UCHWAŁA NR XXII/292/16

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie.

Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 1 i 2 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.); art.110 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.); art.11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 30 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie przyjętego Uchwałą Nr XV/165/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żabnie (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2012r. poz. 1398, z późn. zm.) Rada Miejska w Żabnie uchwala, co następuje: §  1. W Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie stanowiącej załącznik do  Uchwały Nr XV/165/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żabnie (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2012r. poz. 1398), zmienionej Uchwałą Nr VIII/67/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 czerwca 2015 r., w sprawie zmiany Statutu  Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015r. poz. 4277) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 po pkt. 8a dodaje się pkt 8b w brzmieniu:  „8b”)  ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U.  poz.195),

2) po § 10a dodaje się §10b w brzmieniu:  „10b”) Ośrodek realizuje zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej, określone w ustawie, o której mowa w § 3 ust 8b, obejmujące w szczególności  działania związane z ustalaniem prawa i wypłatą świadczenia wychowawczego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna i Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Małopolskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik