PLIKI

ZAŁĄCZNIKI

Uchwała Nr XVI/137/12
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki

z dnia 13 lutego 2012 r.

w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki  

Na podstawie art. 17 ust. 4   ustawy z   dnia 7   września 1991 roku o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art. 7   ust. 1   pkt 8   w związku z   art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

§   1.   Ustala się z   dniem 1   września 2012 roku plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki z   siedzibami, jak następuje:  

1.   Szkoła Podstawowa Nr 1   im. Mikołaja Kopernika w   Mińsku Mazowieckim, ul. Kopernika 9.  

2.   Szkoła Podstawowa Nr 2   im. Dąbrówki w   Mińsku Mazowieckim, ul. Dąbrówki 10.  

3.   Szkoła Podstawowa Nr 4   w Mińsku Mazowieckim, ul. Siennicka 17.  

4.   Szkoła Podstawowa Nr 5   im. Józefa Wybickiego w   Mińsku Mazowieckim, ul. Małopolska 11.  

5.   Szkoła Podstawowa Nr 6   im. Henryka Sienkiewicza w   Mińsku Mazowieckim, ul. Sosnkowskiego 1.  

§   2.   Granice obwodów Szkoły Podstawowej Nr 1   im. Mikołaja Kopernika, Szkoły Podstawowej Nr 2   im. Dąbrówki, Szkoły Podstawowej Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 5   im. Józefa Wybickiego i   Szkoły Podstawowej Nr 6   im. Henryka Sienkiewicza ustala się odpowiednio w   załącznikach 1, 2, 3, 4   i 5   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mińsk Mazowiecki.  

§   4.   Traci moc Uchwała Nr VI/44/99 Rady Miejskiej w   Mińsku Mazowieckim z   dnia 10 marca 1999 roku w   sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 6   poz. 44) zmieniona Uchwałami: Nr VII/59/99 z   dnia 26 kwietnia 1999 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 7, poz. 59), Nr XXV/216/01 z   dnia 19 lutego 2001 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 44, poz. 417), Nr V/32/03 z   dnia 24 lutego 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 70, poz. 1820), Nr XVII/207/04 z   dnia 29 marca 2004 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 99, poz. 2405), Nr XXVI/227/09 z   dnia 16 lutego 2009 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 34, poz. 801), z   zastrzeżeniem, że pozostaje w   mocy w   stosunku do dzieci uczęszczających do szkół przed wejściem w   życie niniejszej uchwały.  

§   5.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, w   prasie lokalnej oraz rozplakatowaniu w   miejscach publicznych.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


mgr   Dariusz   Kulma

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XVI/137/12    
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki    
z dnia 13 lutego 2012 r.  
 

OBWÓD SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1  

Adama Asnyka  

Armii Ludowej  

Elwiro- Michała Andriollego  

Generała Józefa Bema  

Ignacego Daszyńskiego  

Florencja  

Graniczna  

Grzybowa  

Jana Heweliusza  

Zofii Kalinowskiej  

Zygmunta Kazikowskiego  

Plac Jana Kilińskiego  

Kolejowa  

Konstytucji 3-go Maja  

Mikołaja Kopernika  

Tadeusza Kościuszki  

Licealna  

1 Maja  

Mała  

Zofii Nałkowskiej  

Stefana Okrzei  

Elizy Orzeszkowej (od nr 1   do nr 29 str. nieparzysta i   od nr 2   do nr 32 str. parzysta)  

Piękna  

Józefa Piłsudskiego  

Polowa  

Bolesława Prusa  

Szczepana Redy  

Różana  

Siedlecka  

Jerzego Skarżyńskiego  

Stanisławowska  

Szarych Szeregów  

Michaliny Szczepankowskiej  

Tartaczna  

Warszawska (od nr 2   do nr 150 parzyste)  

Wenecka  

Wiśniowa  

Stefana Kardynała Wyszyńskiego  

Zachodnia  

Zawiszy  

Zielona  


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XVI/137/12    
z dnia 13 lutego 2012 r.  
 

OBWÓD SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2  

Stefana Batorego  

Błonie  

Pułkownika Zygmunta Chmieleńskiego  

Bolesława Chrobrego  

Stefana Czarnieckiego  

Dąbrówki (od nr 2   do nr 42a str. parzysta, od nr 1   do nr 25 str. nieparzysta)  

Jana Długosza  

Juliana Grobelnego  

Marii Grochowskiej  

dr. Jana Huberta  

Jaśminowa  

Kazimierza III Wielkiego  

Hipolita Konopki  

Kościelna  

Władysława Łokietka  

Rodziny Łubieńskich  

Jana Łupińskiego  

Malinowa  

Jana Matejki  

Adama Mickiewicza  

Rodziny Nalazków  

Ogrodowa  

Przemysłowa  

7 Pułku Ułanów Lubelskich  

Mikołaja Reja  

Sędomierska  

Jana Sobieskiego  

Andrzeja Struga  

Józefa Sylwestrowicza  

Śniadeckich (od nr 1   do 9   str. nieparzysta)  

Warszawska (od nr 152 do końca parzyste i   od nr 175 do końca nieparzyste)  

Stanisława Wigury  

Franciszka Żwirki  

Żwirowa  


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr XVI/137/12    
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki    
z dnia 13 lutego 2012 r.  
 

OBWÓD SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4  

Armii Krajowej  

Batalionów Chłopskich  

Mariana Benki  

Bulwarna  

Cicha  

Dąbrówki (od nr 44 do końca str. parzysta, od nr 27 do końca str. nieparzysta)  

Dolna  

Juliana Grzeszaka  

Górki  

Gwardii Ludowej  

Oskara Kolberga  

Kosmiczna  

Królowej Jadwigi  

Bolesława Limanowskiego  

30 Lipca  

Mieczysława Ługowskiego  

Stanisława Mińskiego  

Miodowa  

Józefa Mireckiego  

Nadrzeczna  

Gabriela Narutowicza  

Ignacego Paderewskiego  

1-go PLM „Warszawa”  

Sażyńskich  

Siennicka (od nr 1   do nr 27 str. nieparzysta i   od nr 2   do nr 26 str. parzysta)  

Spółdzielcza  

Stary Rynek  

Szpitalna  

Śniadeckich (od nr 17do nr 29 str. nieparzysta i   od nr 22 do nr 34 str. nieparzysta)  

Romualda Traugutta  

Wincentego Witosa  

Zgoda  


Załącznik Nr 4   do Uchwały Nr XVI/137/12    
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki    
z dnia 13 lutego 2012 r.  
 

OBWÓD SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5  

Generała Władysława Andersa  

Arynowska  

Bagnista  

Bankowa  

Gen. Z. Berlinga  

Boczna  

Bohaterów Monte Cassino  

Marcina Borelowskiego  

Budowlana  

Bratnia  

KS.   Stanisława Brzóski  

Chabrowa  

Józefa Chełmońskiego  

Cienista  

Marii Dąbrowskiej  

Dębowa  

Gdańska  

Gnieźnieńska  

Grabowa  

Jagiellońska  

Jasna  

Karpacka  

Karpatczyków  

Kaszubska  

Porucznika Władysława Klimaszewskiego  

Jana Kochanowskiego  

Kołowa  

Marii Konopnickiej  

Janusza Korczaka  

Ignacego Krasickiego  

Kresowa  

Królewiecka  

Krótka    
J.Kusocińskiego  

Kwiatowa  

Leśna  

11-go Listopada  

Litewska  

Majątkowa  

Majowa  

Zuzanny Małaszczyckiej  

Małopolska  

Mazurska  

Mieszka I  

Nowy Świat  

Obrońców Tobruku  

Generała Leopolda Okulickiego  

Olsztyńska  

Elizy Orzeszkowej (od nr 31 do nr 33 str. nieparzysta, od nr 34 do nr 46 str. parzysta)  

Parkowa  

Piasta  

Emilii Plater  

Pomorska  

Gen. Stanisława Popławskiego  

A   .   Rapackiego  

Władysława Reymonta  

Braci Rokickich  

Henryka Sienkiewicza  

Generała Władysława Sikorskiego  

Słoneczna  

Sudecka  

Szczecińska  

Śląska  

Świętokrzyska  

Targowa  

Tatrzańska  

Topolowa  

Toruńska  

Juliana Tuwima  

Warszawska (od nr 1   do nr 173 str. nieparzysta)  

Warszawskie Przedmieście  

Wielkopolska  

Porucznika Ludwika Wolańskiego  

Walerego Wróblewskiego  

Wspólna  

Zacisze  

Ziemowita  

Zygmuntowska  

Stefana Żeromskiego  


Załącznik Nr 5   do Uchwały Nr XVI/137/12    
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki    
z dnia 13 lutego 2012 r.  
 

OBWÓD SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6  

Akacjowa  

Władysława Broniewskiego  

Józefa Chłopickiego  

Chochołowska  

Fryderyka Chopina  

Aureliusza Chróścielewskiego  

Dźwigowa  

Kasztanowa  

Klonowa  

Kołbielska  

Mariana Langiewicza  

Letniskowa  

Lipowa  

Ludowa  

Łąkowa  

Generała Stanisława Maczka  

Mazowiecka  

Miła  

Zbigniewa Mirosza  

Mleczarska  

Heleny Modrzejewskiej  

Stanisława Moniuszki  

Mrozowska  

Osiedlowa  

Piaskowa  

Konstantego Rudzkiego  

Siennicka (od nr 29 do nr 87 str. nieparzysta i   od nr 28 do nr 52 str. parzysta)  

Tadeusza Smoleńskiego  

Juliusza Słowackiego  

Spacerowa  

Generała Kazimierza Sosnkowskiego  

Sosnowa  

Spokojna  

Sportowa  

Stankowizna  

Stanisława Staszica  

Wesoła  

Widok  

Wiejska  

Henryka Wieniawskiego  

Wierzbowa  

Wrzosowa  

Stanisława Wyspiańskiego  

Zielna