UCHWAŁA NR XXIV/313/17

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami   komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy  Żabno.

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy  z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r.  poz.446, z późniejszymi zmianami), oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2016 r. poz. 250, z późniejszymi zmianami) Rada  Miejska w Żabnie  uchwala, co następuje :

§ 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli zamieszkałych nieruchomości  w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklaracje, o której mowa w ust.1, właściciel nieruchomosci obowiazany jest złożyć w Urzedzie Miejskim w Żabnie  w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomosci pierwszego mieszkanca a także od dnia zaistnienia zmian będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. 

1. Dopuszcza się składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Deklaracje składa sie w formatach wymienionych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 971, z późn. zm.).

3. Układ informacji i powiązań składanych deklaracji określa załącznik do niniejszej uchwały.

4. Deklaracje przesyła się za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Publicznych ePUAP.

5. Deklaracja opatrywana jest bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

§ 5. Traci moc uchwała Nr VIII/84/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 czerwca 2015 r.  w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami   komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy  Żabno ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego poz. 4311 z dnia 10 lipca 2015 r. .

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą od 1marca 2017 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/313/17

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 30 stycznia 2017 r.

Zalacznik1.pdf