Uchwała Budżetowa Gminy Słupno na rok 2013

Nr /   207      / XXIII / 2012

Rady Gminy w Słupnie

z dnia 28 grudnia 2012 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 34 777 777,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 34 337 777,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 440 000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie 32 077 777,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 27 681 277,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 4 396 500,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 2 700 000,00zł, z przeznaczeniem na :

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 2 200 000,00zł

2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 500 000,00zł

2. Rozchody budżetu w wysokości 2 700 000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00zł.

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 295 200,00 zł.

2. Rezerwę celową w wysokości 69 800,00 zł, w tym na: zarządzanie kryzysowe w wysokości 69 800,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w kwocie 90 000,00zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 73 160,00zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 16 840,00zł.

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla :

1) Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie

2) Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 6.

§ 9. Wydatki budżetu na 2013 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 397 480,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10.

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,

2) do dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznym zadań inwestycyjnych, bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacjiw Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy w Słupnie

Elżbieta Kuchta

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .................... 

Rady Gminy w Słupnie 

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody

DziałŹródło dochodówPlanowane dochody na 2013 r
Ogółemz tego :
  bieżącew tym:majątkowew tym:
  dotacjeśrodki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowidotacjeśrodki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
123456789
O10 400 000,000,000,000,00400 000,000,00400 000,00
 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatnosci w ramach budżetu środków europejskich400 000,00   400 000,00 400 000,00
400 560 000,00560 000,000,000,000,000,000,00
 wpływy z usług ( sprzedaż wody )560 000,00560 000,00     
700 231 000,00191 000,000,000,0040 000,000,000,00
 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości50 000,0050 000,00     
 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa141 000,00141 000,00     
 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości20 000,000,00  20 000,00  
 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych20 000,000,00  20 000,00  
750 491 437,18491 437,18122 680,68368 756,500,000,000,00
 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami57 606,0057 606,0057 606,00    
 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. (2007)368 756,50368 756,50 368 756,50   
 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. (2009)65 074,6865 074,6865 074,68    
751 1 108,001 108,001 108,000,000,000,000,00
 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami1 108,001 108,001 108,00    
754 500,00500,00500,000,000,000,000,00
 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami500,00500,00500,00    
756 25 718 277,0025 718 277,000,000,000,000,000,00
 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej20 000,0020 000,00     
 podatek od nieruchomości14 950 000,0014 950 000,00     
 podatek rolny334 000,00334 000,00     
 podatek leśny17 000,0017 000,00     
 podatek od środków transportowych200 000,00200 000,00     
 podatek od spadków i darowizn70 000,0070 000,00     
 podatek od czynności cywilnoprawnych400 000,00400 000,00     
 odsetki od nieterminowych wpłat z tytuł podatków i opłat20 000,0020 000,00     
 wpływy z opłaty skarbowej22 000,0022 000,00     
 wpływy z opłaty eksploatacyjnej10 000,0010 000,00     
 wpływy z opłat za zezwolnenia na sprzedaż alkoholu90 000,0090 000,00     
 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( opłata adiacencka, renta planistyczna, wpisy do ewidencji działalności gospodarczej )400 000,00400 000,00     
 podatek dochodowy od osób fizycznych8 185 277,008 185 277,00     
 podatek dochodowy od osób prawnych1 000 000,001 000 000,00     
758 4 144 072,004 144 072,000,000,000,000,000,00
 subwencje ogólne z budżetu państwa4 144 072,004 144 072,00     
801 460 000,00460 000,000,000,000,000,000,00
 wpływy z usług310 000,00310 000,00     
 wpływy z różnych opłat150 000,00150 000,00     
852 2 365 722,252 365 722,252 128 711,80237 010,450,000,000,00
 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami1 907 000,001 907 000,001 907 000,00    
 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin193 000,00193 000,00193 000,00    
 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. (2007)237 010,45237 010,45 237 010,45   
 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. (2009)28 711,8028 711,8028 711,80    
853 107 400,00107 400,005 400,00102 000,000,000,000,00
 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. (2007)102 000,00102 000,00 102 000,00   
 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. (2009)5 400,005 400,005 400,00    
900 298 260,57298 260,570,000,000,000,000,00
 wpływy z usług223 260,57223 260,57     
 wpływy z różnych opłat75 000,0075 000,00     
Dochody ogółem34 777 777,0034 337 777,002 258 400,48707 766,95440 000,000,00400 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .................... 

Rady Gminy w Słupnie 

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wydatki

DziałRozdziałNazwa działu i rozdziałuPlanowane wydatki na 2013 r
Ogółemw tym :
   bieżącemajątkowe
123456
O10 Rolnictwo i łowiectwo1 863 60031 5001 832 100
 O1008Melioracje wodne24 50024 5000
 O1010Infrastastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi1 832 10001 832 100
 O1030Izby rolnicze7 0007 0000
150 Przetwórstwo przemysłowe3 50003 500
 15011Rozwój przedsiębiorczości3 50003 500
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę1 176 900776 900400 000
 40002Dostarczanie wody1 176 900776 900400 000
600 Transport i łączność3 136 0001 617 0001 519 000
 60004Lokalny transport zbiorowy740 000740 0000
 60011Drogi publiczne krajowe4 0004 0000
 60014Drogi publiczne powiatowe2 0002 0000
 60015Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu3 0003 0000
 60016Drogi publiczne gminne2 387 000868 0001 519 000
700 Gospodarka mieszkaniowa621 700371 700250 000
 70005Gospodarka gruntami i nieruchomościami621 700371 700250 000
710 Działalność usługowa50 00050 0000
 71004Plany zagospodarowania przestrzennego50 00050 0000
750 Administracja Publiczna5 253 0995 189 09964 000
 75011Urzędy Wojewódzkie57 60657 6060
 75022Rady Gmin122 000122 0000
 75023Urzędy Gmin4 409 0004 357 00052 000
 75075Promocja jednostek samorządu terytorialnego63 90063 9000
 75095Pozostała działalność600 593588 59312 000
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i chrony prawa oraz sądownictwa1 1081 1080
 75101Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i chrony prawa1 1081 1080
754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa236 093,50236 093,500
 75404Komendy Wojewódzkie Policji34 80034 8000
 75412Ochotnicze Straże Pożarne193 793,50193 793,500
 75414Obrona cywilna5005000
 75421Zarządzanie kryzysowe7 0007 0000
757 Obsługa długu278 000278 0000
 75702Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego278 000278 0000
758 Różne rozliczenia2 687 4462 687 4460
 75818Rezerwy ogólne i celowe365 000365 0000
 75831Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin2 322 4462 322 4460
801 Oświata i Wychowanie9 302 3009 302 3000
 80101Szkoły Podstawowe4 294 8004 294 8000
 80103Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych138 000138 0000
 80104Przedszkola1 902 1001 902 1000
 80110Gimnazja1 821 9001 821 9000
 80113Dowożenie uczniów do szkół321 300321 3000
 80114Zespoły obslugi ekonomiczno-administracyjnej szkół396 000396 0000
 80146Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli32 30032 3000
 80148Stołówki szkolne371 400371 4000
 80195Pozostała działalność24 50024 5000
851 Ochrona zdrowia90 00090 0000
 85153Zwalczanie narkomanii16 84016 8400
 85154Przeciwdziałanie alkoholizmowi73 16073 1600
852 Pomoc społeczna4 309 500,004 287 000,0022 500
 85202Domy pomocy społecznej72 00072 0000
 85204Rodziny zastępcze8 0008 0000
 85206Wspieranie rodziny92 29492 2940
 85203Ośrodki wsparcia408 620408 6200
 85212Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia1 469 0681 469 0680
 85213Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne13 10013 1000
 85214Zasiłki i pomoc w naturze69 10069 1000
 85215Dodatki mieszkaniowe15 00015 0000
 85216Zasiłki stałe84 00084 0000
 85219Ośrodki Pomocy Społecznej1 471 4781 448 97822 500
 85228Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze181 808181 8080
 85295Pozostała działalność425 032,00425 032,000
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej120 000,00120 000,000
 85395Pozostała działalność120 000,00120 000,000
854 Edukacyjna opieka wychowawcza54 70054 7000
 85415Pomoc materialna dla uczniów54 70054 7000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska1 499 080,501 499 080,500
 90001Gospodarka ściekowa i ochrona wód440 780,50440 780,500
 90002Gospodarka odpadami115 000115 0000
 90003Oczyszczamnie miast i wsi56 00056 0000
 90004Utrzymanie zieleni w miastach i gminach28 00028 0000
 90015Oświetlenie ulic, placów i dróg547 500547 5000
 90019Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska11 00011 0000
 90095Pozostała działalność300 800300 8000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego1 268 400963 000305 400
 92109Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby1 023 400718 000305 400
 92116Biblioteki245 000245 0000
926 Kultura fizyczna126 350126 3500
 92601Obiekty sportowe38 35038 3500
 92605Zadania w zakresie kultury fizycznej88 00088 0000
Wydatki ogółem32 077 777,0027 681 277,004 396 500,00

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr .................... 

Rady Gminy w Słupnie 

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wydatki bieżące

DziałRozdziałNazwa działu i rozdziałuOgółemWydatki jednostek budżetowychw tym:Dotacje na zadania bieżąceŚwiadczenia na rzecz osób fizycznychNa programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancjiObsługa długu
 na wynagrodzenia i składki od nich naliczanezwiązane z realizacją ich statutowych zadań
123456789101112
O10 Rolnictwo i łowiectwo31 50000031 5000000
 O1008Melioracja wodna24 5000 024 5000000
 O1030Izby rolnicze7 0000007 0000000
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę776 900773 400268 200505 20003 500000
 40002Dostarczanie wody776 900773 400268 200505 20003 500000
600 Transport i łączność1 617 000887 000127 920759 080730 0000000
 60004Lokalny transport zbiorowy740 00010 000010 000730 0000000
 60011Drogi publiczne krajowe4 0004 00004 00000000
 60014Drogi publiczne powiatowe2 0002 00002 00000000
 60015Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu3 0003 00003 00000000
 60016Drogi publiczne gminne868 000868 000127 920740 08000000
700 Gospodarka mieszkaniowa371 700371 700109 000262 70000000
 70005Gospodarka gruntami i nieruchomościami371 700371 700109 000262 70000000
710 Działalność usługowa50 00050 000050 00000000
 71004Plany zagospodarowania przestrzennego50 00050 000050 00000000
750 Administracja Publiczna5 189 099,004 539 2073 647 706,84891 5000144 000505 892,1600
 75011Urzędy Wojewódzkie57 60657 60656 1061 50000000
 75022Rady Gmin122 00014 000014 0000108 000000
 75023Urzędy Gmin4 357 0004 346 0003 530 000816 000011 000000
 75075Promocja jednostek samorządu terytorialnego63 90063 90023 90040 00000000
 75095Pozostała działalność588 59357 70137 700,8420 000025 000505 892,1600
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa1 1081 1081 108000000
 75101Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i chrony prawa1 1081 1081 108000000
754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa236 093,50186 293,5043 200143 093,5034 80015 000000
 75404Komendy Wojewódzkie Policji34 80000034 8000000
 75412Ochotnicze Straże Pożarne193 793,50178 793,5043 200135 593,50015 000000
 75414Obrona cywilna500500050000000
 75421Zarządzanie kryzysowe7 0007 000 7 00000000
757 Obsługa długu278 0000000000278 000
 75702Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego278 0000000000278 000
758 Różne rozliczenia2 687 4462 687 44602 687 44600000
 75818Rezerwy ogólne i celowe365 000365 0000365 00000000
 75831Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin2 322 4462 322 44602 322 44600000
801 Oświata i Wychowanie9 302 3008 992 4007 066 9001 925 5001 500308 400000
 80101Szkoły Podstawowe4 294 8004 132 8003 402 800730 0000162 000000
 80103Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych138 000129 100129 100008 900000
 80104Przedszkola1 902 1001 846 1001 424 600421 500056 000000
 80110Gimnazja1 821 9001 742 7001 484 000258 700079 200000
 80113Dowożenie uczniów do szkół321 300320 500110 500210 0000800000
 80114Zespoły obslugi ekonomiczno-administracyjnej szkół396 000396 000336 00060 00000000
 80146Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli32 30032 300032 30000000
 80148Stołówki szkolne371 400369 900179 900190 00001 500000
 80195Pozostała działalność24 50023 000023 0001 5000000
851 Ochrona zdrowia90 00040 00018 20021 80050 0000000
 85153Zwalczanie narkomanii16 84016 84011 8405 00000000
 85154Przeciwdziałanie alkoholizmowi73 16023 1606 36016 80050 0000000
852 Pomoc społeczna4 287 000,002 349 075,501 765 680583 395,5001 612 300325 624,5000
 85202Domy pomocy społecznej72 00072 000072 00000000
 85203Ośrodki wsparcia408 620408 620339 90068 72000000
 85204Rodziny zastępcze8 0008 00008 00000000
 85206Wspieranie rodziny92 29486 29482 7003 594 6 000   
 85212Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia1 469 068127 368117 7809 58801 341 700000
 85213Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne13 10013 100013 10000000
 85214Zasiłki i pomoc w naturze69 100000069 100000
 85215Dodatki mieszkaniowe15 000000015 000000
 85216Zasiłki stałe84 000000084 000000
 85219Ośrodki Pomocy Społecznej1 448 9781 440 9781 110 000330 97808 000000
 85228Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze181 808181 808115 30066 50800000
 85295Pozostała działalność425 032,0010 907,50010 907,50088 500325 624,5000
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej120 00000000120 00000
 85395Pozostała działalność120 00000000120 00000
854 Edukacyjna opieka wychowawcza54 700000054 700000
 85415Pomoc materialna dla uczniów54 700000054 700000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska1 499 080,501 494 080,50368 4001 125 680,5005 000000
 90001Gospodarka ściekowa i ochrona wód440 781438 280,50127 100311 180,5002 500000
 90002Gospodarka odpadami115 000115 0000115 00000000
 90003Oczyszczanie miast i wsi56 00056 000056 00000000
 90004Utrzymanie zieleni w miastach i gminach28 00028 000028 00000000
 90015Oświetlenie ulic, placów i dróg547 500547 5000547 50000000
 90019Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska11 00011 000011 00000000
 90095Pozostała działalność300 800298 300241 30057 00002 500000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego963 000106 0000106 000857 0000000
 92109Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby718 000106 0000106 000612 0000000
 92116Biblioteki245 000000245 0000000
926 Kultura fizyczna126 35044 35031 35013 00082 0000000
 92601Obiekty sportowe38 35038 35031 3507 00000000
 92605Zadania w zakresie kultury fizycznej88 0006 00006 00082 0000000
 Wydatki ogółem27 681 277,0022 522 060,3413 447 664,849 074 395,501 786 800,002 142 900,00951 516,660,00278 000

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr .................... 

Rady Gminy w Słupnie 

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wydatki majątkowe

DziałRozdziałNazwa działu i rozdziałuOgółemInwestycje i zakupy inwestycyjnew tym na:Zakup i objęcie akcji i udziałówWniesienie wkłądów do spółek prawa handlowegoDotacje
programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze śródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
123456789
O10 Rolnictwo i łowiectwo1 832 100,001 832 100,00    
 O1010Infrastruktura wodociągowa i satitacyjna wsi1 832 100,001 832 100,00    
150 Przetwórstwo przemysłowe3 500,000,00   3 500,00
 15011Rozwój przedsiębiorczości3 500,000,00   3 500,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę400 000,00400 000,00    
 40002Dostarczanie wody400 000,00400 000,00    
600 Transport i łączność1 519 000,001 519 000,00    
 60016Drogi publiczne gminne1 519 000,001 519 000,00    
700 Gospodarka mieszkaniowa250 000,00250 000,00    
 70005Gospodarka gruntami i nieruchomościami250 000,00250 000,00    
750 Administracja Publiczna64 000,0052 000,00   12 000,00
 75023Urzędy Gmin52 000,0052 000,00    
 75095Pozostała działalność12 000,000,00   12 000,00
852 Pomoc społeczna22 500,0022 500,00    
 85219Ośrodki Pomocy Społecznej22 500,0022 500,00    
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego305 400,00305 400,00    
 92109Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby305 400,00305 400,00    
 Wydatki ogółem4 396 500,004 381 000,00   15 500,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .................... 

Rady Gminy w Słupnie 

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.TreśćKlasyfikacja
§
Kwota 2013 r
1234
1.Dochody 34 777 777,00
2.Wydatki 32 077 777,00
3.Wynik budżetu 2 700 000,00
Przychody ogółem:  
1.Kredyty§ 952 
2.Pożyczki§ 952 
3.Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
§ 903 
4.Spłaty pożyczek udzielonych§ 951 
5.Prywatyzacja majątku jst§ 944 
6.Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych§ 957 
7.Papiery wartościowe (obligacje)§ 931 
8.Wolne środki o których mowa w art..217 ust.2 ustawy§ 950 
Rozchody ogółem: 2 700 000,00
1.Spłaty kredytów§ 9922 200 000,00
2.Spłaty pożyczek§ 992500 000,00
3.Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE§ 963 
4.Udzielone pożyczki§ 991 
5.Lokaty§ 994 
6.Wykup papierów wartościowych (obligacji)§ 982 
7.Rozchody z tytułu innych rozliczeń§ 995 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .................... 

Rady Gminy w Słupnie 

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

DziałRozdziałNazwa zadaniaDotacje
ogółem
Wydatki
ogółem
z tego:
wydatki bieżącewydatki majątkowe
1234567
750 Administracja Publiczna    
 75011Dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Gospodarki Nieruchomościami57 606,0057 606,0057 606,00 
       
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i chrony prawa oraz sądownictwa    
 75101Dotacja celowa na bieżącą aktualizację kart wyborców1 108,001 108,001 108,00 
       
754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa    
 75414Zadania związane z obroną cywilną - bieżące przeszkolenia pracownika500,00500,00500,00 
       
852 Pomoc społeczna1 907 000,001 907 000,001 907 000,00 
852      
 85203Dotacja celowa na urzymanie Ośrodka Wsparcia przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie386 100,00386 100,00386 100,00 
       
852      
 85212Dotacja celowa na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego1 419 000,001 419 000,001 419 000,00 
       
852      
 85213Dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenie rodzinne3 900,003 900,003 900,00 
       
852      
 85228Dotacja celowe na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych na terenie gminy98 000,0098 000,0098 000,00 
       
Ogółem1 966 214,001 966 214,001 966 214,00 

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .................... 

Rady Gminy w Słupnie 

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dotacje podmiotowe w 2013 r.

Lp.DziałRozdziałNazwa instytucjiKwota dotacji
12345
     
192192109Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - Samorządowa Instytucja Kultury597 000,00
292192116Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury245 000,00
     
Ogółem842 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .................... 

Rady Gminy w Słupnie 

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 r.

Lp.DziałRozdziałTreśćKwota dotacji
12345
Jednostki sektora finansów publicznychNazwa jednostki782 000,00
115015011Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu3 500,00
260060004Urząd Miasta Płocka - dopłata do lokalnego transportu zbiorowego730 000,00
375075095Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa12 000,00
480180195Urząd Miasta Płocka - dofinansowanie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku1 500,00
585185154Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - realizacja programów profilaktycznych. Środki zaplanowane w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii35 000,00
     
Jednostki spoza sektora finansów publicznychNazwa zadania136 500,00
     
1O10O1008Dotacja dla Spółek Wodnych24 500,00
285185154Realizacja programów profilaktycznych podczas wypoczynku letniego - środki zaplanowane w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii15 000,00
392192109Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży ze świetlic wiejskich15 000,00
492692605Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe .60 000,00
592692605Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia Gminny Bieg Wiosny.12 000,00
692692605Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia . Kwota zabezpieczona w budżecie zgodnie z art.19a ust.1 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tj. zadanie z pominięciem konkursu ofert.10 000,00
     
Ogółem918 500,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr .................... 

Rady Gminy w Słupnie 

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wydatki na 2013 rok obejmujące zadania  jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczejNazwa zadania, przedsięwzięciaDziałRozdział§*Kwotaw tym wydatki majątkowe
12345678
1.Sołectwo BarcikowoRemont drogi gminnej we wsi Barcikowo na odcinku 135mb droga nr 96/3 oraz na odcinku 132 mb droga nr 166     
  60060016427018 700,00 
 Razem18 700,000,00
2.Sołectwo BielinoModernizacja świetlicy wiejskiej w Bielinie - wykonanie łazienki z wymianą drzwi wejsciowych92192109605018 700,0018 700,00
 Razem18 700,0018 700,00
3.Sołectwo Borowiczki-Pieńki Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Borowiczki-Pieńki 92192109421022 800,00 
   Budowa ścianki działowej wewnątrz świetlicy 9219210942702 000,00 
   Budowa przyłacza wodno-kanalizacyjnego do świetlicy we wsi Borowiczki-Pieńki 92192109605010 000,0010 000,00
 Razem34 800,0010 000,00
4.Sołectwo Cekanowo Zakup i montaż 5 wiat przystanowych we wsi Cekanowo    35 000,0035 000,00
  600600166050
   Dni wsi Cekanowo - Zielone świątki    6 500,00 
  921921094210
 Razem41 500,0035 000,00
5.Sołectwo Stare Gulczewo Wizyta studyjna do Gminy Mikołajki 92192109430012 800,00 
   Zawody sportowe w czerwcu 2013 na Boisku ORLIK 9269260542106 000,00 
 Razem18 800,000,00
6.Sołectwo Nowe Gulczewo Remont ulicy Przesmyk na odcinku od ul.Husarskiej do ul.Rucianej wraz z drogami dojazdowymi do ul.Szlacheckiej 60060016427046 100,00 
 Razem46 100,000,00
7.Sołectwo Liszyno Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Liszynie 92192109605022 700,0022 700,00
 Razem22 700,0022 700,00
8.Sołectwo MirosławWyposażenie świetlicy wiejskiej w Mirosławiu w zabudowę kuchenna, sprzęt AGD i zastawę stołową     
  92192109421015 000,00 
   Utwardzenie drogi nr 39/1 tłuczniem 6006001642106 000,00 
 Razem21 000,000,00
9.Sołectwo Miszewko Strzałkowskie Remont schodów i sceny w świetlicy wiejskiej w Miszewku Strzałkowskim 9219210942709 700,00 
   Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Miszewku Strzałkowskim m.in. w sprzęt AGD 9219210942106 000,00 
   Organizacja imprezy integracyjnej dla Miszewka Strzałkowskiego 9219210943002 500,00 
 Razem18 200,000,00
10.Sołectwo Miszewko-Stefany Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Miszewko-Stefany od strony ulicy na odcinku 45mb 92192109605016 900,0016 900,00
 Razem16 900,0016 900,00
11.Sołectwo Ramutowo i ŚwięcieniecRemont drogi nr 49 na odcinku 300mb60060016427020 100,00 
 
 Razem20 100,000,00
12.Sołectwo Rydzyno Budowa I etapu ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Rydzynie 92192109605016 000,0016 000,00
  Dni wsi - spotkanie integracyjne wsi Rydzyno9219210943002 000,00 
  
 Razem18 000,0016 000,00
13.Sołectwo Sambórz Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Sambórz a w szczególności wysypanie tłuczniem na odcinkach najbardziej wymagających naprawy 60060016427015 400,00 
 Razem15 400,000,00
14.Sołectwo Słupno Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych z funkcją edukacyjną i rekreacyjną na terenie sołectwa Słupno 92192109605046 100,0046 100,00
 Razem46 100,0046 100,00
15.Sołectwo Szeligi Budowa wiaty przystankowej w sołectwie Szeligi 6006001660504 000,004 000,00
   Remont drogi gminnej tłuczniem - droga nr 61 od działki nr 60/3 do ul.Klonowej na odcinku 250mb 6006001642709 780,00 
 Razem13 780,004 000,00
16.Sołectwo Wykowo Remont świetlicy wiejskiej w Wykowie 92192109427026 700,00 
 Razem26 700,000,00
Ogółem397 480,00169 400,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr .................... 

Rady Gminy w Słupnie 

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok

Lp.Nr karty wydatkówDziałRozdz.Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)Łączne koszty finansowePlanowane wydatkiJednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
rok 2013z tego źródła finansowania
dochody własne jstkredyty, pożyczki, papiery wartościoweśrodki pochodzące
z innych źródeł*
środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1a1b2356789101112
            
  010 Rolnictwo i łowiectwo715 100715 100715 100    
   01010Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - sieci wodociągowe305 100305 100305 100    
1101001010Prace projektowe na lata następne - sieci wodociągowe jak poniżej:20 10020 10020 100   UG Słupno
    PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 287/29, 418/2 - ul. Stokrotki w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 418/3)       
    PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 291/48, 291/50, 292/48 w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 291/47)       
    PT budowa sieci wodociągowej w ul. Ciesielskiej w Liszynie (do dz. o nr ewid. 159/6)       
    PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 79/9 i 79/17 w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 79/11)       
    PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 27/20 -ul. Stepowa w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 27/22)       
    PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 202/3 i 202/9 w Słupnie (do dz. o nr ewid. 202/6)       
2.2.01001010Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 272/3, 273/2, 274/6, 273/4, 274/7 - ul. Stokrotki w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 273/6, 274/10)33 00033 00033 000   UG Słupno
3.3.01001010Budowa sieci wodociągowej w ul. Perłowej w Borowiczkach Pieńkach (do dz. o nr ewid. 330/3)30 00030 00030 000   UG Słupno
4.4.01001010Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 195/3, 198/5, 331/2 w Borowiczkach Pieńkach (do dz. o nr ewid. 331/1, 331/3, 331/4, 331/5)18 00018 00018 000   UG Słupno
5.5.01001010Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Głębokiej w Borowiczkach Pieńkach (lej depresyjny)80 00080 00080 000   UG Słupno
6.6.01001010Budowa sieci wodociągowej w ul. Do Grodziska w Słupnie (do dz. o nr ewid. 111/55)18 00018 00018 000   UG Słupno
7.7.01001010Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 548/10, 548/19 w Słupnie (do dz.nr ewid.548/15 i 548/12)30 00030 00030 000   UG Słupno
8.8.01001010Budowa sieci wodociągowej w ul. Jarzębinowej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 147/13)14 00014 00014 000   UG Słupno
9.9.01001010Budowa sieci wodociągowej w drodze gminnej o nr 291227W - dz. nr ewid. 101, 102 w Starym Gulczewie (do dz. o nr ewid 114/6)8 0008 0008 000   UG Słupno
101001001010Przebudowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid 228/1 w Wykowie (do działki nr ewid. 189)14 00014 00014 000   UG Słupno
111101001010Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 289/48, 290/40, 290/42 w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 290/44, 290/45, 289/51, 290/39)20 00020 00020 000   UG Słupno
121201001010Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 200/3 ul. Wronia w Słupnie (do dz. o nr ewid. 200/19, 200/20)20 00020 00020 000   UG Słupno
            
   01010Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - sieci kanalizacyjne410 000410 000410 000    
131301001010Prace projektowe na lata następne - sieci kanalizacyjne, jak poniżej :25 00025 00025 000   UG Słupno
    PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 287/29, 418/2 - ul. Stokrotki w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 418/3)       
    PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 291/48, 291/50, 292/48 w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 291/47)       
    PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 79/9 i 79/17 w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 79/11)       
    PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 27/20 - ul. Stepowa w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 27/22) ca 75mb       
    PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 202/3 i 202/9 w Słupnie (do dz. o nr ewid. 202/6)       
141401001010Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Huberta w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 228/4)35 00035 00035 000   UG Słupno
151501001010Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Konwaliowej i w drodze o nr ewid. 290/26 (sięgacze od ul. Konwaliowej) w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 290/29, 290/30, 290/46, 290/47)100 000100 000100 000   UG Słupno
161601001010Budowa sieci kanalizacyjnej w drodze o nr ewid. 289/48, 290/40, 290/42 w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 290/44, 290/45, 289/51, 290/39)70 00070 00070 000   UG Słupno
171701001010Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 56/12 w Szeligach (do dz. o nr ewid. 56/13, 56/14)130 000130 000130 000   UG Słupno
181801001010Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 200/3 ul. Wronia w Słupnie (do dz. o nr ewid. 200/19, 200/20)50 00050 00050 000   UG Słupno
            
  400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę400 000400 000400 000    
   40002Dostarczanie wody400 000400 000400 000    
191940040002Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Mijakowie400 000400 000400 000   UG Słupno
            
  600 Transport i łączność39 00039 00039 000    
   60016Drogi publiczne gminne - drogi39 00039 00039 000    
202060060016Zakup i montaż 5 wiat przystankowych we wsi Cekanowo35 00035 00035 000Fundusz sołecki  UG Słupno
212160060016Budowa wiaty przystankowej w sołectwie Szeligi4 0004 0004 000Fundusz sołecki  UG Słupno
            
  700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami250 000250 000250 000    
   70005Gospodarka mieszkaniowa250 000250 000250 000    
222270070005Zakup gruntów pod drogi gminne we wsiach Borowiczki Pieńki, Liszyno, Nowe Gulczewo i Cekanowo250 000250 000250 000   UG Słupno
            
  750 Administracja publiczna52 00052 00052 000    
   75023Urzędy gmin52 00052 00052 000    
232375075023Zaplanowano zakup 5 sztuk komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem, rozbudowę wewnętrznej sieci informatycznej oraz zakup drukarki sieciowej.52 00052 00052 000   UG Słupno
            
  852 Pomoc społeczna22 50022 50022 500    
   85219Ośrodki pomocy społecznej22 50022 50022 500    
242485285219Zaplanowano zakup 5 sztuk komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem w GOPS-ie22 50022 50022 500   GOPS
            
  921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego305 400305 400305 400    
   92109Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby305 400305 400305 400    
252592192109Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielinie - wykonanie łazienki z wymianą drzwi wejsciowych18 70018 70018 700Fundusz sołecki  UG Słupno
262692192109Budowa przyłacza wodno-kanalizacyjnego do świetlicy we wsi Borowiczki-Pieńki10 00010 00010 000Fundusz sołecki  UG Słupno
272792192109Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Liszynie22 70022 70022 700Fundusz sołecki  UG Słupno
282892192109Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Miszewko-Stefany od strony ulicy na odcinku 45mb16 90016 90016 900Fundusz sołecki  UG Słupno
292992192109Budowa I etapu ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Rydzynie16 00016 00016 000Fundusz sołecki  UG Słupno
303092192109Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych z funkcją edukacyjną i rekreacyjną na terenie sołectwa Słupno46 10046 10046 100Fundusz sołecki  UG Słupno
313192192109Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mirosławiu150 000150 000150 000   UG Słupno
323292192109PT - Budowa świetlicy wiejskiej w Barcikowie25 00025 00025 000   UG Słupno
            
    Kredyty i pożyczki ( przychody )       
    Środki własne JST1 784 0001 784 0001 784 000    
Ogółem1 784 0001 784 0001 784 000   x

Uzasadnienie

do Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2013

Podstawę do opracowania Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2013 stanowią :

- ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591. z późn.zm. )

- ustawa z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa ( Dz.U. z 1998r. Nr 106 poz.668 z późn.zm.)

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.)

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz.1241 z późn.zm.)

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( Dz.U. z 2010r. .Nr 38 poz. 207 z późn.zm.)

- ustawa z dnia 7 października 1992r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 55 poz.577 z późn.zm. )

- Uchwała Nr 407/XLII/10 Rady Gminy Słupno z dnia 29 października 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Słupno

- ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

( tekst jednolity Dz.U.z 2010r. Nr 80 poz.526 z późn.zm. )

- informacja Ministra Finansów z dnia 10 października 2012r. o wysokości subwencji oświatowej na rok 2013, planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej na 2013 wysokości rocznej wpłaty gminy do budżetu państwa

- informacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie o planowanych dotacjach celowych z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na rok 2013. Kwoty dotacji mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2013.

Dochody budżetu Gminy Słupno wyszacowano w wysokości

34 777 777,00zł

W szczegółowości klasyfikacji budżetowej dochody przedstawiono w załączniku nr 1 do Uchwały Budżetowej.

Dochody bieżące na rok 2013 wynoszą 34 337 777,00zł, z tego dotacje w kwocie 2 258 400,48zł i środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi w kwocie 707 766,95zł.

Dochody majątkowe na rok 2013 wynoszą 440 000,00zł, z tego środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi w kwocie 400 000,00zł, pochodzące z kontynuacji projektu prowadzonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet IV, Działanie 4.1 – na zasadzie refundacji wydatków ( dotacji nie planowano ).

Z ogólnej kwoty dochodów udziały procentowe przedstawiają się następująco :

- dochody własne gminy wynoszą 28 474 491,00zł i stanowią 81,70% dochodów

- planowana subwencja ogólna ( w części oświatowej ) dla gminy wynosi 4 144 072,00zł tj. 12,00% dochodów,

- planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wynoszą 1 966 214,00zł tj. 5,70% dochodów,

- planowane dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wynoszą 193 000,00zł tj. 0,60% dochodów,

DOCHODY WŁASNE pochodzą między innymi z następujących źródeł i tytułów podatkowych :

- z opłat za sprzedaż wody 560 000,00zł

- z opłat za sprzedaż ścieków 223 260,57zł

- przewidywane wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej 400 000,00zł

- z podatków : rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na podstawie stawek obowiązujących na 2013r.

   13 974 000,00zł

- wpływy z karty podatkowej 20 000,00zł

- z podatków : rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na podstawie stawek obowiązujących na 2013r. 2 017 000,00zł

- z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw ( opłata skarbowa, opłata eksploatacyjna ) 32 000,00zł

- z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa łącznie 185 277,00zł

- wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przewidziano w kwocie 90 000,00zł

Z informacji otrzymanej od Ministra Finansów wielkość udziału gminy we wpływach

z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2013 określono w wysokości 37,42% udziałów, wynikających z deklaracji podatkowej od każdego mieszkańca zameldowanego na terenie gminy. W budżecie wpływy zaplanowano zgodnie z tą informacją w wysokości 8 185 277,00zł.

Natomiast udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawych pozostają na poziomie 6,71% wymiaru podatku w deklaracjach CIT przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie gminy. Wpływy zaplanowano w wysokości 1 000 000,00zł.

SUBWENCJA OGÓLNA – W CZĘŚCI OŚWIATOWEJ wynosi 4 144 072,00zł i jest wyższa o 228 781,00zł w stosunku do otrzymanej kwoty w 2012r.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Planowane dotacje celowe ( opisane w załączniku nr 4 ) otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w wysokości 1 966 214,00zł przeznaczone zostaną na :

- finansowanie zadań w zakresie prowadzenia USC, Ewidencji Ludności, Obrony Cywilnej 57 606,00zł,

- aktualizację stałego rejestru wyborców 1 108,00zł,

- na obronę cywilną przewidziano kwotę 500,00zł,

- na pomoc społeczną przewidziano kwotę 1 907 000,00zł z tego :

1) Środowiskowy Dom Samopomocy 386 100,00zł

2) świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1 419 000,00zł

3) składki na ubezpieczenia zdrowotne 3 900,00zł

4) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 98 000,00zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie pomocy społecznej planowane są w wysokości 193 000,00zł i przeznaczone zostaną na :

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 5 800,00zł,

- zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 5 000,00zł,

- zasiłki stałe 65 000,00zł,

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 82 200,00zł,

- dożywianie dzieci i młodzieży 35 000,00zł.

PRZYCHODY

Na rok 2013 w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Słupno nie zaplanowano przychodów.

ROZCHODY

W rozchodach zaplanowano kwotę 2 700 000,00zł w szczegółowości na :

- spłatę zaciągniętego kredytu w kwocie 250 000,00zł rozchodów, zgodnie z umową kredytową nr 02/276/11/Z/OB. z dnia 14.06.2011 zawartą z BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul.Senatorskiej 18, wraz z aneksem nr 1 z dnia 19.08.2011r. Umowa kredytowa zaciągnięta została na zadanie inwestycyjne zakończone w 2011 roku pn.” Budowa Przedszkola Samorządowego w Słupnie ”.

- spłatę zaciągniętej pożyczki w kwocie 500 000,00zł rozchodów, zgodnie z umową pożyczki nr 26/11/OW/P z dnia 21.06.2011 zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul.Jana Sebastiana Bacha 2. Umowa pożyczki zaciągnięta została na dofinansowanie realizacji zadania pn.” Budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Cekanowie, gmina Słupno ”.

- spłatę zaciągniętego kredytu w kwocie 1 950 000,00zł rozchodów, zgodnie z umową kredytową nr 39/0/2012 z dnia 17.10.2012r. zawartą pomiędzy Gminą Słupno a Bankiem Spółdzielczym „Mazowsze” w Płocku. Umowa kredytowa zaciągnięta została na współfinansowanie zadania inwestycyjnego prowadzonego do końca 2012 roku pn. ” Budowa ulicy Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie, gmina Słupno – Etap I i II ”.

Wydatki w budżecie Gminy Słupno na rok 2013
zaplanowano w wysokości32 077 777,00zł

Z zaplanowanej kwoty :

- na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 27 681 277,00zł, co stanowi 86,30 % wydatków

- na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 4 396 500,00zł co stanowi 13,70 %. wydatków. Szczegółowy wykaz planowanych zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2013 przedstawiono w załączniku nr 8 do Uchwały Budżetowej oraz w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2013 – 2016.

Wydatki Gminy Słupno zaplanowane do realizacji w 2013r. obejmują zadania w następującej klasyfikacji budżetowej :

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo 1 863 600,00zł

- rozdział 01008 – Melioracje wodne 24 500,00zł

Planuje się przekazanie dotacji dla spółki wodnej w ramach dotacji celowych na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

- rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 832 100,00zł

Realizowane będą zadania inwestycyjne ( załącznik nr 8 ) tj. budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przygotowanie map, projektów dla zadań realizowanych w roku 2014.

- rozdział 01030 - Izby Rolnicze 7 000,00zł

Wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe 3 500,00zł

- rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości 3 500,00zł

Zaplanowano środki finansowe w powyższej wysokości na kontynuację realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na zadanie „ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu ”. Powyższe środki stanowię 15% wkładu własnego wyliczonego dla Gminy Słupno w związku z realizacją Projektu w roku 2013.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 176 9 00,00zł

- rozdział 40002 – Dostarczanie wody 1 176 900,00zł

Powyższa kwota m.in. przeznaczona zostanie na zwiększone koszty utrzymania urządzeń znajdujących się w budynkach stacji uzdatniania wody w miejscowościach : Słupno, Gulczewo, Mijakowo, Bielino tj. pobór energii elektrycznej, wymiana zużytych części, koszty eksploatacyjne .

Na wynagrodzenia osobowe pracowników ( 3 etaty ) zaplanowano kwotę 194 000,00zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14 000,00zł, składki na ubezpieczenia społeczne płatnika 40 700,00zł, na wynagrodzenie bezosobowe ( 1 umowa zlecenie ) 19 500,00zł.

Realizowane będzie zadanie inwestycyjne ( załącznik nr 8 ) w zaplanowanej kwocie 400 000,00zł.

Dział 600 – Transport i Łączność 3 136 000,00zł

- rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 740 000,00zł

Dopłata do lokalnego transportu tzn. do linii autobusowych obsługujących teren gminy Słupno.

- rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe 4 000,00zł

Wydatki dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowe dla pozostających urządzeń infrastruktury wodociągowej lub kanalizacyjnej.

- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 2 000,00zł

Wydatki dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowe dla pozostających urządzeń infrastruktury wodociągowej lub kanalizacyjnej.

- rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 3 000,00zł

Wydatki dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowe dla pozostających urządzeń infrastruktury wodociągowej lub kanalizacyjnej.

- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 2 387 000,00zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych w wysokości 751 920,00zł , remontowane będą drogi gminne gruntowe poprzez utwardzanie gruzem kamiennym, żwirem, zabezpieczenie piasku z solą na okres zimowy, odśnieżanie. Nowe zadania wprowadzone do realizacji to m.in. dokumentacja organizacji ruchu na drogach gminnych oraz okresowe przeglądy dróg i mostów. Wydatki bieżące z powyższego rozdziału realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2013 rok to kwota 116 080,00zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 1 519 000,00zł na kontynuację inwestycji drogowych, szczegółowo zadania opisano w załączniku nr 8 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2013 – 2016 ( wykaz przedsięwzięć majątkowych ), w tym 2 zadania inwestycyjne na łączną kwotę 39 000,00zł realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2013 rok

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa 621 700,00zł

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 621 700,00zł

Kwotę 371 700,00zł przeznacza się m.in. na opracowanie operatów szacunkowych dot. naliczenia opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości gruntów rolnych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz na wyceny rzeczoznawców majątkowych związane z naliczeniem opłaty adiacenckiej. Nowe zadania wprowadzone do realizacji to m.in. opłaty za służebność przesyłu.

Kwotę 250 000,00zł planuje się przeznaczyć na wykup gruntów przejętych przez gminę pod inwestycje gminne, odszkodowania za drogi z podpisanych umów i przyszłych decyzji odszkodowawczych, wykup gruntów na poszerzenie dróg i podziały geodezyjne.

Dział 710 – Działalność usługowa 50 000,00zł

- rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 50 000,00zł

W związku z wnoszonymi przez mieszkańców zmianami do planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno oszacowano wstępnie koszty.

Dział 750 – Administracja Publiczna 5 253 099,00zł

- rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie 57 606,00zł

Finansowanie zadań w zakresie prowadzenia USC, Ewidencji Ludności, Obrony Cywilnej z dotacji celowej przekazywanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki

- rozdział 75022 – Rady Gmin 122 000,00zł

Diety dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz radnych biorących udział w posiedzeniach Rady Gminy oraz w poszczególnych komisjach. Zaplanowano również środki na zakup materiałów biurowych oraz prenumeratę czasopism.

- rozdział 75023 – Urzędy Gmin 4 409 000,00zł

Planuje się zatrudnienie w urzędzie pracowników do prowadzenia zadań z zakresu gospodarowania odpadami, funduszem sołeckim oraz do obsługi informatycznej projektów unijnych realizowanych przez Gminę.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 2 700 000,00zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 190 000,00zł, składki na ubezpieczenie społeczne płatnika 545 000,00zł, na wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia, umowy o dzieło ) 45 000,00zł, na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 55 000,00zł, składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 52 000,00zł, wynagrodzenie dla 17 inkasentów za pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego planuję się w kwocie 50 000,00zł.

Pozostałe planowane wydatki bieżące ( w łącznej kwocie 720 000,00zł ) obejmują m.in. :

- zakupy: art. biurowych, druków, pieczątek, książek, wydawnictw specjalistycznych, prenumeratę Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, tonerów, materiałów papierniczych do ksero i drukarek, sprzętu i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, mebli, energii elektryczne i paliwa gazowego,

- remonty, konserwację i naprawy sprzętu, urządzeń, instalacji, usuwanie awarii oraz przystosowanie pomieszczeń na parterze budynku na potrzeby nowe sali obrad Rady Gminy.

- usługi : zdrowotne, bankowe, prawne, informatyczne, pocztowe, telekomunikacyjne, kominiarskie, transportowe, badania techniczne pojazdów, rejestracja pojazdów, ochrona i monitoring budynków, usługi introligatorskie, fotograficzne, aktualizacja programów komputerowych - licencji, dostęp do sieci Internet, delegacje krajowe, ryczałty samochodowe na terenie gminy, ubezpieczenia osobowe i majątkowe, szkolenia pracowników.

Wydatki na zakupy inwestycyjne w rozdziale 75023 zaplanowano w kwocie 52 000,00zł, w tym na dalszą rozbudowę wewnętrznej sieci informatycznej .

- rozdział 75075 – Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego 63 900,00zł

W ramach promocji gminy zaplanowano m.in. wydatki na drukowanie biuletynu informacyjnego urzędu gminy i jednostek organizacyjnych „Głos Słupna” w kwocie 22 000,00zł, promocję Gminy w Zawodach Ochotniczych Jednostek Straży Pożarnej na przełomie 2013 roku w kwocie 15 000,00zł, dodruk map gminy w kwocie 15 000,00zł oraz emisję ogłoszeń w prasie i telewizji lokalnej.

- rozdział 75095 – Pozostała działalność 94 700,84zł

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w wysokości 37 700,84zł, wpłaty na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego w wysokości 20 000,00zł. i diety sołtysów biorących udział w posiedzeniach Rady Gminy w wysokości 25 000,00zł.

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 12 000,00 na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na zadanie „ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ”. Powyższe środki stanowię 15% wkładu własnego wyliczonego dla Gminy Słupno w związku z realizacja Projektu w roku 2013.

- rozdział 75095 – Pozostała działalność - e-slupno kontynuacja 505 892,16zł

W ramach projektu realizowanego od 2009 roku pn. „www.e-slupno.eu” Urząd Gminy zakupił zestawy komputerowe oraz dostęp do sieci Internet osobom zagrożonym tzw. „wykluczeniem cyfrowym” z powodu trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawności w ilości 60 sztuk .

Dodatkowo w ramach projektu dostarczono sprzęt teleinformatyczny w ilości 100 sztuk dla jednostek placówek oświatowych tj. Szkoły Podstawowej w Słupnie, Szkoły Podstawowej w Liszynie, Szkoły Podstawowej w Święcieńcu, Gimnazjum w Słupnie, Przedszkola w Słupnie, Gminnym Ośrodku Kultury i Gminnej Bibliotece Publicznej w Słupnie.

Z projektu e-slupno sfinansowano również w latach poprzednich :

- kompletne zestawy komputerowe wraz z niezbędnym oprogramowaniem - 160 sztuk

- dostęp do sieci Internet - 91 dostępów

- ekran, rzutnik, skrzynie transportowe, drukarki i inne niezbędne akcesoria.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 108,00zł

- rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 108,00zł

Powyższa kwota stanowi dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na aktualizację kart wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa 236 093,50zł

- rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji 34 800,00zł

Kwotę 28 800,00zł planuje się przeznaczyć na rekompensatę pieniężną za czas pracy przekraczający służbę zgodnie z art.33 ust.2 ustawy o Policji. Kwotę 6 000,00zł planuje się przeznaczyć na dopłatę do paliwa dla samochodów policyjnych Posterunku Policji na Podolszycach obsługujących od 2013 roku teren gminy.

- rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 193 793,50zł

Dofinansowanie 6 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Zabezpieczono środki na zakup paliwa do samochodów oraz sprzętu ochrony przeciwpożarowej, energii elektrycznej, wynagrodzenia dla kierowców i Komendanta Gminnego OSP, wypłatę ekwiwalentu za udział członków OSP w akcjach ratowniczo - gaśniczych, ogrzewanie garaży, organizowanie zawodów strażackich, konkursów z wiedzy pożarniczej, szkolenia członków OSP, ubezpieczenia osób i pojazdów OSP .

- rozdział 75414 – Obrona cywilna 500,00zł

Środki w powyższej wysokości stanowią dotację celową na zadania z zakresu obrony cywilnej.

- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 7 000,00zł

Zaplanowano wydatki zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 278 000,00zł

- rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Środki finansowe w powyższej wysokości przeznacza się na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2011 i 2012 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia 2 687 446,00zł

- rozdział 75818 – Rezerwy celowe i ogólne 365 000,00zł

Utworzona rezerwa ogólna w wysokości 295 200,00zł nie przekracza 1% wydatków budżetowych zgodnie z art. 222 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych. Na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym ( Dz.U.z 2007 roku, Nr 89, poz. 590 z późn.zm. ) tworzy się rezerwę celową w wysokości 69 800,00zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

- rozdział 75831 – Różne rozliczenia finansowe 2 322 446,00zł

Wpłata gminy Słupno do budżetu państwa w powyższej wysokości wynikająca z przekroczenia wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca gminy pomiędzy 200% i nie większy niż 300% wskaźnika jaki przypada na 1 mieszkańca w kraju.

Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju wynosi 1 276,32zł natomiast w gminie Słupno wynosi 3 425,97 zł. Wskaźniki zostały wyliczone na podstawie uzyskanych dochodów podatkowych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2011. Do wyliczenia wskaźnika wzięto liczbę mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie na dzień 31.12.2011r. tj. 6 713 osoby.

W związku z powyższym nastąpiło zmniejszenie zobowiązania wobec budżetu państwa o kwotę

122 542,00zł, w stosunku do wpłaty w roku 2012.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie 9 302 300,00zł

Na utrzymanie jednostek oświatowych Ministerstwo Edukacji Narodowej wyszacowało subwencję oświatową dla Gminy Słupno w wysokości 4 144 072,00zł co stanowi 44,50 % planowanych wydatków bieżących w tym dziale.

Ze środków własnych przeznaczono kwotę 5 158 228,00zł. m.in. na bieżące utrzymanie trzech szkół podstawowych, przedszkola, gimnazjum, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dowożenia uczniów do szkół, dokształcania i doskonalenia nauczycieli, stołówki szkolnej, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów.

Dane dotyczące ilości dzieci i zatrudnionych pracowników w poszczególnych jednostkach organizacyjnych podane wg stanu na dzień 30 września 2012r.

- rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe 4 294 800,00zł

Powyższą kwotę przeznacza się na utrzymanie trzech szkół podstawowych, do których uczęszcza łącznie 328 dzieci .

Szkoła Podstawowa w Słupnie - 194 dzieci, 10 oddziałów

Szkoła Podstawowa w Liszynie - 48 dzieci, 4 oddziały

Szkoła Podstawowa w Święcieńcu - 86 dzieci tj. 6 oddziałów

Zatrudnionych jest łącznie 75 pracowników, w tym : 55 nauczycieli ( 41,95 etatów) oraz 20 pracowników administracji i obsługi ( 16,25 etatów) z wyłączeniem stołówki szkolnej. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi planowane są w wysokości 3 120 000,00zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano w wysokości 224 500,00zł, wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 58 300,00zł oraz 132 000,00zł z tytułu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Kwotę 760 000,00zł przeznacza się na dodatki niezaliczane do wynagrodzeń ( tj. dodatki wiejski i mieszkaniowy), utrzymanie bieżące szkół wraz z halą sportową w Słupnie, doposażenie w niezbędny sprzęt, pomoce naukowe, zakup oleju opałowego i gazu ziemnego, opłaty za energię elektryczną, opłaty pocztowe i telefoniczne, remonty, zakup materiałów biurowych oraz środków na utrzymanie czystości.

- rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 138 000,00zł. W oddziałach przedszkolnych w szkole w Liszynie i Święcieńcu, do których uczęszcza 30 dzieci, na pełnych etatach, zatrudnione są dwie nauczycielki. Powyższą kwotę przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, dodatkami ( wiejskim i mieszkaniowym ), składkami na ubezpieczenia społeczne.

- rozdział 80104 – Przedszkola 1 902 100,00zł

Na terenie gminy funkcjonuje Samorządowe Przedszkole w Słupnie, do którego uczęszcza 172 dzieci ( tj. wzrost o 7 dzieci w porównaniu do roku poprzedniego ). W przedszkolu zatrudnionych jest 31 pracowników, w tym 13 nauczycieli ( 13,11 etatów ), 17 pracowników administracji i obsługi ( 16,75 etatów ). Jedna osoba zatrudniona jest na umowę zlecenie. Pracownikom na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano środki finansowe w wysokości 1 312 000,00zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 107 000,00zł, a kwotę 2 000,00zł zaplanowano na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 62 000,00zł z tytułu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Kwota 419 100,00zł przeznaczona zostanie na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, zakup żywności, pomocy naukowych, energii elektrycznej, opłaty za rozmowy telefoniczne, ubezpieczenia.

- rozdział 80110 – Gimnazja 1 821 900,00zł

Do gimnazjum w Słupnie uczęszcza 157 dzieci do 10 oddziałów, w tym jeden oddział specjalny.

Zatrudnionych jest 29 pracowników, w tym : 21 nauczycieli ( tj. 21 etatów ) oraz

7 pracowników administracji i obsługi ( 6,25 etatów ), dla których na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń przeznacza się 1 385 000,00zł., na dodatkowe wynagrodzenie roczne kwotę 96 000,00zł oraz 61 000,00zł z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Kwotę 279 900,00zł przeznacza się na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, doposażenie w niezbędny sprzęt i pomoce naukowe, zakup gazu ziemnego, opłaty za energię elektryczną, pocztowe i telefoniczne, zakup materiałów piśmiennych oraz środków na utrzymanie czystości.

- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 321 300,00zł

Dowożenie dzieci do szkół i gimnazjum na terenie gminy zapewnia Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Płocku S.A. Dzieci niepełnosprawne uczęszczające do szkół specjalnych w Płocku dowożone są gminnym busem.

- rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 396 000,00zł

Zaplanowano środki finansowe w powyższej wysokości m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, szkolenia, zakup materiałów, usług, energii dla czterech pracowników ( 3,5 etatu ) w Gminnym Zespole Oświaty. Koszty wynagrodzeń kierowcy i opiekunki dla dzieci niepełnosprawnych dowożonych do szkół specjalnych w Płocku ( 2 etaty ) zaplanowane są w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół”.

- rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 32 300,00zł

Utworzony fundusz w wysokości 1% od wynagrodzeń nauczycieli przeznacza się na dopłatę do czesnego nauczycieli uzupełniających wykształcenie. Szkolenie przedmiotowe nauczycieli oraz zakupy materiałów i pomocy związanych z organizowanymi szkoleniami.

- rozdział 80148 – Stołówki szkolne 371 400,00zł

W stołówce zatrudnionych jest 5 osób ( 4,5 etaty ) dla których na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowych wynagrodzeniem rocznym zabezpieczono kwotę 179 900,00zł.

Na wydatki bieżące związane z prowadzeniem stołówki przeznacza się kwotę 31 500,00zł oraz środki na zakup artykułów żywnościowych ( 160 000,00zł ).

- rozdział 80195 – Pozostała działalność 24 500,00zł

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów 23 000,00zł oraz dotacja dla Miasta Płocka w wysokości 1 500,00zł dofinansowanie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku ( załącznik nr 6 ).

Dział 851 – Ochrona Zdrowia 90 000,00zł

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 16 840,00zł

W ramach tych środków kontynuowane będą prace w punkcie konsultacyjnym, wydatki związane z wynagrodzeniem 1 osoby wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz realizacja programu profilaktycznego dla młodzieży w wieku 13-19 lat.

- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 73 160,00zł

Planuje się przeznaczyć kwotę 35 000,00zł na dotację celową na Realizację programów profilaktycznych w ramach zajęć pozalekcyjnych zaplanowanych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013. W ramach tych zajęć w świetlicach wiejskich prowadzone będą konkursy w zakresie uzależnień, wyjazdy integracyjne, organizowanie zajęć w okresie ferii zimowych.

Kwota 15 000 zł planowana jest jako dotacja celowa na Realizację programów profilaktycznych podczas wypoczynku letniego dzieci, na zasadach otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych.

Kwota 4 000,00zł planowana jest na zajęcia profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych „Zmagania z uzależnieniami”.

Pozostałą kwotę tj. 19 160,00zł przeznacza się na kierowanie do sądu wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego, posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dotyczących uzależnień, nagrody dla dzieci i młodzieży biorących udział w programach profilaktycznych prowadzonych w szkołach.

Dział 852 – Pomoc Społeczna 4 309 500,00zł

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 72 000,00zł

Powyższa kwota stanowi koszty odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców Gminy Słupno.

- rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 408 620,00zł

Plan dotacji ze środków Wojewody Mazowieckiego nie wystarcza na pokrycie 100% utrzymania Środowiskowego Domy Pomocy, w związku z tym w powyższej kwocie środki własne gminy stanowią 22 520,00zł.

- rozdział 85204 – Rodziny zastępcze 8 000,00zł

- rozdział 85206 – Wspieranie rodziny 92 294,00zł

Na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. z 2011 Nr 149 poz. 887 z dnia 21.07.2011 roku ) zabezpiecza się środki finansowe w powyższej wysokości.

- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 469 068,00zł

Plan dotacji ze środków Wojewody Mazowieckiego nie wystarcza na pokrycie 100% finansowania działu świadczeń rodzinnych, w związku z tym w powyższej kwocie środki własne gminy stanowią 50 068,00zł.

- rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 13 100,00zł

Powyższa kwota stanowi dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 3 900,00zł, dotację celową na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w wysokości 5 800,00zł. oraz środki własne gminy w wysokości 3 400,00zł.

- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe 69 100,00zł

W tym kwota 5 000,00 to dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin oraz 64 100,00zł to środki własne gminy na pokrycie zasiłków celowych i okresowych.

- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 15 000,00zł

- rozdział 85216 – Zasiłki stałe 84 000,00zł

W tym kwota 65 000,00 to dotacja celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin oraz 19 000,00zł to środki własne gminy na pokrycie zasiłków stałych.

- rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej 1 471 478,00zł

W tym dofinansowanie z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 82 200,00zł.

Na wynagrodzenia osób pracujących w GOPS-ie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz pochodnymi od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 1 097 800,00zł oraz 37 000,00zł na wpłaty na PFRON.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodka zaplanowano kwotę w wysokości 314 178,00zł tj. na zakup materiałów i wyposażenia, ochronę obiektu, opłaty pocztowe i telefoniczne, koszty podróży służbowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki na zakupy inwestycyjne to 22 500,00zł.

- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 181 808,00zł

W tym kwota 83 808,00zł stanowi środki własne gminy na świadczenie usług opiekuńczych.

- rozdział 85295 – Pozostała działalność – dożywianie 99 000,00zł

Powyższa kwota składa się z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 35 000,00zl oraz ze środków własnych gminy w wysokości 64 000,00zł.

- rozdział 85295 – Pozostała działalność 325 624,50zł

Realizacja projektów pn.

- „Akademia Umiejętności i Rozwoju” w ramach działania 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, poddziałanie 7.2.1 objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 191 412,00zł. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna oraz przygotowanie do wejścia lub powrót na rynek pracy 40 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Słupno, grupa docelowe to mieszkańcy gminy w wieku 15-64 lat korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, w tym 10 osób niepełnosprawnych.

- ”Aktywna społeczność” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 34 612,50zł. Celem projektu jest podniesienie jakości życia społeczności lokalnej poprzez organizację wydarzenia o charakterze kulturalnym, integracyjnym oraz rekreacyjnym adresowanym do całej społeczności lokalnej gminy. Impreza integracyjna przebiegała będzie pod hasłem – Czerwiec aktywnych społeczności i odbędzie się w czerwcu 2013 roku.

- ”Edukacja i bezpieczeństwo” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 36 000,00zł. Celem projektu jest podniesienie jakości życia społeczności lokalnej poprzez przeprowadzenie cyklu szkoleniowego z zakresu umiejętności związanych z pierwszą pomocą przedmedyczną, sztuką samoobrony oraz bezpieczeństwa własnego, wspólnotowego i sąsiedzkiego dla określonej grupy mieszkańców Gminy Słupno w ciągu 3 miesięcy 2013r.

- ”Słupno dzieciom” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 35 800,00zł. Celem projektu jest podniesienie jakości życia społeczności lokalnej poprzez organizację w czerwcu 2013 roku wydarzenia o charakterze kulturalnym, integracyjnym oraz rekreacyjnym adresowanym szczególnie do dzieci. Impreza integracyjna przebiegać będzie pod hasłem „Słupno dzieciom – Dzień Dziecka 2013”.

- ”Dni wsi” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 27 800,00zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 120 000,00zł

- rozdział 85395 – Pozostała działalność 120 000,00zł

Kontynuacja projektu z roku 2012 pod nazwą „Aktywniej przez życie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, prowadzonego przez GOPS w Słupnie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 54 700,00zł

- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 54 700,00zł

Kwota przeznaczona na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów, w tym 95% planowanych wydatków to środki własne gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 499 080,50zł

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 440 780,50zł

Przewiduje się wykorzystać środki na konserwację urządzeń obsługujących oczyszczalnię

i przepompownię ścieków, koszt zużytej energii elektrycznej, wymiana zużytych części, koszty eksploatacyjne.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników 2 osoby ( 2 etaty ) zaplanowano kwotę 99 000,00zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 000,00zł, składki na ubezpieczenie społeczne płatnika 21 100,00zł.

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 115 000,00zł

Przeznacza się środki finansowe na wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy w kwocie 65 000,00zł, który będzie dokonywany do dnia 30.06.2013 tj. do daty wejścia w życie ustawy o której mowa poniżej. Zabezpiecza się dodatkowe środki finansowe w kwocie 50 000,00zł., które stanowić będą ewentualną rezerwę na wdrażanie ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2011 r. Nr 152 poz. 897 ). Obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku, w tym gospodarowanie odpadami, należeć będą od dnia 01.07.2013 do zadań własnych gminy.

- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 56 000,00zł

Przeznacza się powyższe środki na utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy.

- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 28 000,00zł

- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 547 500,00zł

Środki w powyższej wysokości przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem oświetlenia ( m.in. koszty energii elektrycznej ) .

- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 11 000,00zł

- rozdział 90095 – Pozostała działalność 300 800,00zł

Na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych przy gospodarce komunalnej, utrzymaniu czystości i porządku w gminie zaplanowano kwotę 189 100,00zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 500,00zł, składki na ubezpieczenia społeczne płatnika 38 700,00zł oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500,00zł.

Pozostałą kwotę 57 000,00zł przewiduje się wykorzystać na zakup oleju napędowego do koparko – ładowarki URSUS 534 i agregatu prądotwórczego, zakup materiałów, części i wyposażenia do kosiarek i koparki, usługi kominiarskie, transportowe, dozór techniczny, ubezpieczenia sprzętu, utrzymanie miejsc w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 1 268 400,00zł

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 023 400,00zł

Zadania z zakresu kultury realizuje Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie na którego działalność przeznaczono dotację podmiotową w wysokości 597 000,00zł.

Planuje się wyodrębnić wydatki w ramach dotacji celowej na finansowanie „Letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze świetlic wiejskich” na zasadach otwartego konkursu ofert w łącznej zaplanowanej wysokości 15 000,00zł. oraz wydatki bieżące z powyższego rozdziału realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2013 rok w łącznej kwocie 106 000,00zł.

Kwotę 305 400,00zł planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne z zakresu kultury ( załącznik nr 8 ), w tym 6 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 130 400,00zł realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2013 rok

- rozdział 92116 – Biblioteki 245 000,00zł

Finansowanie biblioteki zaplanowano w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

Dział 926 – Kultura fizyczna 126 350,00zł

- rozdział 92601 – Obiekty sportowe38 350,00zł

Środki w powyższej wysokości planuje się przeznaczyć na bieżące utrzymanie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Liszynie, w ramach projektu „Moje boisko – ORLIK 2012”. Wydatki przeznacza się na wynagrodzenia w postaci umowy-zlecenie dla animatorów prowadzących zajęcia sportowe oraz bieżące utrzymanie.

- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 88 000,00zł

Planuje się wyodrębnić wydatki w kwocie 82 000,00zł. w ramach dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w oparciu o ustawę o pożytku publicznymi i wolontariacie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały Budżetowej – Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013r. oraz 6 000,00zł na wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2013 rok.

Słupno, dnia 13 listopada 2012r.

Sporządziła : E.Syrkowska - Skarbnik Gminy