UCHWAŁA NR XXI/265/16

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 16 listopada 2016 r.

w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Żabno oraz nadania Statutu Zakładowi Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie

Na podstawie art. 10a, art. 10b ust 1 i 2, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446, zw późniejszymi zmianami) zwanej dalej „ustawą” oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Żabnie uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 stycznia 2017 r. wprowadza się wspólną obsługę dla jednostek organizacyjnych Gminy Żabno.

§ 2. 

1. Jednostką obsługującą jest Zakład Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie.

2. Jednostkami obsługiwanymi są:

1) Zespół Szkoły Podstawowej, Gimnazjum Publicznego i Przedszkola w Otfinowie,

2) Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Niedomicach,

3) Publiczne Gimnazjum w Żabnie,

4) Publiczne Gimnazjum w Łęgu Tarnowskim,

5) Szkoła Podstawowa w Żabnie,

6) Szkoła Podstawowa  w Bobrownikach Wielkich,

7) Szkoła Podstawowa w Łęgu Tarnowskim,

8) Szkoła Podstawowa w Odporyszowie,

9) Szkoła Podstawowa w Sieradzy,

10) Publiczne Przedszkole w Żabnie,

11) Publiczne Przedszkole w Łęgu Tarnowskim,

12) Publiczne Przedszkole w Niedomicach,

13) Gminny Żłobek w Żabnie.

§ 3.  Zakładowi  Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie jako jednostce obsługującej, powierza się w ramach wspólnej obsługi następujący zakres obowiązków jednostek obsługiwanych:

1) obsługa administracyjna w tym prawna,

2) obsługa w zakresie spraw kadrowych,

3) prowadzenie rachunkowości,  

4) sporządzanie sprawozdań,

5) obsługa organizacyjna.

§ 4.  Zakład realizuje zlecone do prowadzenia zadania będące zadaniami organu prowadzącego w rozumieniu ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

§ 5. Zakładowi Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie, nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 6. Traci moc uchwała  nr XXXI/431/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie nadania Statutu Zakładowi Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 181).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna i Kierownikowi Zakładu Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik

Załącznik do Uchwały Nr XXI/265/16

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 16 listopada 2016 r.

Statut Zakładu Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Zakład Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie zwanej dalej także Zakładem jest jednostką organizacyjną Gminy Żabno działająca na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.),

2) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),

4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.),

5) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U z 2016 r. poz. 1379 z późn.zm.),

6) ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2016 r. poz. 157),

7) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902),

8) niniejszego Statutu.

§ 2. 

1. Zakład  Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli  w Żabnie z siedzibą przy ul. Rynek 29, zwany dalej „Zakładem” jest jednostką organizacyjną Gminy Żabno.

2. Zakład nie posiada osobowości prawnej,

3. Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Burmistrz Żabna.

§ 3. Zakład  Obsługi Samorządowych i Przedszkoli  w Żabnie jest jednostką obsługującą w rozumieniu art. 10 b ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym, dla następujących jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żabno, zwanych jednostkami obsługiwanymi:

1) Zespół Szkoły Podstawowej, Gimnazjum Publicznego i Przedszkola w Otfinowie,

2) Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Niedomicach,

3) Publiczne Gimnazjum w Żabnie,

4) Publiczne Gimnazjum w Łęgu Tarnowskim,

5) Szkoła Podstawowa w Żabnie,

6) Szkoła Podstawowa w Bobrownikach Wielkich,

7) Szkoła Podstawowa w Łęgu Tarnowskim,

8) Szkoła Podstawowa w Odporyszowie,

9) Szkoła Podstawowa w Sieradzy,

10) Publiczne Przedszkole w Żabnie,

11) Publiczne Przedszkole w Łęgu Tarnowskim,

12) Publiczne Przedszkole w Niedomicach,

13) Gminny Żłobek w Żabnie

§ 4.  Zakład może także obsługiwać inne jednostki organizacyjne Gminy Żabno na podstawie stosownego porozumienia, o którym mowa w art. 10 a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.

Rozdział 2.

Cel i zakres działalności

§ 5. Zakład Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie zapewnia obsługę administracyjną, finansową, prawną i organizacyjną obsługiwanym jednostkom.

§ 6.  Do zadań Zakładu należy w szczególności:

1/ w zakresie obsługi finansowej:

a) prowadzenie obsługi rachunków bankowych i obsługi kasowej,

b) bieżący nadzór nad realizacją planu finansowego,

c) współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie przygotowania projektu  planu finansowego jednostki oraz przygotowywanie projektów zmian w planach finansowych,

d) współpraca ze Skarbnikiem Gminy Żabno w zakresie realizacji budżetu w części dotyczącej finansowania jednostek obsługiwanych oraz Zakładu,

e) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zleconych przez kierowników jednostek obsługiwanych,

f) zapewnienie prawidłowej realizacji dochodów i wydatków jednostek, w tym pełne i terminowe egzekwowanie należności oraz terminowe dokonywanie płatności zobowiązań,

g) bieżąca informacja o sytuacji finansowej i realizacji budżetu obsługiwanych jednostek,

h) obsługa wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych dla pracowników jednostek obsługiwanych,

i) realizacja zobowiązań z zakresu naliczania i odprowadzania składek z tytułu ubezpieczenia pracowników oraz podatku,

j) rozliczanie średniego wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela,

k) sporządzanie wymaganych sprawozdań finansowych i budżetowych własnych oraz poszczególnych obsługiwanych jednostek, a także sprawozdawczości zbiorczej wynikającej z powierzonych zadań,

l) sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań z GUS,

m) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.

2/w zakresie obsługi rachunkowej:

a) określenie zasad (polityki) rachunkowości,

b) rozliczenia inwentaryzacji składników majątkowych stanowiących mienie jednostek obsługiwanych,

c) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w układzie chronologicznym w sposób systematyczny,

d) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,

e) prowadzenie ewidencji syntetyczno-analitycznej środków trwałych i przedmiotów nietrwałych, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,

f) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej i budżetowej w jednostkach objętych obsługą.

3/w zakresie obsługi kadrowej:

a) prowadzenie teczek akt osobowych pracowników obsługiwanych jednostek i Zakładu oraz obsługa spraw kadrowych,

b) ewidencjonowanie danych o zatrudnianiu i wynagradzaniu,

c) współpraca z kierownikami jednostek obsługiwanych w zakresie prowadzenia prawidłowej polityki kadrowej,

d) prowadzenie dokumentacji emerytalno-rentowej pracowników jednostek obsługiwanych i Zakładu,

e) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej.

4/ realizacja innych zadań będących zadaniami organu prowadzącego, a zleconych do prowadzenia Zakładowi, a w szczególności:

a) obsługa finansowo-księgowa oraz przyjmowanie zgłoszeń pracodawców o zawieranie umów z pracownikami młodocianymi i przygotowywanie decyzji o zwrot kosztów kształcenia młodocianych,

b) weryfikacja projektów organizacyjnych placówek oświatowych pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,

c) prowadzenie i koordynowanie działań w zakresie działań systemu informacji oświatowej, w tym prowadzenie bazy danych oświatowych w zakresie przewidzianych dla organu prowadzącego,

d) obsługa finansowo-księgowa oraz prowadzenie i koordynowanie działań w zakresie dofinasowania i dokształcania doskonalenia zawodowego nauczycieli,

e) prowadzenie ewidencji placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina,

f) organizowanie dowozu uczniów do placówek oświatowych,

g) prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu do szkół dla dzieci niepełnosprawnych,

h) prowadzenie rejestru obowiązku nauki,

i) obsługa administracyjna postepowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego i przygotowywanie decyzji w tym zakresie,

j) prowadzenie spraw związanych z powołaniem komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora jednostek obsługiwanych,

k) wyliczenie planowanych dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina,

l) rozliczanie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Żabno, a niebędących  jej mieszkańcami,

m) przygotowywanie planów sieci i obwodów placówek oświatowych,

n) prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, prowadzeniem, utrzymywaniem likwidowaniem placówek oświatowych,

o) koordynowanie i nadzorowanie przebiegu rekrutacji do placówek oświatowych,

p) kontrola i nadzór nad realizacją zadań związanych z organizowaniem konkursów na stanowiska urzędnicze w jednostkach obsługiwanych,

q) koordynacja w zakresie indywidualnego nauczania,

r) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Żabnie oraz zarządzeń Burmistrza Żabna dotyczących oświaty i jednostek obsługiwanych,

s) obsługa wypłat stypendiów socjalnych, zasiłków szkolnych oraz wyprawek szkolnych dla uczniów.

5/w zakresie obsługi administracyjno-organizacyjnej:

a) współpraca z kierownikami jednostek obsługiwanych w zakresie realizacji rządowych programów pomocowych i innych w tym rozliczenie przyznanych dotacji,

b) wnioskowanie o zmianę wynagrodzenia i dodatków funkcyjnych dla kadry kierowniczej placówek,

c) współpraca z Kuratorium Oświaty,

d) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy Żabno i instytucjami w zakresie funkcjonowania oświaty i realizacji polityki oświatowej,

e) koordynacja spraw administracyjnych obsługiwanych jednostek oraz Zakładu dla zapewnienia odpowiednich warunków działania jednostek obsługiwanych,

f) wykonywanie innych zadań ujętych w ustawach o systemie oświaty i Karta Nauczyciela, w tym także w zakresie współpracy i współdziałania z organami nadzoru pedagogicznego oraz uzyskiwania odpowiednich opinii i uzgodnień w sprawach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

Rozdział 3.

Zarządzanie i organizacja

§ 7. 

1. Zakład jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

2. Zakładem kieruje Kierownik, który jest zatrudniany przez Burmistrza Żabna.

§ 8. 

1. Zwierzchnikiem służbowym dla Kierownika Zakładu jest Burmistrz Żabna.

2. Kierownik zarządza i reprezentuje Zakład na zewnątrz, w oparciu o pełnomocnictwo Burmistrza Żabna.

3. W czasie nieobecności Kierownika Zakładu jego obowiązki przejmie osoba wyznaczona przez Kierownika po uzgodnieniu z Burmistrzem Żabna.

4. Wynagrodzenie Kierownika Zakładu ustala Burmistrz Żabna. Wynagrodzenia

pozostałych pracowników zatrudnionych w Zakładzie ustala Kierownik, na podstawie

stosownych przepisów w zakresie wynagradzania pracowników samorządowych.

§ 9. Strukturę organizacyjną Zakładu oraz zakresy zadań pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy określa regulamin organizacyjny, wprowadzany zarządzeniem Kierownika Zakładu.

Rozdział 4.

Gospodarka finansowa

§ 10. 

1. Zakład jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

2. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy tej jednostki.

3. W planach finansowych Zakładu mogą być dokonywane zmiany w ciągu roku budżetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Rozdział 5.

Postanowienia końcowe

§ 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.

§ 12. Wszelkie zmiany statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik