Uchwała Budżetowa Gminy Słupno na rok 2013

Nr /   207      / XXIII / 2012

Rady Gminy w Słupnie

z dnia 28 grudnia 2012 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 34 777 777,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 34 337 777,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 440 000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 

1. Wydatki w łącznej kwocie 32 077 777,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 27 681 277,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 4 396 500,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3. 

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 2 700 000,00zł, z przeznaczeniem na :

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 2 200 000,00zł

2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 500 000,00zł

2. Rozchody budżetu w wysokości 2 700 000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00zł.

§ 5. 

1. Rezerwę ogólną w wysokości 295 200,00 zł.

2. Rezerwę celową w wysokości 69 800,00 zł, w tym na: zarządzanie kryzysowe w wysokości 69 800,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w kwocie 90 000,00zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 73 160,00zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 16 840,00zł.

§ 8. 

1. Dotacje podmiotowe dla :

1) Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie

2) Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 6.

§ 9. Wydatki budżetu na 2013 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 397 480,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. 

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,

2) do dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznym zadań inwestycyjnych, bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacjiw Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy w Słupnie

Elżbieta Kuchta

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .................... 

Rady Gminy w Słupnie 

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody

Dział

Źródło dochodów

Planowane dochody na 2013 r

Ogółem

z tego :

 

 

bieżące

w tym:

majątkowe

w tym:

 

 

dotacje

środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

dotacje

środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

O10

 

400 000,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

0,00

400 000,00

 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatnosci w ramach budżetu środków europejskich

400 000,00

 

 

 

400 000,00

 

400 000,00

400

 

560 000,00

560 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

wpływy z usług ( sprzedaż wody )

560 000,00

560 000,00

 

 

 

 

 

700

 

231 000,00

191 000,00

0,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

 

wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości

50 000,00

50 000,00

 

 

 

 

 

 

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa

141 000,00

141 000,00

 

 

 

 

 

 

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

20 000,00

0,00

 

 

20 000,00

 

 

 

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

20 000,00

0,00

 

 

20 000,00

 

 

750

 

491 437,18

491 437,18

122 680,68

368 756,50

0,00

0,00

0,00

 

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

57 606,00

57 606,00

57 606,00

 

 

 

 

 

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. (2007)

368 756,50

368 756,50

 

368 756,50

 

 

 

 

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. (2009)

65 074,68

65 074,68

65 074,68

 

 

 

 

751

 

1 108,00

1 108,00

1 108,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1 108,00

1 108,00

1 108,00

 

 

 

 

754

 

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

500,00

500,00

500,00

 

 

 

 

756

 

25 718 277,00

25 718 277,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

20 000,00

20 000,00

 

 

 

 

 

 

podatek od nieruchomości

14 950 000,00

14 950 000,00

 

 

 

 

 

 

podatek rolny

334 000,00

334 000,00

 

 

 

 

 

 

podatek leśny

17 000,00

17 000,00

 

 

 

 

 

 

podatek od środków transportowych

200 000,00

200 000,00

 

 

 

 

 

 

podatek od spadków i darowizn

70 000,00

70 000,00

 

 

 

 

 

 

podatek od czynności cywilnoprawnych

400 000,00

400 000,00

 

 

 

 

 

 

odsetki od nieterminowych wpłat z tytuł podatków i opłat

20 000,00

20 000,00

 

 

 

 

 

 

wpływy z opłaty skarbowej

22 000,00

22 000,00

 

 

 

 

 

 

wpływy z opłaty eksploatacyjnej

10 000,00

10 000,00

 

 

 

 

 

 

wpływy z opłat za zezwolnenia na sprzedaż alkoholu

90 000,00

90 000,00

 

 

 

 

 

 

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( opłata adiacencka, renta planistyczna, wpisy do ewidencji działalności gospodarczej )

400 000,00

400 000,00

 

 

 

 

 

 

podatek dochodowy od osób fizycznych

8 185 277,00

8 185 277,00

 

 

 

 

 

 

podatek dochodowy od osób prawnych

1 000 000,00

1 000 000,00

 

 

 

 

 

758

 

4 144 072,00

4 144 072,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

subwencje ogólne z budżetu państwa

4 144 072,00

4 144 072,00

 

 

 

 

 

801

 

460 000,00

460 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

wpływy z usług

310 000,00

310 000,00

 

 

 

 

 

 

wpływy z różnych opłat

150 000,00

150 000,00

 

 

 

 

 

852

 

2 365 722,25

2 365 722,25

2 128 711,80

237 010,45

0,00

0,00

0,00

 

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1 907 000,00

1 907 000,00

1 907 000,00

 

 

 

 

 

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

193 000,00

193 000,00

193 000,00

 

 

 

 

 

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. (2007)

237 010,45

237 010,45

 

237 010,45

 

 

 

 

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. (2009)

28 711,80

28 711,80

28 711,80

 

 

 

 

853

 

107 400,00

107 400,00

5 400,00

102 000,00

0,00

0,00

0,00

 

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. (2007)

102 000,00

102 000,00

 

102 000,00

 

 

 

 

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. (2009)

5 400,00

5 400,00

5 400,00

 

 

 

 

900

 

298 260,57

298 260,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

wpływy z usług

223 260,57

223 260,57

 

 

 

 

 

 

wpływy z różnych opłat

75 000,00

75 000,00

 

 

 

 

 

Dochody ogółem

34 777 777,00

34 337 777,00

2 258 400,48

707 766,95

440 000,00

0,00

400 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .................... 

Rady Gminy w Słupnie 

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wydatki

Dział

Rozdział

Nazwa działu i rozdziału

Planowane wydatki na 2013 r

Ogółem

w tym :

 

 

 

bieżące

majątkowe

1

2

3

4

5

6

O10

 

Rolnictwo i łowiectwo

1 863 600

31 500

1 832 100

 

O1008

Melioracje wodne

24 500

24 500

0

 

O1010

Infrastastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1 832 100

0

1 832 100

 

O1030

Izby rolnicze

7 000

7 000

0

150

 

Przetwórstwo przemysłowe

3 500

0

3 500

 

15011

Rozwój przedsiębiorczości

3 500

0

3 500

400

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

1 176 900

776 900

400 000

 

40002

Dostarczanie wody

1 176 900

776 900

400 000

600

 

Transport i łączność

3 136 000

1 617 000

1 519 000

 

60004

Lokalny transport zbiorowy

740 000

740 000

0

 

60011

Drogi publiczne krajowe

4 000

4 000

0

 

60014

Drogi publiczne powiatowe

2 000

2 000

0

 

60015

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

3 000

3 000

0

 

60016

Drogi publiczne gminne

2 387 000

868 000

1 519 000

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

621 700

371 700

250 000

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

621 700

371 700

250 000

710

 

Działalność usługowa

50 000

50 000

0

 

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

50 000

50 000

0

750

 

Administracja Publiczna

5 253 099

5 189 099

64 000

 

75011

Urzędy Wojewódzkie

57 606

57 606

0

 

75022

Rady Gmin

122 000

122 000

0

 

75023

Urzędy Gmin

4 409 000

4 357 000

52 000

 

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

63 900

63 900

0

 

75095

Pozostała działalność

600 593

588 593

12 000

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i chrony prawa oraz sądownictwa

1 108

1 108

0

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i chrony prawa

1 108

1 108

0

754

 

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

236 093,50

236 093,50

0

 

75404

Komendy Wojewódzkie Policji

34 800

34 800

0

 

75412

Ochotnicze Straże Pożarne

193 793,50

193 793,50

0

 

75414

Obrona cywilna

500

500

0

 

75421

Zarządzanie kryzysowe

7 000

7 000

0

757

 

Obsługa długu

278 000

278 000

0

 

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

278 000

278 000

0

758

 

Różne rozliczenia

2 687 446

2 687 446

0

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

365 000

365 000

0

 

75831

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

2 322 446

2 322 446

0

801

 

Oświata i Wychowanie

9 302 300

9 302 300

0

 

80101

Szkoły Podstawowe

4 294 800

4 294 800

0

 

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

138 000

138 000

0

 

80104

Przedszkola

1 902 100

1 902 100

0

 

80110

Gimnazja

1 821 900

1 821 900

0

 

80113

Dowożenie uczniów do szkół

321 300

321 300

0

 

80114

Zespoły obslugi ekonomiczno-administracyjnej szkół

396 000

396 000

0

 

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

32 300

32 300

0

 

80148

Stołówki szkolne

371 400

371 400

0

 

80195

Pozostała działalność

24 500

24 500

0

851

 

Ochrona zdrowia

90 000

90 000

0

 

85153

Zwalczanie narkomanii

16 840

16 840

0

 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

73 160

73 160

0

852

 

Pomoc społeczna

4 309 500,00

4 287 000,00

22 500

 

85202

Domy pomocy społecznej

72 000

72 000

0

 

85204

Rodziny zastępcze

8 000

8 000

0

 

85206

Wspieranie rodziny

92 294

92 294

0

 

85203

Ośrodki wsparcia

408 620

408 620

0

 

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia

1 469 068

1 469 068

0

 

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

13 100

13 100

0

 

85214

Zasiłki i pomoc w naturze

69 100

69 100

0

 

85215

Dodatki mieszkaniowe

15 000

15 000

0

 

85216

Zasiłki stałe

84 000

84 000

0

 

85219

Ośrodki Pomocy Społecznej

1 471 478

1 448 978

22 500

 

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

181 808

181 808

0

 

85295

Pozostała działalność

425 032,00

425 032,00

0

853

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

120 000,00

120 000,00

0

 

85395

Pozostała działalność

120 000,00

120 000,00

0

854

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

54 700

54 700

0

 

85415

Pomoc materialna dla uczniów

54 700

54 700

0

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 499 080,50

1 499 080,50

0

 

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

440 780,50

440 780,50

0

 

90002

Gospodarka odpadami

115 000

115 000

0

 

90003

Oczyszczamnie miast i wsi

56 000

56 000

0

 

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

28 000

28 000

0

 

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

547 500

547 500

0

 

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

11 000

11 000

0

 

90095

Pozostała działalność

300 800

300 800

0

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 268 400

963 000

305 400

 

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 023 400

718 000

305 400

 

92116

Biblioteki

245 000

245 000

0

926

 

Kultura fizyczna

126 350

126 350

0

 

92601

Obiekty sportowe

38 350

38 350

0

 

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

88 000

88 000

0

Wydatki ogółem

32 077 777,00

27 681 277,00

4 396 500,00

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr .................... 

Rady Gminy w Słupnie 

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wydatki bieżące

Dział

Rozdział

Nazwa działu i rozdziału

Ogółem

Wydatki jednostek budżetowych

w tym:

Dotacje na zadania bieżące

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.

Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

Obsługa długu

 

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

związane z realizacją ich statutowych zadań

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

O10

 

Rolnictwo i łowiectwo

31 500

0

0

0

31 500

0

0

0

0

 

O1008

Melioracja wodna

24 500

0

 

0

24 500

0

0

0

0

 

O1030

Izby rolnicze

7 000

0

0

0

7 000

0

0

0

0

400

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

776 900

773 400

268 200

505 200

0

3 500

0

0

0

 

40002

Dostarczanie wody

776 900

773 400

268 200

505 200

0

3 500

0

0

0

600

 

Transport i łączność

1 617 000

887 000

127 920

759 080

730 000

0

0

0

0

 

60004

Lokalny transport zbiorowy

740 000

10 000

0

10 000

730 000

0

0

0

0

 

60011

Drogi publiczne krajowe

4 000

4 000

0

4 000

0

0

0

0

0

 

60014

Drogi publiczne powiatowe

2 000

2 000

0

2 000

0

0

0

0

0

 

60015

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

3 000

3 000

0

3 000

0

0

0

0

0

 

60016

Drogi publiczne gminne

868 000

868 000

127 920

740 080

0

0

0

0

0

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

371 700

371 700

109 000

262 700

0

0

0

0

0

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

371 700

371 700

109 000

262 700

0

0

0

0

0

710

 

Działalność usługowa

50 000

50 000

0

50 000

0

0

0

0

0

 

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

50 000

50 000

0

50 000

0

0

0

0

0

750

 

Administracja Publiczna

5 189 099,00

4 539 207

3 647 706,84

891 500

0

144 000

505 892,16

0

0

 

75011

Urzędy Wojewódzkie

57 606

57 606

56 106

1 500

0

0

0

0

0

 

75022

Rady Gmin

122 000

14 000

0

14 000

0

108 000

0

0

0

 

75023

Urzędy Gmin

4 357 000

4 346 000

3 530 000

816 000

0

11 000

0

0

0

 

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

63 900

63 900

23 900

40 000

0

0

0

0

0

 

75095

Pozostała działalność

588 593

57 701

37 700,84

20 000

0

25 000

505 892,16

0

0

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 108

1 108

1 108

0

0

0

0

0

0

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i chrony prawa

1 108

1 108

1 108

0

0

0

0

0

0

754

 

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

236 093,50

186 293,50

43 200

143 093,50

34 800

15 000

0

0

0

 

75404

Komendy Wojewódzkie Policji

34 800

0

0

0

34 800

0

0

0

0

 

75412

Ochotnicze Straże Pożarne

193 793,50

178 793,50

43 200

135 593,50

0

15 000

0

0

0

 

75414

Obrona cywilna

500

500

0

500

0

0

0

0

0

 

75421

Zarządzanie kryzysowe

7 000

7 000

 

7 000

0

0

0

0

0

757

 

Obsługa długu

278 000

0

0

0

0

0

0

0

278 000

 

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

278 000

0

0

0

0

0

0

0

278 000

758

 

Różne rozliczenia

2 687 446

2 687 446

0

2 687 446

0

0

0

0

0

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

365 000

365 000

0

365 000

0

0

0

0

0

 

75831

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

2 322 446

2 322 446

0

2 322 446

0

0

0

0

0

801

 

Oświata i Wychowanie

9 302 300

8 992 400

7 066 900

1 925 500

1 500

308 400

0

0

0

 

80101

Szkoły Podstawowe

4 294 800

4 132 800

3 402 800

730 000

0

162 000

0

0

0

 

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

138 000

129 100

129 100

0

0

8 900

0

0

0

 

80104

Przedszkola

1 902 100

1 846 100

1 424 600

421 500

0

56 000

0

0

0

 

80110

Gimnazja

1 821 900

1 742 700

1 484 000

258 700

0

79 200

0

0

0

 

80113

Dowożenie uczniów do szkół

321 300

320 500

110 500

210 000

0

800

0

0

0

 

80114

Zespoły obslugi ekonomiczno-administracyjnej szkół

396 000

396 000

336 000

60 000

0

0

0

0

0

 

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

32 300

32 300

0

32 300

0

0

0

0

0

 

80148

Stołówki szkolne

371 400

369 900

179 900

190 000

0

1 500

0

0

0

 

80195

Pozostała działalność

24 500

23 000

0

23 000

1 500

0

0

0

0

851

 

Ochrona zdrowia

90 000

40 000

18 200

21 800

50 000

0

0

0

0

 

85153

Zwalczanie narkomanii

16 840

16 840

11 840

5 000

0

0

0

0

0

 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

73 160

23 160

6 360

16 800

50 000

0

0

0

0

852

 

Pomoc społeczna

4 287 000,00

2 349 075,50

1 765 680

583 395,50

0

1 612 300

325 624,50

0

0

 

85202

Domy pomocy społecznej

72 000

72 000

0

72 000

0

0

0

0

0

 

85203

Ośrodki wsparcia

408 620

408 620

339 900

68 720

0

0

0

0

0

 

85204

Rodziny zastępcze

8 000

8 000

0

8 000

0

0

0

0

0

 

85206

Wspieranie rodziny

92 294

86 294

82 700

3 594

 

6 000

 

 

 

 

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia

1 469 068

127 368

117 780

9 588

0

1 341 700

0

0

0

 

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

13 100

13 100

0

13 100

0

0

0

0

0

 

85214

Zasiłki i pomoc w naturze

69 100

0

0

0

0

69 100

0

0

0

 

85215

Dodatki mieszkaniowe

15 000

0

0

0

0

15 000

0

0

0

 

85216

Zasiłki stałe

84 000

0

0

0

0

84 000

0

0

0

 

85219

Ośrodki Pomocy Społecznej

1 448 978

1 440 978

1 110 000

330 978

0

8 000

0

0

0

 

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

181 808

181 808

115 300

66 508

0

0

0

0

0

 

85295

Pozostała działalność

425 032,00

10 907,50

0

10 907,50

0

88 500

325 624,50

0

0

853

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

120 000

0

0

0

0

0

120 000

0

0

 

85395

Pozostała działalność

120 000

0

0

0

0

0

120 000

0

0

854

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

54 700

0

0

0

0

54 700

0

0

0

 

85415

Pomoc materialna dla uczniów

54 700

0

0

0

0

54 700

0

0

0

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 499 080,50

1 494 080,50

368 400

1 125 680,50

0

5 000

0

0

0

 

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

440 781

438 280,50

127 100

311 180,50

0

2 500

0

0

0

 

90002

Gospodarka odpadami

115 000

115 000

0

115 000

0

0

0

0

0

 

90003

Oczyszczanie miast i wsi

56 000

56 000

0

56 000

0

0

0

0

0

 

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

28 000

28 000

0

28 000

0

0

0

0

0

 

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

547 500

547 500

0

547 500

0

0

0

0

0

 

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

11 000

11 000

0

11 000

0

0

0

0

0

 

90095

Pozostała działalność

300 800

298 300

241 300

57 000

0

2 500

0

0

0

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

963 000

106 000

0

106 000

857 000

0

0

0

0

 

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

718 000

106 000

0

106 000

612 000

0

0

0

0

 

92116

Biblioteki

245 000

0

0

0

245 000

0

0

0

0

926

 

Kultura fizyczna

126 350

44 350

31 350

13 000

82 000

0

0

0

0

 

92601

Obiekty sportowe

38 350

38 350

31 350

7 000

0

0

0

0

0

 

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

88 000

6 000

0

6 000

82 000

0

0

0

0

 

Wydatki ogółem

27 681 277,00

22 522 060,34

13 447 664,84

9 074 395,50

1 786 800,00

2 142 900,00

951 516,66

0,00

278 000

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr .................... 

Rady Gminy w Słupnie 

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wydatki majątkowe

Dział

Rozdział

Nazwa działu i rozdziału

Ogółem

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym na:

Zakup i objęcie akcji i udziałów

Wniesienie wkłądów do spółek prawa handlowego

Dotacje

programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze śródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

O10

 

Rolnictwo i łowiectwo

1 832 100,00

1 832 100,00

 

 

 

 

 

O1010

Infrastruktura wodociągowa i satitacyjna wsi

1 832 100,00

1 832 100,00

 

 

 

 

150

 

Przetwórstwo przemysłowe

3 500,00

0,00

 

 

 

3 500,00

 

15011

Rozwój przedsiębiorczości

3 500,00

0,00

 

 

 

3 500,00

400

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

400 000,00

400 000,00

 

 

 

 

 

40002

Dostarczanie wody

400 000,00

400 000,00

 

 

 

 

600

 

Transport i łączność

1 519 000,00

1 519 000,00

 

 

 

 

 

60016

Drogi publiczne gminne

1 519 000,00

1 519 000,00

 

 

 

 

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

250 000,00

250 000,00

 

 

 

 

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

250 000,00

250 000,00

 

 

 

 

750

 

Administracja Publiczna

64 000,00

52 000,00

 

 

 

12 000,00

 

75023

Urzędy Gmin

52 000,00

52 000,00

 

 

 

 

 

75095

Pozostała działalność

12 000,00

0,00

 

 

 

12 000,00

852

 

Pomoc społeczna

22 500,00

22 500,00

 

 

 

 

 

85219

Ośrodki Pomocy Społecznej

22 500,00

22 500,00

 

 

 

 

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

305 400,00

305 400,00

 

 

 

 

 

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

305 400,00

305 400,00

 

 

 

 

 

Wydatki ogółem

4 396 500,00

4 381 000,00

 

 

 

15 500,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .................... 

Rady Gminy w Słupnie 

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota 2013 r

1

2

3

4

1.

Dochody

 

34 777 777,00

2.

Wydatki

 

32 077 777,00

3.

Wynik budżetu

 

2 700 000,00

Przychody ogółem:

 

 

1.

Kredyty

§ 952

 

2.

Pożyczki

§ 952

 

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

 

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

 

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

 

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

 

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

 

8.

Wolne środki o których mowa w art..217 ust.2 ustawy

§ 950

 

Rozchody ogółem:

 

2 700 000,00

1.

Spłaty kredytów

§ 992

2 200 000,00

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

500 000,00

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

 

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

 

5.

Lokaty

§ 994

 

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

 

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .................... 

Rady Gminy w Słupnie 

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział

Rozdział

Nazwa zadania

Dotacje
ogółem

Wydatki
ogółem

z tego:

wydatki bieżące

wydatki majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

750

 

Administracja Publiczna

 

 

 

 

 

75011

Dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Gospodarki Nieruchomościami

57 606,00

57 606,00

57 606,00

 

 

 

 

 

 

 

 

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i chrony prawa oraz sądownictwa

 

 

 

 

 

75101

Dotacja celowa na bieżącą aktualizację kart wyborców

1 108,00

1 108,00

1 108,00

 

 

 

 

 

 

 

 

754

 

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

 

 

 

 

 

75414

Zadania związane z obroną cywilną - bieżące przeszkolenia pracownika

500,00

500,00

500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

852

 

Pomoc społeczna

1 907 000,00

1 907 000,00

1 907 000,00

 

852

 

 

 

 

 

 

 

85203

Dotacja celowa na urzymanie Ośrodka Wsparcia przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie

386 100,00

386 100,00

386 100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

852

 

 

 

 

 

 

 

85212

Dotacja celowa na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 419 000,00

1 419 000,00

1 419 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

852

 

 

 

 

 

 

 

85213

Dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenie rodzinne

3 900,00

3 900,00

3 900,00

 

 

 

 

 

 

 

 

852

 

 

 

 

 

 

 

85228

Dotacja celowe na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych na terenie gminy

98 000,00

98 000,00

98 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem

1 966 214,00

1 966 214,00

1 966 214,00

 

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .................... 

Rady Gminy w Słupnie 

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dotacje podmiotowe w 2013 r.

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa instytucji

Kwota dotacji

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

1

921

92109

Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - Samorządowa Instytucja Kultury

597 000,00

2

921

92116

Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury

245 000,00

 

 

 

 

 

Ogółem

842 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .................... 

Rady Gminy w Słupnie 

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 r.

Lp.

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji

1

2

3

4

5

Jednostki sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki

782 000,00

1

150

15011

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

3 500,00

2

600

60004

Urząd Miasta Płocka - dopłata do lokalnego transportu zbiorowego

730 000,00

3

750

75095

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa

12 000,00

4

801

80195

Urząd Miasta Płocka - dofinansowanie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku

1 500,00

5

851

85154

Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - realizacja programów profilaktycznych. Środki zaplanowane w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

35 000,00

 

 

 

 

 

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Nazwa zadania

136 500,00

 

 

 

 

 

1

O10

O1008

Dotacja dla Spółek Wodnych

24 500,00

2

851

85154

Realizacja programów profilaktycznych podczas wypoczynku letniego - środki zaplanowane w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

15 000,00

3

921

92109

Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży ze świetlic wiejskich

15 000,00

4

926

92605

Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe .

60 000,00

5

926

92605

Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia Gminny Bieg Wiosny.

12 000,00

6

926

92605

Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia . Kwota zabezpieczona w budżecie zgodnie z art.19a ust.1 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tj. zadanie z pominięciem konkursu ofert.

10 000,00

 

 

 

 

 

Ogółem

918 500,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr .................... 

Rady Gminy w Słupnie 

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wydatki na 2013 rok obejmujące zadania  jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.

Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej

Nazwa zadania, przedsięwzięcia

Dział

Rozdział

§*

Kwota

w tym wydatki majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Sołectwo Barcikowo

Remont drogi gminnej we wsi Barcikowo na odcinku 135mb droga nr 96/3 oraz na odcinku 132 mb droga nr 166

 

 

 

 

 

 

 

600

60016

4270

18 700,00

 

 

Razem

18 700,00

0,00

2.

Sołectwo Bielino

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielinie - wykonanie łazienki z wymianą drzwi wejsciowych

921

92109

6050

18 700,00

18 700,00

 

Razem

18 700,00

18 700,00

3.

Sołectwo Borowiczki-Pieńki

Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Borowiczki-Pieńki

921

92109

4210

22 800,00

 

 

 

Budowa ścianki działowej wewnątrz świetlicy

921

92109

4270

2 000,00

 

 

 

Budowa przyłacza wodno-kanalizacyjnego do świetlicy we wsi Borowiczki-Pieńki

921

92109

6050

10 000,00

10 000,00

 

Razem

34 800,00

10 000,00

4.

Sołectwo Cekanowo

Zakup i montaż 5 wiat przystanowych we wsi Cekanowo

 

 

 

35 000,00

35 000,00

 

 

600

60016

6050

 

 

Dni wsi Cekanowo - Zielone świątki

 

 

 

6 500,00

 

 

 

921

92109

4210

 

Razem

41 500,00

35 000,00

5.

Sołectwo Stare Gulczewo

Wizyta studyjna do Gminy Mikołajki

921

92109

4300

12 800,00

 

 

 

Zawody sportowe w czerwcu 2013 na Boisku ORLIK

926

92605

4210

6 000,00

 

 

Razem

18 800,00

0,00

6.

Sołectwo Nowe Gulczewo

Remont ulicy Przesmyk na odcinku od ul.Husarskiej do ul.Rucianej wraz z drogami dojazdowymi do ul.Szlacheckiej

600

60016

4270

46 100,00

 

 

Razem

46 100,00

0,00

7.

Sołectwo Liszyno

Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Liszynie

921

92109

6050

22 700,00

22 700,00

 

Razem

22 700,00

22 700,00

8.

Sołectwo Mirosław

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mirosławiu w zabudowę kuchenna, sprzęt AGD i zastawę stołową

 

 

 

 

 

 

 

921

92109

4210

15 000,00

 

 

 

Utwardzenie drogi nr 39/1 tłuczniem

600

60016

4210

6 000,00

 

 

Razem

21 000,00

0,00

9.

Sołectwo Miszewko Strzałkowskie

Remont schodów i sceny w świetlicy wiejskiej w Miszewku Strzałkowskim

921

92109