UCHWAŁA NR XXI/269/16

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku  od nieruchomości na terenie Gminy Żabno w roku podatkowym 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz.446 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2016 r. , poz. 716, z późniejszymi zmianami) w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r.o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2016 r. , poz.296, z późniejszymi zmianami ) Rada Miejska w Żabnie uchwala, co następuje:

§ l. Oprócz zwolnień od podatku od nieruchomości wyszczególnionych w art. 7 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia się od podatku:

1/ budynki, budowle i grunty lub ich części wykorzystywane wyłącznie do celów działalności kulturalnej, sportowej, oświatowej , przeciwpożarowej, oraz służące realizacji zadań własnych Gminy w zakresie pomocy społecznej, z wyjątkiem części wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

2/ budynki mieszkalne jednorodzinne i wielomieszkaniowe wykorzystywane wyłącznie na cele mieszkalne z wyjątkiem związanych z działalnością gospodarczą.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XII /121/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Żabno w roku podatkowym 2016, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego   z dnia 3 grudnia  2015 r. , poz. 7341.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik