nieruchomości zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem wywozu odpadów z częstotliwością wynikającą z uchwały Rady Miejskiej w Żabnie
w tym zakresie. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:

1. Odpady zmieszane  oraz odpady biodegradowalne odbierane są:

1) w zabudowie jednorodzinnej- nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

2) w zabudowie wielorodzinnej – w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz
w tygodniu,  a w części wiejskiej może być rzadsza.

2. Selektywnie zbierane odpady komunalne takie jak: papier, plastik, szkło, metal i opakowania wielomateriałowe odbierane są w cyklu miesięcznym bądź na bieżąco w gminnym punkcie zbiórki odpadów komunalnych.

3. Odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (np. zużyte akumulatory, chemikalia) należy przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

4. Odpady wielkogabarytowe zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony odbierane są dwa razy w roku – przed sezonem letnim i przed sezonem zimowym, bądź na bieżąco w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów.

5. Odpady budowlane będą odbierane na indywidualne zgłoszenie, bądź na bieżąco w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów;

6. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w wyznaczonych ZOZ na terenie Gminy Żabno.

7. Zużyte baterie należy przekazywać do punktów zbiórki baterii zorganizowanych w placówkach handlowych, szkołach, przedszkolach, budynku Urzędu Miejskiego na terenie gminy Żabno lub przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

§ 8. Do zbierania okresowo zwiększonej ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników i kontenerów, mogą być używane odpowiednio oznaczone worki z tworzyw sztucznych, udostępniane przez przedsiębiorcę świadczącego usługi na wywóz odpadów komunalnych i wcześniejszym uzgodnieniu terminu i miejscu ich odbioru.

§ 9. W okresie letnim, właściciele nieruchomości, na terenach których prowadzona jest działalność wiążąca się z okresowym przebywaniem osób (wynajem pokojów itp.) zobowiązani są do zwiększenia częstotliwości usuwania odpadów lub wyposażenia nieruchomości w dodatkowe pojemniki na odpady.

§ 10. Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego należy dostosować do szybkości zapełniania się koszy w taki sposób, aby nie dopuścić do ich przepełniania i z zachowaniem należytych warunków sanitarnych.

§ 11. Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych:

1. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zlecenia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego oraz podpisanej umowy. Częstotliwość opróżniania uzależniona jest od pojemności zbiornika i nie należy doprowadzać do jego przepełnienia.

2. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika
z ich instrukcji eksploatacji.

Rozdział 5.

RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH. WARUNKI ROZMIESZCZANIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM.

§ 12. Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

1. Pojemniki muszą spełniać normy i wymagania określone odrębnymi przepisami.

2. Przewiduje się następujące urządzenia do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Żabno:

1) kosze uliczne o pojemności od 20 do 70 l;

2) kosze na odpady o pojemności 120 l, 240l, 1100l

3) worki o pojemności od 60 do 120 l;

4) kontenery.

3. Odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy:

1) dla budynków mieszkalnych 20 l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość; odpady segregowane można gromadzić w workach o pojemności co najmniej 60 l;

2) dla szkół wszelkiego typu 3 l na każdego ucznia i pracownika;

3) dla żłobków i przedszkoli 3 l na każde dziecko i pracownika;

4) dla lokali handlowych 50 l na każde 10m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal;

5) dla punktów handlowych poza lokalem 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdy punkt;

6) dla lokali gastronomicznych 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne;

7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji co najmniej jeden pojemnik 120 l;

8) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników;

9) dla hoteli, pensjonatów, domów opieki 20 l na jedno łóżko;

10) dla ogródków działkowych 20 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku, i 5 l poza tym okresem

§ 13.  Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki o następujących ujednoliconych kolorach:

1) NIEBIESKI - z przeznaczeniem na makulaturę;

2) ŻÓŁTY - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne;

3) BRĄZOWY lub CZARNY- z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji;

4) ZIELONY - z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane;

5) CZERWONY - z przeznaczeniem na metal i opakowania wielomateriałowe,

§ 14. Organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym odbywa się ona w jeden pojemnik o pojemności 120 l na 20 osób uczestniczących w imprezie oraz w szalety przenośne w ilości jeden szalet na 100 osób uczestniczących w imprezie jeżeli czas jej trwania nie przekracza 4 godzin, jeśli jest on dłuższy ilości te należy zwiększyć o 50%
w stosunku do podanych wyżej, na każde następne 4 godziny trwania imprezy; organizatorzy imprezy są zobowiązani zawrzeć umowy z przedsiębiorcami na dostarczenie pojemników
i szaletów oraz opróżnienie i uprzątnięcie ich.

§ 15. Ustala się następujące zasady doboru objętości zbiorników bezodpływowych:

1. Właściciel nieruchomości nie mający możliwości włączenia jej do systemu kanalizacji sanitarnej, zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez pobudowanie i dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by jego opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia – przyjmując zużycie wody według wodomierza lub jako równe 3 m³/osobę/miesiąc.

2. Dla innych obiektów nie wyposażonych w wodomierze przyjmuje się zużycie wody w następujących ilościach:

1) pralnie usługowe – 17,0 dm³/kg bielizny/dobę,

2) bary, restauracje, jadłodajnie – 3 m³/miejsce/miesiąc,

3) kawiarnie – 0,8 m³/miejsce/miesiąc,

4) sklepy spożywcze – 2,0 m³/zatrudnionego/miesiąc,

5) pozostałe sklepy – 0,9 m³/zatrudnionego/miesiąc,

6) apteki – 3,0 m³/zatrudnionego/miesiąc

7) przychodnie lekarskie – 0,5 m³/zatrudnionego/miesiąc,

8) zakłady fryzjerskie i kosmetyczne - 4,5 m³/zatrudnionego /miesiąc,

9) pozostałe zakłady usługowe - 0,45 m³/zatrudnionego/miesiąc,

10) zakłady produkcyjne:

- bez natrysków - 0,45 m³/zatrudnionego/miesiąc,

- z natryskami – 1,5 m³/zatrudnionego/miesiąc.

3. W przypadkach niewymienionych należy przyjąć normy zapisane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r., Nr 8, poz. 70).

§ 16. Ustala się standardy utrzymania pojemników i miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym:

1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości zarówno zewnętrznej jak i wewnątrz.

2. Pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnych zapachów.

3. Pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony pokrywy.

4. Miejsca gromadzenia odpadów komunalnych winny być zadaszone, ogrodzone
i zamknięte; dostęp do nich winny mieć wyłącznie osoby mające obowiązek zbierać w nich odpady komunalne.

5. Miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości poprzez ich zamiatanie i uprzątanie.

6. Właściciel nieruchomości ma obowiązek okresowego dezynfekowania pojemników na odpady.

§ 17. Ustala się następujące zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów
i gromadzenia nieczystości płynnych:

1. Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

2. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości; dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach.

3. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy w celu ich opróżnieni.

§ 18. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorniki bezodpływowe muszą być eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

§ 19. 

1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych aniżeli komunalne pochodzących z działalności gospodarczej.

2. Zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady, jakichkolwiek odpadów.

3. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru i tektury opakowaniowej i nie opakowaniowej nie wolno wrzucać:

1) kalki technicznej,

2) opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem,

3) prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów.

4. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki SZKŁA nie wolno wrzucać:

1) ceramiki (porcelana, naczynia typu acro, talerze, doniczki),

2) luster,

3) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości,

4) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),

5) szyb samochodowych.

5. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki TWORZYW SZTUCZNYCH  nie można wrzucać:

1) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii,

2) opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach

3) opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych.

6. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki metali nie można wrzucać:  metali łączonych z innymi materiałami, np. gumą.

7. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki opakowań wielomateriałowych nie można wrzucać: opakowań ani materiałów innych, aniżeli opakowania wielomateriałowe np. tetrapak.

8. Do przydomowych kompostowników ani worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji nie można wrzucać: odpadów innych aniżeli bioodpady i odpady zielone z wyjątkiem pochodzących z pielęgnacji drzew i krzewów.

9. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są nieczystości płynne pochodzenia bytowego.

Rozdział 6.

OBOWIĄZKI FORMALNOPRAWNE I SKUTKI ICH NIEPRZESTRZEGANIA

§ 20. Wprowadza się obowiązki w zakresie dokumentowania:

1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, oraz właściciele nieruchom mają, zgodnie z treścią art. 6m ustawy, obowiązek w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, złożenia w Gminie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

2. Rolnicy zużywający wodę na potrzeby gospodarstwa rolnego i w związku z tym nie odprowadzający jej do zbiorników bezodpływowych, zobowiązani są do zainstalowania odrębnych liczników do pomiaru zużycia wody na potrzeby bytowe;

3. Właściciele nieruchomości którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych , oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy są zobowiązani do udokumentowania odbioru nieczystości poprzez zawarcie umowy na odbiór z podmiotem uprawnionym oraz przechowywania dokumentów zapłaty;

4. Właściciele nieruchomości posiadający przydomową oczyszczalnie ścieków są zobowiązani do zgłoszenia jej do urzędu przed rozpoczęciem eksplantacji oraz wykonywaniu badań i wywozu osadu zgodnie z posiadanymi dokumentami eksploatacji oczyszczalni przydomowej. Badania ścieków oczyszczonych w celu sprawdzenie efektywności oczyszczalni powinny być wykonane nie rzadziej niż raz na rok, w przypadku gdy stopień oczyszczenie jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

§ 21. Konsekwencje nie realizowania obowiązków:

1. Wykonywanie przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie: wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich we właściwym stanie, przyłączenia do sieci kanalizacyjnej lub wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub wyposażenia nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków, uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników podlega kontroli wykonywanej przez upoważnione służby; w przypadku stwierdzenia niewykonywania tych obowiązków Policja w zakresie swoich kompetencji ma prawo nałożyć mandat, zaś Burmistrz Żabna występuje o ukaranie w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, albo wydaje decyzję nakazującą ich wykonanie.

2. Burmistrz Żabna dokonuje kontroli wykonywania obowiązku zawarcia przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy lecz powstają odpady komunalne oraz wszystkich nieruchomości, które winny być wyposażone w szczelne zbiorniki bezodpływowe lub przydomową oczyszczalnie ścieków, umów na usługi odbioru odpadów,  opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz wykonywania przez nich obowiązku uiszczania z tego tytułu opłat.

3. Burmistrz Żabna dokonuje kontroli wykonywania obowiązku przez właścicieli nieruchomości posiadającego oczyszczalnie przydomową poprawności jej eksploatacji i działania na podstawie posiadanych przez właściciela: instrukcji eksploatacji, dokumentów wywozu osadu, dokumentów wykonywanych badań ścieków oczyszczonych.

4. W przypadku stwierdzenia niewykonywania obowiązków opisanych w pkt. 2, Burmistrz Żabna wydaje z urzędu decyzję, w której ustala obowiązek uiszczania opłat, ich wysokość, terminy uiszczania oraz sposób udostępniania urządzeń w celu ich opróżnienia;
w takich przypadkach gmina organizuje właścicielom nieruchomości odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych; decyzji tej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności; decyzja obowiązuje przez rok i ulega przedłużeniu na rok następny, jeżeli właściciel nieruchomości na co najmniej trzy miesiące przed upływem daty jej obowiązywania nie przedstawi umowy, w której termin rozpoczęcia wykonywania usługi nie jest późniejszy niż data utraty mocy obowiązującej.

5. W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nakładanych zgodnie z art. 6o i 6p ustawy, stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

6. Dowody uiszczania opłat za odbiór odpadów i opróżnianie zbiorników bezodpływowych, właściciel nieruchomości jest obowiązany przechowywać przez okres dwóch lat.

Rozdział 7.

OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCYCH NA CELU OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI

§ 22. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa
i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

§ 23. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1. W odniesieniu do psów:

1) na terenie gminy każdego psa należy prowadzić na uwięzi oraz z nałożonym kagańcem, jeżeli wysokość psa, liczona od początku przednich łap do punktu nad łopatkami, wynosi ponad 30 cm,

2) systematyczne szczepienie przeciwko wściekliźnie zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014  r., poz. 1539 z późn. zm.), która nakłada obowiązek szczepienia psów w wieku powyżej trzech miesięcy i okazywanie na żądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych, straży gminnej zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu,

3) uzyskanie zezwolenia Burmistrza Żabna na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną zgodnie z treścią Rozporządzenia  w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne.

2. W odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

1) stały i skuteczny dozór,

2) nie wprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów – przewodników,

3) nie wprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, kąpielisk oraz na tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał rady gminy;

4) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne;

5) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający samowolny dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem

6) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego,
a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.;

7) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe;

3. Hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy,

4. Postanowienia § 23 pkt.2 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierząt domowych.

§ 24. Obowiązki określone w § 23 nie dotyczą osób utrzymujących zwierzęta wykorzystywane do celów specjalnych tzn. których profesjonalna tresura oraz używanie odbywa się na podstawie odrębnych przepisów, regulujących szczegółowe zasady działania jednostek Polskich Sił Zbrojnych, Policji, Straży Granicznej i innych formacji podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, służb kontroli celnej, ratownictwa, Straży Miejskiej oraz regulujących zasady szkolenia i wykorzystania psów - przewodników osób ociemniałych.

§ 25. Zwierzęta pozostawione bez opieki, wobec których nie zastosowano zabezpieczeń wyżej wymienionych, podlegają schwytaniu i dowiezieniu do schroniska dla bezdomnych zwierząt z którym gmina Żabno ma podpisaną stosowną umowę.

§ 26. Właściciele, którzy w nienależyty sposób sprawują opiekę nad swoimi psami ponoszą koszty ich schwytania, dowozu do schroniska, utrzymania i ewentualnego leczenia.

§ 27. Obowiązek unieszkodliwienia zwłok zwierzęcych należy do:

1) osób posiadających zwierzęta

2) zarządcy drogi, gdy padłe zwierzę znajduje się na jezdni lub w obrębie pasa drogowego,

3) gminy w odniesieniu do pozostałych terenów.

§ 28. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Żabno regulują odrębne uchwały Rady Miejskiej w Żabnie podjęte na podstawie Art. 11 ust.1 i Art. 11a ustawy z dnia 31 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856, z późn. zm.)

Rozdział 8.

WYMAGANIA ODNOŚNIE UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ

§ 29. 

1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, jako takie.

2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów, zajętych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy przemysłowe, ogrody działkowe.

3. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.

4. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w ust. 3, zobowiązani są przestrzegać zapisów § 3 niniejszego Regulaminu, a ponadto:

1) przestrzegać przepisów sanitarno- epidemiologicznych,

2) składować obornik w odległości, co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej nieruchomości, na terenie płaskim, tak by odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości;

3) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku wiosną i jesienią, realizowaną przez podmiot uprawniony;

4) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 9.

OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI

ORAZ TERMINY JEJ PRZEPROWADZANIA

§ 30. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby.

§ 31. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Burmistrz Żabna określi, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia.

§ 32. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

§ 33. W przypadku terenów użyteczności publicznej obowiązek ten spoczywa na Gminie Żabno.

Rozdział 10.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34. 

1. Upoważnieni przez Burmistrza Żabna pracownicy oraz jednostki upoważnione do kontroli na mocy odrębnych przepisów, są uprawnieni do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie stosowania postanowień Regulaminu. Pracownicy przeprowadzający kontrolę legitymować się będą wobec użytkowników nieruchomości legitymacją służbową.

2. Kto nie wykonuje obowiązków określonych Regulaminem podlega karze grzywny, na podstawie art. 10 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

3. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące stanu czystości i porządku na terenie gminy Żabno można zgłaszać do Referatu Rozwoju Gminy , oraz na adres poczty elektronicznej: ugzabno@zabno.pl, lub Policji.

4. Urząd Miejski w Żabnie będzie inicjował działania, jak również będzie popierał inicjatywy mieszkańców mające na celu poprawę czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego i estetycznego gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik