UCHWAŁA NR XXIV/312/17

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.  z 2016 r.  poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 6 k ust. 1 pkt. 1 w związku art. 6i ust.1, pkt.1 i art. 6j ust. 1 pkt. 1, ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, z późn. zm.), Rada Miejska w Żabnie  uchwala, co następuje :

§ 1. Uchwała określa:

1) metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od włascicieli nieruchomosci na których zamieszkują mieszkańcy,

2) stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym za gospodarowanie nimi, jeżeli są zbierane w sposób selektywny.

§ 2. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od włascicieli nieruchomosci, na których zamieszkują mieszkańcy od gospodarstwa domowego w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość.

§ 3. 

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny, w wysokości miesięcznie:

1) dla gospodarstw 1 osobowych  7,20 zł,

2) dla gospodarstw 2 osobowych 14,40 zł,

3) dla gospodarstw 3 osobowych 21,60 zł,

4) dla gospodarstw 4 osobowych 28,80 zł,

5) dla gospodarstw 5 osobowych 36,00 zł,

6) dla gospodarstw 6 osobowych 43,20 zł,

7) dla gospodarstw 7 osobowych i ponad 7 osobowych 47,90 zł.

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane w wysokości miesięcznie:

1) dla gospodarstw 1 osobowych 14,40 zł,

2) dla gospodarstw 2 osobowych 28,80 zł,

3) dla gospodarstw 3 osobowych 43,20 zł,

4) dla gospodarstw 4 osobowych 57,60 zł,

5) dla gospodarstw 5 osobowych 72,00 zł,

6) dla gospodarstw 6 osobowych 86,40 zł,

7) dla gospodarstw 7 osobowych i ponad 7 osobowych 95,80 zł.

§ 4. Traci moc uchwała NR VII/83/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego poz. 4279 z dnia 9 lipca 2015 roku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą od  marca 2017 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik