UCHWAŁA NR XXI/270/16

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r.


    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  8, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. , poz.446, z późniejszymi zmianami), art. 10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. , poz.716, z późniejszymi zmianami),  Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 r. (M.P. z 2016r.     poz.979 ) oraz pkt.3 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie  górnych granic stawek kwotowych  podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M.P.  z 2016 r.  , poz.779 ) w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2016 r. , poz.296 , z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Żabnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:

1/    od samochodów ciężarowych, o których mowa w art.8 pkt 1 ustawy o podatkach

         i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej :

 

a) powyżej 3,5 tony  do 5,5t włącznie  – 450 zł.

b) powyżej 5,5 ton  do 9 ton włącznie  – 550 zł.

c) powyżej 9 ton  do poniżej 12 ton      – 650 zł.

2/   od samochodów ciężarowych o których mowa w art.8 pkt 2 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równeji wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi ,dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

 

3/  od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art.8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od  3,5 ton  do poniżej 12 ton –700 zł.

4/  od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art.8 pkt 4 ustawy        
o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu  pojazdów  równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, zawieszenia, według stawek określonych  w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5/     od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą od 7ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 410 zł.

6/    od przyczep i naczep, o których mowa w art.8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, według stawek  określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

7/   od autobusów  o których mowa w art.8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy :

            a/   mniejszej niż 22 miejsca           - 500 zł.

        b/  równej lub większej niż 22 miejsca  - 700 zł.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna.

§ 3.  Traci  moc  uchwała  Nr XII/122/15 Rady Miejskiej  w Żabnie  z  dnia  26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości   stawek podatku od środków transportowych na 2016r., ogłoszona  w  Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 3 grudnia  2015 r.,  poz.7342.

§ 4.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/270/16

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 17 listopada 2016 r.

Stawki podatkowe dla pojazdów określonych w § l pkt. 2 uchwały

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

(w tonach)

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne

 

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

stawka podatkowa
(w złotych)

stawka podatkowa
(w złotych)

l

2

3

5

dwie osie

12

13

650

680

13

14

680

700

14

15

700

750

15

-

800

1307

trzy osie

12

17

750

800

17

19

800

850

19

21

850

900

21

23

930

1059

23

25

1059

1645

25

-

1059

1645

cztery osie i więcej

12

25

1020

1050

25

27

1050

1087

27

29

1087

1726

29

31

1726

2560

31

-

1726

2560

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/270/16

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 17 listopada 2016 r.

Stawki podatkowe dla pojazdów określonych w § l pkt. 4 uchwały

Masa całkowita zespołu pojazdów:

ciągnik siodłowy + naczepa

ciągnik balastowy + przyczepa

(w tonach )

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne

 

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

stawka podatkowa
(w złotych)

stawka podatkowa
(w złotych)

l

2

3

5

dwie osie

12

18

150

200

18

25

278

502

25

31

585

960

31

       36 włącznie

1474

2023

powyżej 36

-

1474

2023

trzy osie i więcej

12

       36 włącznie

1301

1798

powyżej 36  

40

1301

1798

40

 

-

1798

2660Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/270/16

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 17 listopada 2016 r.

Stawki podatkowe dla pojazdów określonych w § l pkt. 6 uchwały

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: pojazd silnikowy
+ naczepa/przyczepa (w tonach)

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

Stawka podatkowa
(w złotych)

Stawka podatkowa
(w złotych)

l

2

3

5

jedna oś

12

18

150

160

18

25

186

334

 

25

 

36 włącznie

 

334

 

586

powyżej 36

-

334

586

dwie osie

12

28

220

323

28

33

640

887

33

     36 włącznie

887

1348

powyżej 36

38

887

1348

38 i powyżej

-

1200

1774

trzy  osie i więcej

12

    36 włącznie

707

984

powyżej 36

38

707

984

38 i powyżej

-

984

1337

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik