UCHWAŁA NR XXII/291/16

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 15 grudnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę nr XXI/272/16 Rady Miejskiej w Żabnie w sprawie  określenia wysokości dziennych stawek   opłaty  targowej,  zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2017 rok.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r. , poz.446, z późniejszymi zmianami) oraz art. 15 ust.1 , art. 19, pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2016r. , poz.716,z późniejszymi zmianami),w związku z pkt 4 litera a) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M.P. z 2016 r. poz.779), art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r.  poz.613 z późniejszymi zmianami) oraz art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2016r. , poz.296 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Żabnie uchwala, co następuje:

§ 1. W § 3 uchwały nr XXI/272/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 17 listopada2016 roku w sprawie  określenia wysokości dziennych stawek   opłaty  targowej,  zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2017 rok, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z  dnia 28 listopada 2016 r. poz.6765 ;

1/ ust.2 lit.b otrzymuje brzmienie:

"b) w poszczególnych sołectwach na terenie Gminy Żabno-osoby wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej będzie wynosić 30% zainkasowanej kwoty".

2/ ust.3 uchyla się.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna.    

§ 3.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik