UCHWAŁA NR XXIII/300/16

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę nr XXI/269/16 Rady Miejskiej w Żabnie w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku  od nieruchomości na terenie Gminy Żabno w roku podatkowym 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz.446 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2016 r. , poz. 716, z późniejszymi zmianami) w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r.o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2016 r. , poz.296, z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Żabnie uchwala, co następuje:

§ l. W§1pkt1 uchwały nr XXI/269/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 17 listopada 2016 r.w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku  od nieruchomości na terenie Gminy Żabno w roku podatkowym 2017,ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 28 listopada 2016 r. poz.6762 , skreśla się wyraz "sportowej".

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik