UCHWAŁA NR XXI/266/16

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz.446, z późniejszymi zmianami) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z 2016r., poz. 176, z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Żabnie uchwala,  co następuje:

§ 1.  Ustanawia się wyróżnienia i nagrody dla zawodników za osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

§ 2. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania wyróżnień i nagród sportowych określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna.

§ 4. Traci moc uchwała nr V/31/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 3 lutego 2011r.
w sprawie ustanowienia i finansowania okresowych stypendiów sportowych oraz nagród
i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz w sprawie określenia szczegółowych zasad trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/266/16

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 17 listopada 2016 r.

REGULAMIN

w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe.

§ 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”, jest mowa
o zawodniku – należy przez to rozumieć zawodnika, będącego mieszkańcem Gminy Żabno, który uprawia dyscyplinę sportu objętą współzawodnictwem międzynarodowym lub krajowym i czynnie uczestniczy we współzawodnictwie sportowym.

§ 2. 

1. Nagrodę i wyróżnienie może otrzymać zawodnik, który:

a) jest zamieszkały na stałe w Gminie Żabno,

b) ma status amatora,

c) osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym zajął co najmniej 4 miejsce we spółzawodnictwie drużynowym lub indywidualnym na szczeblu wojewódzkim

d) wywiązuje się z podstawowych obowiązków sportowca, przestrzega powszechnie obowiązujące normy społeczne i godnie reprezentuje Gminę Żabno.

2. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane w danym roku budżetowym tylko jeden raz tej samej osobie.

§ 3. Wyróżnieniami są puchary, dyplomy, listy gratulacyjne, nagrody rzeczowe.

§ 4. 

1.  Wysokość nagród uzależniona jest:

1) od kwoty zapisanej na ten cel w budżecie Gminy Żabno;

2) osiągniętego wyniku sportowego.

2.  O ostatecznej wysokości nagrody lub wyróżnienia w ramach środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy decyduje Burmistrz Żabna w formie decyzji administracyjnej.

3. Wysokość nagrody nie może przekroczyć 2000 zł.

4. Złożenie wniosku o przyznanie nagrody pieniężnej lub wyróżnienia nie jest jednoznaczne
z zapewnieniem jego przyznania.

§ 5. 

1.  Uprawnionymi do zgłaszania wniosków o wyróżnienia i nagrody finansowe są:

- Komisja Infrastruktury Społecznej Rady Miejskiej,

- stowarzyszenia działające w oparciu o ustawę o sporcie lub ustawę działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

- klub sportowy,

- dyrektorzy placówek oświatowych z terenu Gminy Żabno.

- zawodnik lub jego opiekun prawny.

2. Wzór wniosku o przyznanie nagród i wyróżnień stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

3. Wnioski o przyznanie nagrody za osiągnięcia sportowe za rok poprzedzający przyznanie nagrody należy składać w Urzędzie Miejskim w Żabnie w terminie najpóźniej do 15 lutego danego roku budżetowego.

4. Wnioski złożone po terminie określonym w §5 pkt 3 pozostają bez rozpatrzenia.

5.  W szczególnych okolicznościach termin zgłaszania kandydatów może zostać zmieniony przez Burmistrza Żabna.

6.  W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku, wnioskodawca jest zobowiązany do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o brakach.

7.  W szczególnych okolicznościach Burmistrz Żabna może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę
z pominięciem procedury określonej w niniejszej uchwale.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

………………………..

(nazwa wnioskodawcy)

WNIOSEK
O PRZYZNANIE NAGRODY/WYRÓŻNIENIA ZA OSIĄGNIETE WYNIKI SPORTOWE

Za wyniki sportowe uzyskane w okresie 1 stycznia – 31 grudnia …………………roku

I. DANE OSOBOWE KANDYDATA DO PRZYZNANIA NAGRODY

1. Nazwisko i imiona kandydata:

...........................................................................................................................................

2. Data i miejsce urodzenia:

...........................................................................................................................................

3. Adres zamieszkania:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

4. PESEL...............................................................................................................................

5. Telefon Kontaktowy ……………………………………………………………………

6. Nr Rachunku Bankowego ………………………………………………………………

7. Proponowany rodzaj nagrody/wyróżnienia……………………………………………..

8. Uprawiana dyscyplina sportu (podać, od kiedy):

...........................................................................................................................................

9. Klasa sportowa zawodnika:

...........................................................................................................................................

10. Szkoła /miejsce pracy (podać adres):

...........................................................................................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z realizacją uchwały Rady Miejskiej w Żabnie (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2016r., poz 922).

 

               ...............................................                                                                     ...................................................

                    (miejscowość, data)                                                                                      (podpis kandydata)

II. OPIS OSIĄGNIĘĆ SPORTOWYCH  KANDYDATA DO NAGRODY /WYRÓZNIENIA

Osiągnięte miejsca we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w roku poprzedzającym złożenie wniosku (załączyć materiały prasowe, dyplomy, listy rankingowe, dokumentację osiągnięć zawodnika):

 

 

 

 

 

 

III. OPINIA ORAZ UZASADNIENIE WNIOSKODAWCY

 

 

 

 

 

Wszelkie dane zamieszczone we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

Zgłaszający zaświadcza, że zawodnik posiada status amatora – nie uprawia sportu na podstawie umowy o pracę, jak też umowy cywilno-prawnej i nie otrzymuje a tego tytułu wynagrodzenia.

...............................dnia.................................r.

(miejscowość)

……………………………………..

Pieczątka i podpis/y wnioskodawcy

Załącznik:

1) Uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcie przez zawodnika wysokich wyników sportowych w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

Adnotacje Urzędowe .

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik