UCHWAŁA NR XVII/210/16

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żabno i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust 1i art. 41. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446), oraz art. 6 r ust. 3, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r., poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie, Rada Miejska w Żabnie uchwala co następuje:

§ 1. Z zachowaniem ustaleń zawartych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żabno w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określa się następujący szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów:

1. Odpady zmieszane  oraz odpady biodegradowalne odbierane są:

1) w zabudowie jednorodzinnej- nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

2) w zabudowie wielorodzinnej – w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz
w tygodniu,  a w części wiejskiej nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie . Odpady komunalne ulegające biodegradacji  mogą być na bieżąco  dostarczane do  gminnym punktu zbiórki odpadów komunalnych.

2. Selektywnie zbierane odpady komunalne takie jak: papier, plastik, szkło, metal i opakowania wielomateriałowe odbierane są w cyklu miesięcznym bądź na bieżąco w gminnym punkcie zbiórki odpadów komunalnych.

3. Odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (np. zużyte akumulatory, chemikalia) należy przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

4. Odpady wielkogabarytowe zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony odbierane są w ramach tak zwanej wystawki przydomowej z częstotliwością1 raz na pół roku lub przekazywane do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

5. Odpady budowlane mogą zostać dostarczone do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK). Punkt ma obowiązek w ramach  ponoszonej opłaty odebrać wyłącznie te odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót tj. do 150 kg,

6. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w wyznaczonych ZOZ na terenie Gminy Żabno.

7. Zużyte baterie należy przekazywać do punktów zbiórki baterii zorganizowanych w placówkach handlowych, szkołach, przedszkolach, budynku Urzędu Miejskiego na terenie gminy Żabno lub przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

8. Odbiorowi odpadów o których mowa w § 1 pkt 1, 2 podlegają te odpady, które zostały wystawione przed posesję zgodnie z dostarczonym przez przedsiębiorcę harmonogramem.. Odpady wystawione w innych miejscach, w szczególnościw miejscach do których nie jest zapewniony dojazd pojazdem odbierającym te odpady, nie podlegają odbiorowi

§ 2. 

1. Zakres świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). W ramach ponoszonej przez mieszkańców opłaty, PSZOK odbiera następujące odpady: § papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, § tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych,  § metale, opakowania z metali oraz opakowania wielomateriałowe, § opakowania ze szkła, § odpady zielone, § zużyte baterie i akumulatory, § zużyte żarówki, świetlówki § zużyte oleje i smary oraz opakowania po nich § zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, § meble i inne odpady wielkogabarytowe, § odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (w ilości nie większej niż 150 kg z gospodarstwa domowego), § zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, § popiół,

2. Sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zwany dalej ,,Punktem”:

1) punkt przyjmuje odpady dostarczone od mieszkańców Gminy Żabno.

2) punkt działa na podstawie Regulaminu, który szczegółowo określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych.

3) przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik punktu sprawdzając zawartość dostarczonych odpadów.

4) punkt świadczy usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 oraz w soboty w godzinach od 8.00 do 12.00

5) punkt przyjmuje wyłącznie odpady komunalne zebrane selektywnie określone w § 2 ust. 1

6) odbiór odpadów komunalnych w punkcie potwierdzany jest przez upoważnionego pracownika punktu.

§ 3. Odbieranie odpadów o, których mowa w § 1 odbywać się będzie zgodnie z częstotliwością odbioru określoną § 1 według harmonogramu odbioru odpadów komunalnych.

§ 4. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Żabnie pisemnie na adres Urzędu: Urząd Miejski w Żabnie, ul. Jagiełły 1, 33-240 Zabno lub elektronicznie na adres: ugzabno@zabno.pl

§ 5. Traci moc uchwała nr XX/255/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 22 listopada 2012 r. poz.6220).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik