UCHWAŁA NR XXIII/299/16

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku  od nieruchomości budynków ,budowli i gruntów zajętych na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu  na terenie Gminy Żabno .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz.446 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2016 r. , poz. 716,
z późniejszymi zmianami) w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2016 r. , poz.296, z późniejszymi zmianami ) Rada Miejska w Żabnie uchwala, co następuje:

§ 1.    Zwalnia się od podatku od nieruchomości :

1) budynki, budowle i grunty lub ich części związane z funkcjonowaniem ogólnodostępnych boisk sportowych,stadionów i pływalni.

§ 2.  Zwolnienie od podatku od nieruchomości udzielane na podstawie niniejszej uchwały podatnikowi będącemu przedsiębiorcą stanowi pomoc de minimis, którą można uzyskać  
  po spełnieniu warunków koniecznych dla uzyskania takiej pomocy ustalonych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r.o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz.U.z 2016 r. , poz.1808 ) i w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 352/1 z dnia 24 grudnia 2013 r.) .

§ 3. 

1. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w § l niniejszej  uchwały przysługuje podatnikowi, który złoży deklarację na podatek od nieruchomości lub informację
w sprawie podatku od nieruchomości, zawierającą dokładny opis przedmiotu zwolnienia
z wyszczególnieniem obrębów i numerów geodezyjnych działek, ich powierzchni, powierzchni użytkowej budynków oraz wartość budowli.

2. Prawo do zwolnienia powstaje od pierwszego dnia, w którym powstał obowiązek podatkowy pod warunkiem złożenia deklaracji, korekty deklaracji na podatek od nieruchomości lub informacji w sprawie podatku  od nieruchomości wraz z dokumentami, o których mowa w § 4 niniejszej uchwały.

3. Obowiązek i terminy składania deklaracji, korekt deklaracji oraz moment powstania obowiązku podatkowego regulują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.z 2015 r.,poz.613 z późn.zm.) i ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016r. poz.716) .

§ 4. 

1. W przypadku podatnika niebędącego przedsiębiorcą do deklaracji , o której mowa w § 3 niniejszej uchwały należy dołączyć oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.

2. W przypadku podatnika będącego przedsiębiorcą do deklaracji,o której mowa w  § 3 niniejszej uchwały należy dołączyć:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie , albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informację niezbędną do udzielania pomocy de minimis określoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis(Dz.U.Nr 53,poz.311 z późn. zm.) na formularzu stanowiącym załącznik do tego rozporządzenia, którą należy składać co roku przez caly okres korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości.

3. Podatnik, który uzyskał pomoc, zobowiązany jest przechowywać dokumenty z nią związane przez okres co najmniej 10 lat od dnia jej udzielenia na podstawie niniejszej  uchwały.

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna.  

§ 6.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego,
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik