UCHWAŁA NR XIV/175/12

Rady Gminy Ostrów Mazowiecka

z dnia 15 czerwca 2012 r.

w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ostrów Mazowiecka na lata 2012-2014.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej( Dz.U. Nr 149, poz. 887 z późn.zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. 

Uchwala się Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Ostrów Mazowiecka na lata 2012-2014 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Mazowiecka.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Jabłonka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/175/12 

Rady Gminy Ostrów Mazowiecka 

z dnia 15 czerwca 2012 r.

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA

Rozdział 1.

Wprowadzenie

Do zadań własnych określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należy opracowanie i realizacja 3 – letnich programów wsparcia rodziny.

Podmiotem realizującym te zadania na terenie gminy jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Działa on zgodnie z regulacjami prawnymi, zawartymi przede wszystkim w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. W związku z realizacją zadań wynikających ze Statutu i rozeznanych potrzeb  mieszkańców Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej systematycznie dostosowuje   strukturę organizacyjną placówki i rozszerza ofertę dla osób potrzebujących pomocy.  

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Zasadnicze cele pomocy społecznej to:

Doprowadzenie osoby i rodziny otrzymującej pomoc społeczną do życiowego usamodzielniania

Integrowanie ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,

Zapewnienie potrzebującym wsparcia w przezwyciężaniu trudnej sytuacji, której nie są w stanie samodzielnie pokonać, i umożliwić im życie w godnych warunkach,

Stworzenie zabezpieczeń finansowych dla osób pozbawionych dochodów lub                    o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym lub niepełnosprawnych,

Udzielanie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznych, w tym przemocą w rodzinie.

Pomoc społeczna działa w sytuacjach, w których zostały zagrożone podstawowe warunki egzystencji osoby lub rodziny bądź też jakość życia obniżyła się poniżej społecznie akceptowanego minimum. Jej celem jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin. Pomoc społeczna ma także na celu umożliwienie osobom i rodzinom bytowanie      w warunkach odpowiadających godności człowieka.

             Celem pomocy społecznej jest również zapobieganie powstawaniu marginalizacji osób i rodzin. Chodzi o profilaktykę, która należy do najtrudniejszych zadań pomocy społecznej, bowiem wymaga większego profesjonalizmu pracowników socjalnych, współdziałania instytucji pomocy społecznej z innymi podmiotami np. szkołą, policją oraz poszukiwania odpowiedzi na pytanie, kiedy osoba lub rodzina zrobiła pierwszy krok, który doprowadził ją do trudnej sytuacji.

Okoliczności, w których udziela się pomocy decydują o rodzaju (np. zasiłek stały, schronienie), formie (pieniężnej lub rzeczowej) i rozmiarze świadczenia (np. wysokość zasiłku celowego). Przyznanie świadczenia ma za zadanie umacnianie rodziny, tj. m.in. poprawę jej sytuacji, co może skutkować polepszeniem wzajemnych relacji między najbliższymi.

Rozdział 2.

Diagnoza sytuacji rodzin w Gminie Ostrów Mazowiecka

Źródło: opracowanie własne.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej podejmują szereg działań wytyczonych przez ustawy. Działalność Ośrodka w tej dziedzinie jest duża i ciągle się rozwija dzięki profesjonalnie wykonywanej pracy socjalnej przez każdego pracownika socjalnego. Pracę socjalną wykonuje się z każdym zgłaszającym się do OPS klientem. W pojęciu pracy socjalnej mieści się właściwie każda pomoc udzielona przez Ośrodek.

Szczególną uwagę zwraca się na rodzinę i jej funkcjonowanie. Najczęściej dysfunkcyjność rodziny łączy się z takimi zjawiskami jak uzależnienia , przemoc domowa, problemy w pełnieniu ról rodzica, małżonka czy osoby pracującej.

Zadania ujęte w programie zmierzają w kierunku wspierania rodziny przeżywającej trudności celem przywrócenia zdolności do wypełniania prawidłowych ról społecznych.

Poniżej przedstawiono liczbę osób i rodzin korzystających  pomocy społecznej , porównując dane z roku 2009, 2010, 2011.

Źródło: opracowanie własne.

Główne powody przyznania pomocy społecznej.

Źródło : opracowanie własne.

W związku z szeroko zakrojoną akcją pomocy rodzinom w ich prawidłowym funkcjonowaniu od 7 lat prowadzona jest pomoc w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” . Każde dziecko w szkole gminnej ma możliwość otrzymania gorącego posiłku. Program cieszy się dużą popularnością , propaguje zdrowe nawyki żywieniowe, jak również stanowi znaczącą pomoc dla rodziny.

Rozdział 3.

Zasoby gminy

Program wspierania rodziny będzie służył realizacji gminnej polityki rodzinnej. Działania na rzecz dziecka i rodziny realizują instytucje opisane poniżej :

1. Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka – przyznawanie i wypłacanie stypendiów, dowozy dzieci niepełnosprawnych, organizowanie kolonii;

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej – praca socjalna, pomoc finansowa i rzeczowa , dożywianie dzieci w szkołach, aktywizacja społeczno – zawodowa :

3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – przeciwdziałanie problemom dotyczącym  nadużywania alkoholu;

4. Gminny Zespół Interdyscyplinarny – wsparcie i pomoc rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy;

5. Placówki służby zdrowi z terenu gminy – działalność w zakresie profilaktyki i opieki zdrowotnej;

6. Placówki oświatowo wychowawcze z terenu gminy – działalność edukacyjno-wychowawcza, wsparcie psychologiczno- pedagogiczne dla dzieci i rodziców;

7. Parafie z terenu gminy – działalność charytatywna, organizowanie wypoczynku .

Wymienione wyżej instytucje gro swoich działań kieruje w stronę udzielania różnych form pomocy dziecku i rodzinie.

Rozdział 4.

Założenia programu

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Ostrów Mazowiecka na lata 2012-2014 jest zgodny z:

- ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

- ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;

- ustawą  z dnia 29 lipca 2005r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ;

- ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu      alkoholizmowi;

Program nawiązuje do Narodowego Planu działań na rzecz dzieci na lata – 2004-2012 , Strategii Rozwoju Gminy na lata 2004-2015 , Strategii rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Ostrów Mazowiecka na lata 2007-2015.

Rozdział 5.

Cele programu

Cel główny :

stworzenie warunków   do prawidłowego wypełniania przez rodziny funkcji opiekuńczo- wychowawczych  na terenie gminy Ostrów Mazowiecka .

Cele szczegółowe:

1. podejmowanie działań profilaktycznych sprzyjających umacnianiu rodziny,

2. wspieranie rodzin dysfunkcyjnych,

3. podejmowanie i koordynacja  działań  na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej.  

Rozdział 6.

Zadania programu

Zadania w zakresie realizacji programu oraz harmonogram zawiera poniższa tabela .

Lp.

Zadania

Działania

Termin realizacji

Realizato-rzy

Wskaźniki

1.

Prowadzenie działalności profilaktycznej sprzyjającej umacnianiu rodziny


Udział w projektach i programach mających na celu wspieranie rodziny.2012-2014


Wszystkie podmioty


Ilość konferencji, artykułów w prasie lokalnej i Internecie.

2.

Wspieranie rodzin dysfunkcyjnych

1.praca z rodziną – poradnictwo specjalistyczne (prawne , psychologiczne, socjalne, pedagogiczne),
2. udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej- dożywianie dzieci w szkołach, współfinansowanie wypoczynku oraz organizowanie czasu wolnego, współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka , placówce opiekuńczo-wychowawczej lub terapeutycznej,
3.Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka – praca socjalna z rodziną, prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka i rodziny.2012-2014Wszystkie podmiotyIlość udzielanych porad, ilość dożywianych dzieci, ilość dzieci korzystających z wypoczynku, ilość rodzin korzystających z pracy socjalnej (objętych kontraktem socjalnym).


3.


Podejmowanie i koordynacja działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej


1. współpraca szkół, policji, kuratorów, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego,orga-nizacji pozarządowych,
2. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
3. tworzenie możliwości podnoszenie kwalifikacji – szkolenia dla pracowników socjalnych i innych specjalistów.


2012-2014


Wszystkie podmioty

 

Rozdział 7.

Odbiorcy programu

1. Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych.

2. Przedstawiciele instytucji oraz służb pracujących na rzecz dziecka i rodziny.

Rozdział 8.

Oczekiwane rezultaty

Zwiększenie skuteczności pomocy kierowanej do rodzin dysfunkcyjnych .

Rozdział 9.

Realizatorzy programu

Realizatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej przy współpracy z :

- Urzędem Gminy w Ostrowi Mazowieckiej;

- Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- Zespołem Interdyscyplinarnym,

- Placówkami oświatowymi,

- Zakładami Opieki Zdrowotnej,

- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej,

- Policją,

- Organizacjami pozarządowymi,

- Parafiami.

Rozdział 10.

Źródła finansowania

Źródła finansowania programu :

- środki własne gminy zaplanowane na dany rok budżetowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,

- środki pochodzące z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

- dotacje z budżetu państwa,

- środki pozabudżetowe.

Rozdział 11.

Monitoring i ewaluacja

Monitoring będzie polegał na zbieraniu i ocenie danych pod kątem realizacji celów programu.

Zebrane informacje będą wykorzystane do planowania działań profilaktycznych , które będą wpisywane w formie zadań do wykonania przez poszczególne instytucje i organizacje realizujące program .

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Jabłonka