UCHWAŁA NR XXI/272/16

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie  określenia wysokości dziennych stawek   opłaty  targowej,  zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2017 rok.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r. , poz.446, z późniejszymi zmianami) oraz art. 15 ust.1 , art. 19, pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2016r. , poz.716,z późniejszymi zmianami),w związku z pkt 4 litera a) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M.P. z 2016 r. poz.779),art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r.  poz.613 z późniejszymi zmianami) oraz art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2016r. , poz.296 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Żabnie uchwala, co następuje:

§ 1. 

1.  Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej od 1 m2 zajętej powierzchni pod sprzedaż
na terenie Gminy Żabno w wysokości 3.00 zł.

2.   Dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty 751.65 zł.

3.  Przez pojęcie „zajęta powierzchnia” należy rozumieć całkowitą powierzchnię zajętą pod sprzedaż jak również powierzchnię zajętą przez sprzedającego, z której nie może skorzystać inny sprzedający.

4.  Przy wyliczeniu wysokości opłaty bierze się pod uwagę każdy rozpoczęty metr kwadratowy powierzchni pod sprzedaż.

§ 2. Opłatę   targową  pobiera  się  bezpośrednio  od  sprzedającego  w dniu  sprzedaży.

§ 3. 

1.  Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2.  Na inkasentów wyznacza się:

a) na terenie miasta Żabno - Miejski Ludowy Klub Sportowy w Żabnie. Zainkasowane  kwoty  z  tytułu  opłaty  targowej , Miejski Ludowy Klub Sportowy  odprowadza   w całości na konto Gminy. Tytułem wynagrodzenia  za inkaso Miejski Ludowy Klub Sportowy w Żabnie otrzymuje 90% zainkasowanej kwoty.

b) w poszczególnych  sołectwach  na  terenie Gminy Żabno - osoby wymienione  w wykazie stanowiącym  załącznik  do niniejszej uchwały. Wynagrodzenie   za   inkaso   opłaty  targowej  będzie  wynosić  30%  zainkasowanej   kwoty i   wypłacane   będzie   w   kasie   Urzędu  Miejskiego  po rozliczeniu  zainkasowanych  kwot i wpłaceniu opłaty targowej.

3.  Inkasenci  określeni  w  ust. 2  będą  dokonywać  rozliczeń  wpływów i  wpłaty inkasa na koniec  każdego  miesiąca  do  kasy  Urzędu  Miejskiego  lub  na  konto bankowe  Urzędu Miejskiego.

§ 4.  Cennik   opłaty   targowej   należy   umieścić   na  targowiskach  w  widocznym  miejscu.

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna.   

§ 6.  Traci moc uchwała Nr XII/124/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2016 rok , ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 3 grudnia   2015 r.,  poz.7344.

§ 7.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik

Załącznik do Uchwały Nr XXI/272/16

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 17 listopada 2016 r.

Wykaz inkasentów poboru opłaty targowej:

Lp.

Sołectwo

Nazwisko i imię inkasenta

Adres inkasenta

1

Bobrowniki Wielkie

Woźny Marian

33-131 Łęg Tarnowski, Bobrowniki Wielkie, ul. Długa 105

2

Chorążec

Kmieć Barbara

33-240 Żabno, Chorążec 15

3

Czyżów

Florek Andrzej

33-240 Żabno, Czyżów 6

4

Fiuk

Pochroń Ryszard

33-240 Żabno, Sieradza 232

5

Goruszów

Chyc Anna

33-250 Otfinów, Goruszów 14

6

Gorzyce

Szostek Marek

33-250 Otfinów, Gorzyce 217

7

Ilkowice

Madura Leokadia

33-131  Ilkowice, ul. Partyzantów 73

8

Janikowice

Kopeć Leszek

33-250 Otfinów, Janikowice 56

9

Kłyż

Kochańczyk Wiesław

33-250 Otfinów, Kłyż 69

10

Łęg Tarnowski

Tryba  Robert

33-131 Łęg Tarnowski, ul. Górna 23

11

Nieciecza

Wójcik Tadeusz

33-240 Żabno, Nieciecza 83

12

Odporyszów

Głód Andrzej

33-240 Żabno, Odporyszów ul. Ks. Antoniego Szlęzaka 21

13

Otfinów

Królikowski Krzysztof

33-250 Otfinów, Otfinów 194

14

Pasieka Otfinowska

Sowa Emil

33-270 Wietrzychowice, Pasieka Otfinowska 60

15

Pierszyce

Pietrek Marta

33-250 Otfinów, Pierszyce 25

16

Podlesie Dębowe

Kiełbasa Lucyna

33-240 Żabno, Podlesie Dębowe 14

17

Sieradza

Kijowski Stanisław

33-240 Żabno, Sieradza 40

18

Siedliszowice

Bieszczad Joanna

33-250 Otfinów, Siedliszowice 86

19

Niedomice

Dembiński Andrzej

33-132 Niedomice,ul.Nowy Świat 23

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik