UCHWAŁA NR XXIII/304/16

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  prowadzonych  przez Gminę Żabno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.  poz. 446, z późn. zm.) oraz   art. 14 ust 5 pkt 1a i 2 i ust 5a w związku z  art.6 ust 1 pkt. 2  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o  systemie oświaty  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) Rada Miejska uchwala

§ 1. 

1. Gmina Żabno zapewnia bezpłatne  nauczanie, wychowanie i opiekę świadczone przez przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w wymiarze 5 godzin dziennie.  

2. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka, o których mowa w ust 1 obejmują realizację programu wychowania przedszkolnego, określonego w odrębnych przepisach.  

§ 2. 

1. Za świadczenia nauczania, wychowania i opieki w czasie przekraczającym wymiar godzin, o którym mowa w § 1 ust.1, wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  dzieci w wieku do lat 5 wynosi 1 zł  za  każdą rozpoczętą  godzinę zajęć.

2. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia stanowi iloczyn liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu, opłaty wskazanej w ust. 1 oraz dziennej liczby godzin korzystania przez dziecko z  wychowania przedszkolnego, przekraczających wymiar godzin, o których mowa w § 1.

3. Opłata za każdą godzinę zajęć, o której mowa w ust.1, podlega corocznej waloryzacji na zasadach określonych przepisami ustawy o systemie oświaty.

4. Wysokość opłat za korzystanie z posiłków, w tym zwolnienia z całości lub części opłat, określają odrębne przepisy.

§ 3. 

1. Opłata, o której mowa w § 2 ust 1-3, w przypadku uczęszczania rodzeństwa do tego samego przedszkola ( lub oddziału przedszkolnego), ulega obniżeniu o 50 % za drugie i każde następne dziecko.

2. Z opłaty, o której mowa w § 2 ust 1-3 zwolnieni są rodzice (opiekunowie prawni) dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością. 

§ 4. 

1. Ustala się 50% ulgę w opłacie dla drugiego i kolejnych dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego.

2. Zwolnienie z ponoszenia opłaty przysługuje na dzieci z orzeczeniem do kształcenia specjalnego.

3. W przypadku dzieci niebędących mieszkańcami Gminy Żabno, a uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Żabno, nie stosuje się ust. 1-2.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna i Kierownikowi Zakładu Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXV/503/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenie udzielane przez  przedszkola publiczne oraz odziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabno.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z  mocą  obowiązującą  od 1 stycznia 2017r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik