UCHWAŁA NR XXII/293/16

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Żabno

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446, z późn. zm.), art. 44 w związku z art. 17, ust. 1, pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r., poz. 930, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2015r. poz. 2126, z późn.zm. ), Rada Miejska w Żabnie uchwala, co następuje:

§ 1. Zadania własne Gminy polegające na sprawieniu pogrzebu osobom zmarłym zamieszkującym lub przebywającym na terenie Gminy Żabno realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie.

§ 2. 

1. Sprawienie pogrzebu przez gminę dotyczy zmarłych, o których mowa w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2015r.,  poz. 2126, z późn. zm.).

2. Sprawienie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu wystawionego przez Urząd Stanu Cywilnego.

§ 3. Pogrzeb powinien być przeprowadzony zgodnie z wyznaniem zmarłego, jeśli jest znane. W sytuacji, kiedy nie jest możliwe ustalenie wyznania osoby zmarłej bądź, gdy była ona osobą niewierzącą pogrzeb powinien być przeprowadzony z uwzględnieniem panujących w tym zakresie miejscowych zwyczajów i tradycji.

§ 4. 

1. Sprawienie pogrzebu obejmuje podstawowe czynności, które w danym przypadku są niezbędne do sprawienia pochówku, a w szczególności:

1) zapewnienie miejsca na grób (w tym wszystkie formalności związanie z wykupieniem miejsca na cmentarzu, zapewnienie opłaty eksploatacyjnej, wypełnienie deklaracji pogrzebowej),

2) pochówek ( w tym wykopanie grobu ziemnego bądź też przygotowanie miejsca pochówku na umieszczenie urny na cmentarzu, wpuszczenie ciała do grobu, zasypanie i zamknięcie grobu),

3) odpowiednio do sposobu pochówku zapewnienie trumny drewnianej bądź zapewnienie urny na spopielone zwłoki,

4) spopielenie zwłok;

5) przygotowanie ciała do pochówku ( łącznie z myciem i ubraniem zwłok),

6) zapewnienie kompletnej odzieży i obuwia dla zmarłego ( w przypadku jego braku),

7) przechowywanie ciała w chłodni,

8) przewóz zwłok,

9) obsługę przy pogrzebie,

10) zapewnienie i montaż krzyża drewnianego lub innego symbolu religijnego oraz tabliczki identyfikującej lub odpowiednio ”NN”,

11) zapewnienie ceremonii pogrzebowej zgodnie z wyznaniem zmarłego,

12) inne niezbędne czynności związane ze sprawieniem pogrzebu, wynikające z okoliczności zgodnie z wyznaniem zmarłego, prawem i miejscowymi zwyczajami.

2. Koszty związane z pogrzebem nie mogą być wyższe niż obowiązująca na dzień zgonu wysokość zasiłku pogrzebowego z ubezpieczenia społecznego.

3. Koszty wymienione w § 4 ust.1 pokrywa się na podstawie faktur/rachunków.

§ 5. 

1. Ustala się następujące zasady zwrotu wydatków poniesionych na sprawienie pogrzebu:

1) jeżeli po zmarłym przysługuje zasiłek pogrzebowy z ubezpieczenia społecznego, wydatki w całości pokrywa się z tego zasiłku,

2) jeżeli zmarły pozostawił po sobie masę spadkowa, obowiązek zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę spoczywa na spadkobiercy zmarłego i obciąża po nim masę spadkowa w wysokości 100% udokumentowanych wydatków,

3) w całości koszty pogrzebu są finansowane ze środków gminy, jeżeli zmarłemu nie przysługiwał zasiłek pogrzebowy z ubezpieczenia społecznego i nie posiadał masy spadkowej.

4) w przypadkach, sprawienia pogrzebu osobie bezdomnej o ustalonej tożsamości, będącej mieszkańcem innej gminy, która zmarła, lub której zwłoki odnaleziono na terenie Gminy Żabno, Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie występuje do gminy ostatniego miejsca zamieszkania albo zameldowania na pobyt stały zmarłego o zwrot całości udokumentowanych wydatków poniesionych na sprawienie pogrzebu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żabno i Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XX/212/04 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 4 listopada 2004r. w sprawie określenia zasad organizowania pogrzebu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie oraz zasad zwrotu kosztów poniesionych przez Ośrodek Pomocy Społecznej na zorganizowanie pogrzebu (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2005r., Nr 83, poz. 570).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik