Uchwała Budżetowa Gminy Słupno na rok 2013

Nr / 207 / XXIII / 2012

Rady Gminy w Słupnie

z dnia 28 grudnia 2012 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje :
§ 1. Dochody w łącznej kwocie 34 777 777,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie: 34 337 777,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie: 440 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
1. Wydatki w łącznej kwocie 32 077 777,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 27 681 277,00 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 4 396 500,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.
§ 3.
1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 2 700 000,00zł, z przeznaczeniem na :
1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 2 200 000,00zł
2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 500 000,00zł
2. Rozchody budżetu w wysokości 2 700 000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00zł.
§ 5.
1. Rezerwę ogólną w wysokości 295 200,00 zł.
2. Rezerwę celową w wysokości 69 800,00 zł, w tym na: zarządzanie kryzysowe w wysokości 69 800,00 zł.
§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 7.
1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w kwocie 90 000,00zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 73 160,00zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 16 840,00zł.
§ 8.
1. Dotacje podmiotowe dla :
1) Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie
2) Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 6.
§ 9. Wydatki budżetu na 2013 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 397 480,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 10.
1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 11. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,
2) do dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznym zadań inwestycyjnych, bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.
§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacjiw Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy w Słupnie

Elżbieta Kuchta

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................  Rady Gminy w Słupnie  z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody

Dział Źródło dochodów Planowane dochody na 2013 r
Ogółem z tego :
    bieżące w tym: majątkowe w tym:
    dotacje środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi dotacje środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
O10   400 000,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 400 000,00
  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatnosci w ramach budżetu środków europejskich 400 000,00       400 000,00   400 000,00
400   560 000,00 560 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  wpływy z usług ( sprzedaż wody ) 560 000,00 560 000,00          
700   231 000,00 191 000,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00
  wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości 50 000,00 50 000,00          
  dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 141 000,00 141 000,00          
  wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 20 000,00 0,00     20 000,00    
  wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 20 000,00 0,00     20 000,00    
750   491 437,18 491 437,18 122 680,68 368 756,50 0,00 0,00 0,00
  dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 57 606,00 57 606,00 57 606,00        
  dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. (2007) 368 756,50 368 756,50   368 756,50      
  dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. (2009) 65 074,68 65 074,68 65 074,68        
751   1 108,00 1 108,00 1 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 108,00 1 108,00 1 108,00        
754   500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 500,00 500,00 500,00        
756   25 718 277,00 25 718 277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 20 000,00 20 000,00          
  podatek od nieruchomości 14 950 000,00 14 950 000,00          
  podatek rolny 334 000,00 334 000,00          
  podatek leśny 17 000,00 17 000,00          
  podatek od środków transportowych 200 000,00 200 000,00          
  podatek od spadków i darowizn 70 000,00 70 000,00          
  podatek od czynności cywilnoprawnych 400 000,00 400 000,00          
  odsetki od nieterminowych wpłat z tytuł podatków i opłat 20 000,00 20 000,00          
  wpływy z opłaty skarbowej 22 000,00 22 000,00          
  wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10 000,00 10 000,00          
  wpływy z opłat za zezwolnenia na sprzedaż alkoholu 90 000,00 90 000,00          
  wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( opłata adiacencka, renta planistyczna, wpisy do ewidencji działalności gospodarczej ) 400 000,00 400 000,00          
  podatek dochodowy od osób fizycznych 8 185 277,00 8 185 277,00          
  podatek dochodowy od osób prawnych 1 000 000,00 1 000 000,00          
758   4 144 072,00 4 144 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  subwencje ogólne z budżetu państwa 4 144 072,00 4 144 072,00          
801   460 000,00 460 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  wpływy z usług 310 000,00 310 000,00          
  wpływy z różnych opłat 150 000,00 150 000,00          
852   2 365 722,25 2 365 722,25 2 128 711,80 237 010,45 0,00 0,00 0,00
  dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 907 000,00 1 907 000,00 1 907 000,00        
  dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 193 000,00 193 000,00 193 000,00        
  dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. (2007) 237 010,45 237 010,45   237 010,45      
  dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. (2009) 28 711,80 28 711,80 28 711,80        
853   107 400,00 107 400,00 5 400,00 102 000,00 0,00 0,00 0,00
  dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. (2007) 102 000,00 102 000,00   102 000,00      
  dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. (2009) 5 400,00 5 400,00 5 400,00        
900   298 260,57 298 260,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  wpływy z usług 223 260,57 223 260,57          
  wpływy z różnych opłat 75 000,00 75 000,00          
Dochody ogółem 34 777 777,00 34 337 777,00 2 258 400,48 707 766,95 440 000,00 0,00 400 000,00
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................  Rady Gminy w Słupnie  z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wydatki

Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Planowane wydatki na 2013 r
Ogółem w tym :
      bieżące majątkowe
1 2 3 4 5 6
O10   Rolnictwo i łowiectwo 1 863 600 31 500 1 832 100
  O1008 Melioracje wodne 24 500 24 500 0
  O1010 Infrastastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 832 100 0 1 832 100
  O1030 Izby rolnicze 7 000 7 000 0
150   Przetwórstwo przemysłowe 3 500 0 3 500
  15011 Rozwój przedsiębiorczości 3 500 0 3 500
400   Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 176 900 776 900 400 000
  40002 Dostarczanie wody 1 176 900 776 900 400 000
600   Transport i łączność 3 136 000 1 617 000 1 519 000
  60004 Lokalny transport zbiorowy 740 000 740 000 0
  60011 Drogi publiczne krajowe 4 000 4 000 0
  60014 Drogi publiczne powiatowe 2 000 2 000 0
  60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 3 000 3 000 0
  60016 Drogi publiczne gminne 2 387 000 868 000 1 519 000
700   Gospodarka mieszkaniowa 621 700 371 700 250 000
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 621 700 371 700 250 000
710   Działalność usługowa 50 000 50 000 0
  71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 50 000 50 000 0
750   Administracja Publiczna 5 253 099 5 189 099 64 000
  75011 Urzędy Wojewódzkie 57 606 57 606 0
  75022 Rady Gmin 122 000 122 000 0
  75023 Urzędy Gmin 4 409 000 4 357 000 52 000
  75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 63 900 63 900 0
  75095 Pozostała działalność 600 593 588 593 12 000
751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i chrony prawa oraz sądownictwa 1 108 1 108 0
  75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i chrony prawa 1 108 1 108 0
754   Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa 236 093,50 236 093,50 0
  75404 Komendy Wojewódzkie Policji 34 800 34 800 0
  75412 Ochotnicze Straże Pożarne 193 793,50 193 793,50 0
  75414 Obrona cywilna 500 500 0
  75421 Zarządzanie kryzysowe 7 000 7 000 0
757   Obsługa długu 278 000 278 000 0
  75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 278 000 278 000 0
758   Różne rozliczenia 2 687 446 2 687 446 0
  75818 Rezerwy ogólne i celowe 365 000 365 000 0
  75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 2 322 446 2 322 446 0
801   Oświata i Wychowanie 9 302 300 9 302 300 0
  80101 Szkoły Podstawowe 4 294 800 4 294 800 0
  80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 138 000 138 000 0
  80104 Przedszkola 1 902 100 1 902 100 0
  80110 Gimnazja 1 821 900 1 821 900 0
  80113 Dowożenie uczniów do szkół 321 300 321 300 0
  80114 Zespoły obslugi ekonomiczno-administracyjnej szkół 396 000 396 000 0
  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 32 300 32 300 0
  80148 Stołówki szkolne 371 400 371 400 0
  80195 Pozostała działalność 24 500 24 500 0
851   Ochrona zdrowia 90 000 90 000 0
  85153 Zwalczanie narkomanii 16 840 16 840 0
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 73 160 73 160 0
852   Pomoc społeczna 4 309 500,00 4 287 000,00 22 500
  85202 Domy pomocy społecznej 72 000 72 000 0
  85204 Rodziny zastępcze 8 000 8 000 0
  85206 Wspieranie rodziny 92 294 92 294 0
  85203 Ośrodki wsparcia 408 620 408 620 0
  85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia 1 469 068 1 469 068 0
  85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 13 100 13 100 0
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze 69 100 69 100 0
  85215 Dodatki mieszkaniowe 15 000 15 000 0
  85216 Zasiłki stałe 84 000 84 000 0
  85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 1 471 478 1 448 978 22 500
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 181 808 181 808 0
  85295 Pozostała działalność 425 032,00 425 032,00 0
853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 120 000,00 120 000,00 0
  85395 Pozostała działalność 120 000,00 120 000,00 0
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 54 700 54 700 0
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 54 700 54 700 0
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 499 080,50 1 499 080,50 0
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 440 780,50 440 780,50 0
  90002 Gospodarka odpadami 115 000 115 000 0
  90003 Oczyszczamnie miast i wsi 56 000 56 000 0
  90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 28 000 28 000 0
  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 547 500 547 500 0
  90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 11 000 11 000 0
  90095 Pozostała działalność 300 800 300 800 0
921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 268 400 963 000 305 400
  92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 023 400 718 000 305 400
  92116 Biblioteki 245 000 245 000 0
926   Kultura fizyczna 126 350 126 350 0
  92601 Obiekty sportowe 38 350 38 350 0
  92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 88 000 88 000 0
Wydatki ogółem 32 077 777,00 27 681 277,00 4 396 500,00
Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr ....................  Rady Gminy w Słupnie  z dnia 28 grudnia 2012 r.
Wydatki bieżące
Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Ogółem Wydatki jednostek budżetowych w tym: Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu
  na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
O10   Rolnictwo i łowiectwo 31 500 0 0 0 31 500 0 0 0 0
  O1008 Melioracja wodna 24 500 0   0 24 500 0 0 0 0
  O1030 Izby rolnicze 7 000 0 0 0 7 000 0 0 0 0
400   Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 776 900 773 400 268 200 505 200 0 3 500 0 0 0
  40002 Dostarczanie wody 776 900 773 400 268 200 505 200 0 3 500 0 0 0
600   Transport i łączność 1 617 000 887 000 127 920 759 080 730 000 0 0 0 0
  60004 Lokalny transport zbiorowy 740 000 10 000 0 10 000 730 000 0 0 0 0
  60011 Drogi publiczne krajowe 4 000 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0
  60014 Drogi publiczne powiatowe 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0
  60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0
  60016 Drogi publiczne gminne 868 000 868 000 127 920 740 080 0 0 0 0 0
700   Gospodarka mieszkaniowa 371 700 371 700 109 000 262 700 0 0 0 0 0
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 371 700 371 700 109 000 262 700 0 0 0 0 0
710   Działalność usługowa 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0
  71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0
750   Administracja Publiczna 5 189 099,00 4 539 207 3 647 706,84 891 500 0 144 000 505 892,16 0 0
  75011 Urzędy Wojewódzkie 57 606 57 606 56 106 1 500 0 0 0 0 0
  75022 Rady Gmin 122 000 14 000 0 14 000 0 108 000 0 0 0
  75023 Urzędy Gmin 4 357 000 4 346 000 3 530 000 816 000 0 11 000 0 0 0
  75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 63 900 63 900 23 900 40 000 0 0 0 0 0
  75095 Pozostała działalność 588 593 57 701 37 700,84 20 000 0 25 000 505 892,16 0 0
751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 108 1 108 1 108 0 0 0 0 0 0
  75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i chrony prawa 1 108 1 108 1 108 0 0 0 0 0 0
754   Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa 236 093,50 186 293,50 43 200 143 093,50 34 800 15 000 0 0 0
  75404 Komendy Wojewódzkie Policji 34 800 0 0 0 34 800 0 0 0 0
  75412 Ochotnicze Straże Pożarne 193 793,50 178 793,50 43 200 135 593,50 0 15 000 0 0 0
  75414 Obrona cywilna 500 500 0 500 0 0 0 0 0
  75421 Zarządzanie kryzysowe 7 000 7 000   7 000 0 0 0 0 0
757   Obsługa długu 278 000 0 0 0 0 0 0 0 278 000
  75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 278 000 0 0 0 0 0 0 0 278 000
758   Różne rozliczenia 2 687 446 2 687 446 0 2 687 446 0 0 0 0 0
  75818 Rezerwy ogólne i celowe 365 000 365 000 0 365 000 0 0 0 0 0
  75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 2 322 446 2 322 446 0 2 322 446 0 0 0 0 0
801   Oświata i Wychowanie 9 302 300 8 992 400 7 066 900 1 925 500 1 500 308 400 0 0 0
  80101 Szkoły Podstawowe 4 294 800 4 132 800 3 402 800 730 000 0 162 000 0 0 0
  80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 138 000 129 100 129 100 0 0 8 900 0 0 0
  80104 Przedszkola 1 902 100 1 846 100 1 424 600 421 500 0 56 000 0 0 0
  80110 Gimnazja 1 821 900 1 742 700 1 484 000 258 700 0 79 200 0 0 0
  80113 Dowożenie uczniów do szkół 321 300 320 500 110 500 210 000 0 800 0 0 0
  80114 Zespoły obslugi ekonomiczno-administracyjnej szkół 396 000 396 000 336 000 60 000 0 0 0 0 0
  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 32 300 32 300 0 32 300 0 0 0 0 0
  80148 Stołówki szkolne 371 400 369 900 179 900 190 000 0 1 500 0 0 0
  80195 Pozostała działalność 24 500 23 000 0 23 000 1 500 0 0 0 0
851   Ochrona zdrowia 90 000 40 000 18 200 21 800 50 000 0 0 0 0
  85153 Zwalczanie narkomanii 16 840 16 840 11 840 5 000 0 0 0 0 0
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 73 160 23 160 6 360 16 800 50 000 0 0 0 0
852   Pomoc społeczna 4 287 000,00 2 349 075,50 1 765 680 583 395,50 0 1 612 300 325 624,50 0 0
  85202 Domy pomocy społecznej 72 000 72 000 0 72 000 0 0 0 0 0
  85203 Ośrodki wsparcia 408 620 408 620 339 900 68 720 0 0 0 0 0
  85204 Rodziny zastępcze 8 000 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0
  85206 Wspieranie rodziny 92 294 86 294 82 700 3 594   6 000      
  85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia 1 469 068 127 368 117 780 9 588 0 1 341 700 0 0 0
  85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 13 100 13 100 0 13 100 0 0 0 0 0
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze 69 100 0 0 0 0 69 100 0 0 0
  85215 Dodatki mieszkaniowe 15 000 0 0 0 0 15 000 0 0 0
  85216 Zasiłki stałe 84 000 0 0 0 0 84 000 0 0 0
  85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 1 448 978 1 440 978 1 110 000 330 978 0 8 000 0 0 0
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 181 808 181 808 115 300 66 508 0 0 0 0 0
  85295 Pozostała działalność 425 032,00 10 907,50 0 10 907,50 0 88 500 325 624,50 0 0
853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 120 000 0 0 0 0 0 120 000 0 0
  85395 Pozostała działalność 120 000 0 0 0 0 0 120 000 0 0
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 54 700 0 0 0 0 54 700 0 0 0
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 54 700 0 0 0 0 54 700 0 0 0
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 499 080,50 1 494 080,50 368 400 1 125 680,50 0 5 000 0 0 0
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 440 781 438 280,50 127 100 311 180,50 0 2 500 0 0 0
  90002 Gospodarka odpadami 115 000 115 000 0 115 000 0 0 0 0 0
  90003 Oczyszczanie miast i wsi 56 000 56 000 0 56 000 0 0 0 0 0
  90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 28 000 28 000 0 28 000 0 0 0 0 0
  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 547 500 547 500 0 547 500 0 0 0 0 0
  90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 11 000 11 000 0 11 000 0 0 0 0 0
  90095 Pozostała działalność 300 800 298 300 241 300 57 000 0 2 500 0 0 0
921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 963 000 106 000 0 106 000 857 000 0 0 0 0
  92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 718 000 106 000 0 106 000 612 000 0 0 0 0
  92116 Biblioteki 245 000 0 0 0 245 000 0 0 0 0
926   Kultura fizyczna 126 350 44 350 31 350 13 000 82 000 0 0 0 0
  92601 Obiekty sportowe 38 350 38 350 31 350 7 000 0 0 0 0 0
  92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 88 000 6 000 0 6 000 82 000 0 0 0 0
  Wydatki ogółem 27 681 277,00 22 522 060,34 13 447 664,84 9 074 395,50 1 786 800,00 2 142 900,00 951 516,66 0,00 278 000
Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr ....................  Rady Gminy w Słupnie  z dnia 28 grudnia 2012 r.
Wydatki majątkowe
Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Ogółem Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na: Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkłądów do spółek prawa handlowego Dotacje
programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze śródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
O10   Rolnictwo i łowiectwo 1 832 100,00 1 832 100,00        
  O1010 Infrastruktura wodociągowa i satitacyjna wsi 1 832 100,00 1 832 100,00        
150   Przetwórstwo przemysłowe 3 500,00 0,00       3 500,00
  15011 Rozwój przedsiębiorczości 3 500,00 0,00       3 500,00
400   Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 400 000,00 400 000,00        
  40002 Dostarczanie wody 400 000,00 400 000,00        
600   Transport i łączność 1 519 000,00 1 519 000,00        
  60016 Drogi publiczne gminne 1 519 000,00 1 519 000,00        
700   Gospodarka mieszkaniowa 250 000,00 250 000,00        
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 250 000,00 250 000,00        
750   Administracja Publiczna 64 000,00 52 000,00       12 000,00
  75023 Urzędy Gmin 52 000,00 52 000,00        
  75095 Pozostała działalność 12 000,00 0,00       12 000,00
852   Pomoc społeczna 22 500,00 22 500,00        
  85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 22 500,00 22 500,00        
921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 305 400,00 305 400,00        
  92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 305 400,00 305 400,00        
  Wydatki ogółem 4 396 500,00 4 381 000,00       15 500,00
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ....................  Rady Gminy w Słupnie  z dnia 28 grudnia 2012 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.
Lp. Treść Klasyfikacja
§
Kwota 2013 r
1 2 3 4
1. Dochody   34 777 777,00
2. Wydatki   32 077 777,00
3. Wynik budżetu   2 700 000,00
Przychody ogółem:    
1. Kredyty § 952  
2. Pożyczki § 952  
3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
§ 903  
4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951  
5. Prywatyzacja majątku jst § 944  
6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957  
7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931  
8. Wolne środki o których mowa w art..217 ust.2 ustawy § 950  
Rozchody ogółem:   2 700 000,00
1. Spłaty kredytów § 992 2 200 000,00
2. Spłaty pożyczek § 992 500 000,00
3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 963  
4. Udzielone pożyczki § 991  
5. Lokaty § 994  
6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982  
7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995  
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ....................  Rady Gminy w Słupnie  z dnia 28 grudnia 2012 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
Dział Rozdział Nazwa zadania Dotacje
ogółem
Wydatki
ogółem
z tego:
wydatki bieżące wydatki majątkowe
1 2 3 4 5 6 7
750   Administracja Publiczna        
  75011 Dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Gospodarki Nieruchomościami 57 606,00 57 606,00 57 606,00  
             
751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i chrony prawa oraz sądownictwa        
  75101 Dotacja celowa na bieżącą aktualizację kart wyborców 1 108,00 1 108,00 1 108,00  
             
754   Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa        
  75414 Zadania związane z obroną cywilną - bieżące przeszkolenia pracownika 500,00 500,00 500,00  
             
852   Pomoc społeczna 1 907 000,00 1 907 000,00 1 907 000,00  
852            
  85203 Dotacja celowa na urzymanie Ośrodka Wsparcia przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie 386 100,00 386 100,00 386 100,00  
             
852            
  85212 Dotacja celowa na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 419 000,00 1 419 000,00 1 419 000,00  
             
852            
  85213 Dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenie rodzinne 3 900,00 3 900,00 3 900,00  
             
852            
  85228 Dotacja celowe na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych na terenie gminy 98 000,00 98 000,00 98 000,00  
             
Ogółem 1 966 214,00 1 966 214,00 1 966 214,00  
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ....................  Rady Gminy w Słupnie  z dnia 28 grudnia 2012 r.
Dotacje podmiotowe w 2013 r.
Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji
1 2 3 4 5
         
1 921 92109 Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - Samorządowa Instytucja Kultury 597 000,00
2 921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury 245 000,00
         
Ogółem 842 000,00
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ....................  Rady Gminy w Słupnie  z dnia 28 grudnia 2012 r.
Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 r.
Lp. Dział Rozdział Treść Kwota dotacji
1 2 3 4 5
Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki 782 000,00
1 150 15011 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 3 500,00
2 600 60004 Urząd Miasta Płocka - dopłata do lokalnego transportu zbiorowego 730 000,00
3 750 75095 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa 12 000,00
4 801 80195 Urząd Miasta Płocka - dofinansowanie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku 1 500,00
5 851 85154 Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - realizacja programów profilaktycznych. Środki zaplanowane w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii 35 000,00
         
Jednostki spoza sektora finansów publicznych Nazwa zadania 136 500,00
         
1 O10 O1008 Dotacja dla Spółek Wodnych 24 500,00
2 851 85154 Realizacja programów profilaktycznych podczas wypoczynku letniego - środki zaplanowane w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii 15 000,00
3 921 92109 Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży ze świetlic wiejskich 15 000,00
4 926 92605 Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe . 60 000,00
5 926 92605 Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia Gminny Bieg Wiosny. 12 000,00
6 926 92605 Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia . Kwota zabezpieczona w budżecie zgodnie z art.19a ust.1 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tj. zadanie z pominięciem konkursu ofert. 10 000,00
         
Ogółem 918 500,00
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ....................  Rady Gminy w Słupnie  z dnia 28 grudnia 2012 r.
Wydatki na 2013 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego
Lp. Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej Nazwa zadania, przedsięwzięcia Dział Rozdział §* Kwota w tym wydatki majątkowe
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Sołectwo Barcikowo Remont drogi gminnej we wsi Barcikowo na odcinku 135mb droga nr 96/3 oraz na odcinku 132 mb droga nr 166          
    600 60016 4270 18 700,00  
  Razem 18 700,00 0,00
2. Sołectwo Bielino Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielinie - wykonanie łazienki z wymianą drzwi wejsciowych 921 92109 6050 18 700,00 18 700,00
  Razem 18 700,00 18 700,00
3. Sołectwo Borowiczki-Pieńki Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Borowiczki-Pieńki 921 92109 4210 22 800,00  
    Budowa ścianki działowej wewnątrz świetlicy 921 92109 4270 2 000,00  
    Budowa przyłacza wodno-kanalizacyjnego do świetlicy we wsi Borowiczki-Pieńki 921 92109 6050 10 000,00 10 000,00
  Razem 34 800,00 10 000,00
4. Sołectwo Cekanowo Zakup i montaż 5 wiat przystanowych we wsi Cekanowo       35 000,00 35 000,00
    600 60016 6050
    Dni wsi Cekanowo - Zielone świątki       6 500,00  
    921 92109 4210
  Razem 41 500,00 35 000,00
5. Sołectwo Stare Gulczewo Wizyta studyjna do Gminy Mikołajki 921 92109 4300 12 800,00  
    Zawody sportowe w czerwcu 2013 na Boisku ORLIK 926 92605 4210 6 000,00  
  Razem 18 800,00 0,00
6. Sołectwo Nowe Gulczewo Remont ulicy Przesmyk na odcinku od ul.Husarskiej do ul.Rucianej wraz z drogami dojazdowymi do ul.Szlacheckiej 600 60016 4270 46 100,00  
  Razem 46 100,00 0,00
7. Sołectwo Liszyno Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Liszynie 921 92109 6050 22 700,00 22 700,00
  Razem 22 700,00 22 700,00
8. Sołectwo Mirosław Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mirosławiu w zabudowę kuchenna, sprzęt AGD i zastawę stołową          
    921 92109 4210 15 000,00  
    Utwardzenie drogi nr 39/1 tłuczniem 600 60016 4210 6 000,00  
  Razem 21 000,00 0,00
9. Sołectwo Miszewko Strzałkowskie Remont schodów i sceny w świetlicy wiejskiej w Miszewku Strzałkowskim 921 92109 4270 9 700,00  
    Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Miszewku Strzałkowskim m.in. w sprzęt AGD 921 92109 4210 6 000,00  
    Organizacja imprezy integracyjnej dla Miszewka Strzałkowskiego 921 92109 4300 2 500,00  
  Razem 18 200,00 0,00
10. Sołectwo Miszewko-Stefany Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Miszewko-Stefany od strony ulicy na odcinku 45mb 921 92109 6050 16 900,00 16 900,00
  Razem 16 900,00 16 900,00
11. Sołectwo Ramutowo i Święcieniec Remont drogi nr 49 na odcinku 300mb 600 60016 4270 20 100,00  
 
  Razem 20 100,00 0,00
12. Sołectwo Rydzyno Budowa I etapu ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Rydzynie 921 92109 6050 16 000,00 16 000,00
    Dni wsi - spotkanie integracyjne wsi Rydzyno 921 92109 4300 2 000,00  
   
  Razem 18 000,00 16 000,00
13. Sołectwo Sambórz Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Sambórz a w szczególności wysypanie tłuczniem na odcinkach najbardziej wymagających naprawy 600 60016 4270 15 400,00  
  Razem 15 400,00 0,00
14. Sołectwo Słupno Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych z funkcją edukacyjną i rekreacyjną na terenie sołectwa Słupno 921 92109 6050 46 100,00 46 100,00
  Razem 46 100,00 46 100,00
15. Sołectwo Szeligi Budowa wiaty przystankowej w sołectwie Szeligi 600 60016 6050 4 000,00 4 000,00
    Remont drogi gminnej tłuczniem - droga nr 61 od działki nr 60/3 do ul.Klonowej na odcinku 250mb 600 60016 4270 9 780,00  
  Razem 13 780,00 4 000,00
16. Sołectwo Wykowo Remont świetlicy wiejskiej w Wykowie 921 92109 4270 26 700,00  
  Razem 26 700,00 0,00
Ogółem 397 480,00 169 400,00
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr ....................  Rady Gminy w Słupnie  z dnia 28 grudnia 2012 r.
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok
Lp. Nr karty wydatków Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Łączne koszty finansowe Planowane wydatki Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
rok 2013 z tego źródła finansowania
dochody własne jst kredyty, pożyczki, papiery wartościowe środki pochodzące
z innych źródeł*
środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1a 1b 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12
                       
    010   Rolnictwo i łowiectwo 715 100 715 100 715 100        
      01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - sieci wodociągowe 305 100 305 100 305 100        
1 1 010 01010 Prace projektowe na lata następne - sieci wodociągowe jak poniżej: 20 100 20 100 20 100       UG Słupno
        PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 287/29, 418/2 - ul. Stokrotki w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 418/3)              
        PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 291/48, 291/50, 292/48 w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 291/47)              
        PT budowa sieci wodociągowej w ul. Ciesielskiej w Liszynie (do dz. o nr ewid. 159/6)              
        PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 79/9 i 79/17 w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 79/11)              
        PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 27/20 -ul. Stepowa w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 27/22)              
        PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 202/3 i 202/9 w Słupnie (do dz. o nr ewid. 202/6)              
2. 2. 010 01010 Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 272/3, 273/2, 274/6, 273/4, 274/7 - ul. Stokrotki w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 273/6, 274/10) 33 000 33 000 33 000       UG Słupno
3. 3. 010 01010 Budowa sieci wodociągowej w ul. Perłowej w Borowiczkach Pieńkach (do dz. o nr ewid. 330/3) 30 000 30 000 30 000       UG Słupno
4. 4. 010 01010 Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 195/3, 198/5, 331/2 w Borowiczkach Pieńkach (do dz. o nr ewid. 331/1, 331/3, 331/4, 331/5) 18 000 18 000 18 000       UG Słupno
5. 5. 010 01010 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Głębokiej w Borowiczkach Pieńkach (lej depresyjny) 80 000 80 000 80 000       UG Słupno
6. 6. 010 01010 Budowa sieci wodociągowej w ul. Do Grodziska w Słupnie (do dz. o nr ewid. 111/55) 18 000 18 000 18 000       UG Słupno
7. 7. 010 01010 Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 548/10, 548/19 w Słupnie (do dz.nr ewid.548/15 i 548/12) 30 000 30 000 30 000       UG Słupno
8. 8. 010 01010 Budowa sieci wodociągowej w ul. Jarzębinowej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 147/13) 14 000 14 000 14 000       UG Słupno
9. 9. 010 01010 Budowa sieci wodociągowej w drodze gminnej o nr 291227W - dz. nr ewid. 101, 102 w Starym Gulczewie (do dz. o nr ewid 114/6) 8 000 8 000 8 000       UG Słupno
10 10 010 01010 Przebudowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid 228/1 w Wykowie (do działki nr ewid. 189) 14 000 14 000 14 000       UG Słupno
11 11 010 01010 Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 289/48, 290/40, 290/42 w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 290/44, 290/45, 289/51, 290/39) 20 000 20 000 20 000       UG Słupno
12 12 010 01010 Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 200/3 ul. Wronia w Słupnie (do dz. o nr ewid. 200/19, 200/20) 20 000 20 000 20 000       UG Słupno
                       
      01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - sieci kanalizacyjne 410 000 410 000 410 000        
13 13 010 01010 Prace projektowe na lata następne - sieci kanalizacyjne, jak poniżej : 25 000 25 000 25 000       UG Słupno
        PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 287/29, 418/2 - ul. Stokrotki w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 418/3)              
        PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 291/48, 291/50, 292/48 w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 291/47)              
        PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 79/9 i 79/17 w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 79/11)              
        PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 27/20 - ul. Stepowa w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 27/22) ca 75mb              
        PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 202/3 i 202/9 w Słupnie (do dz. o nr ewid. 202/6)              
14 14 010 01010 Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Huberta w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 228/4) 35 000 35 000 35 000       UG Słupno
15 15 010 01010 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Konwaliowej i w drodze o nr ewid. 290/26 (sięgacze od ul. Konwaliowej) w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 290/29, 290/30, 290/46, 290/47) 100 000 100 000 100 000       UG Słupno
16 16 010 01010 Budowa sieci kanalizacyjnej w drodze o nr ewid. 289/48, 290/40, 290/42 w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 290/44, 290/45, 289/51, 290/39) 70 000 70 000 70 000       UG Słupno
17 17 010 01010 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 56/12 w Szeligach (do dz. o nr ewid. 56/13, 56/14) 130 000 130 000 130 000       UG Słupno
18 18 010 01010 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 200/3 ul. Wronia w Słupnie (do dz. o nr ewid. 200/19, 200/20) 50 000 50 000 50 000       UG Słupno
                       
    400   Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 400 000 400 000 400 000        
      40002 Dostarczanie wody 400 000 400 000 400 000        
19 19 400 40002 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Mijakowie 400 000 400 000 400 000       UG Słupno
                       
    600   Transport i łączność 39 000 39 000 39 000        
      60016 Drogi publiczne gminne - drogi 39 000 39 000 39 000        
20 20 600 60016 Zakup i montaż 5 wiat przystankowych we wsi Cekanowo 35 000 35 000 35 000 Fundusz sołecki     UG Słupno
21 21 600 60016 Budowa wiaty przystankowej w sołectwie Szeligi 4 000 4 000 4 000 Fundusz sołecki     UG Słupno
                       
    700   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 250 000 250 000 250 000        
      70005 Gospodarka mieszkaniowa 250 000 250 000 250 000        
22 22 700 70005 Zakup gruntów pod drogi gminne we wsiach Borowiczki Pieńki, Liszyno, Nowe Gulczewo i Cekanowo 250 000 250 000 250 000       UG Słupno
                       
    750   Administracja publiczna 52 000 52 000 52 000        
      75023 Urzędy gmin 52 000 52 000 52 000        
23 23 750 75023 Zaplanowano zakup 5 sztuk komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem, rozbudowę wewnętrznej sieci informatycznej oraz zakup drukarki sieciowej. 52 000 52 000 52 000       UG Słupno
                       
    852   Pomoc społeczna 22 500 22 500 22 500        
      85219 Ośrodki pomocy społecznej 22 500 22 500 22 500        
24 24 852 85219 Zaplanowano zakup 5 sztuk komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem w GOPS-ie 22 500 22 500 22 500       GOPS
                       
    921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 305 400 305 400 305 400        
      92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 305 400 305 400 305 400        
25 25 921 92109 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielinie - wykonanie łazienki z wymianą drzwi wejsciowych 18 700 18 700 18 700 Fundusz sołecki     UG Słupno
26 26 921 92109 Budowa przyłacza wodno-kanalizacyjnego do świetlicy we wsi Borowiczki-Pieńki 10 000 10 000 10 000 Fundusz sołecki     UG Słupno
27 27 921 92109 Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Liszynie 22 700 22 700 22 700 Fundusz sołecki     UG Słupno
28 28 921 92109 Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Miszewko-Stefany od strony ulicy na odcinku 45mb 16 900 16 900 16 900 Fundusz sołecki     UG Słupno
29 29 921 92109 Budowa I etapu ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Rydzynie 16 000 16 000 16 000 Fundusz sołecki     UG Słupno
30 30 921 92109 Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych z funkcją edukacyjną i rekreacyjną na terenie sołectwa Słupno 46 100 46 100 46 100 Fundusz sołecki     UG Słupno
31 31 921 92109 Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mirosławiu 150 000 150 000 150 000       UG Słupno
32 32 921 92109 PT - Budowa świetlicy wiejskiej w Barcikowie 25 000 25 000 25 000       UG Słupno
                       
        Kredyty i pożyczki ( przychody )              
        Środki własne JST 1 784 000 1 784 000 1 784 000        
Ogółem 1 784 000 1 784 000 1 784 000       x

Uzasadnienie

do Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2013

Podstawę do opracowania Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2013 stanowią :

- ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591. z późn.zm. )
- ustawa z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa ( Dz.U. z 1998r. Nr 106 poz.668 z późn.zm.)
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.)
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz.1241 z późn.zm.)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( Dz.U. z 2010r. .Nr 38 poz. 207 z późn.zm.)
- ustawa z dnia 7 października 1992r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 55 poz.577 z późn.zm. )
- Uchwała Nr 407/XLII/10 Rady Gminy Słupno z dnia 29 października 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Słupno
- ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

( tekst jednolity Dz.U.z 2010r. Nr 80 poz.526 z późn.zm. )

- informacja Ministra Finansów z dnia 10 października 2012r. o wysokości subwencji oświatowej na rok 2013, planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej na 2013 wysokości rocznej wpłaty gminy do budżetu państwa
- informacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie o planowanych dotacjach celowych z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na rok 2013. Kwoty dotacji mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2013.

Dochody budżetu Gminy Słupno wyszacowano w wysokości

34 777 777,00zł

W szczegółowości klasyfikacji budżetowej dochody przedstawiono w załączniku nr 1 do Uchwały Budżetowej.

Dochody bieżące na rok 2013 wynoszą 34 337 777,00zł, z tego dotacje w kwocie 2 258 400,48zł i środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi w kwocie 707 766,95zł.

Dochody majątkowe na rok 2013 wynoszą 440 000,00zł, z tego środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi w kwocie 400 000,00zł, pochodzące z kontynuacji projektu prowadzonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet IV, Działanie 4.1 – na zasadzie refundacji wydatków ( dotacji nie planowano ).

Z ogólnej kwoty dochodów udziały procentowe przedstawiają się następująco :

- dochody własne gminy wynoszą 28 474 491,00zł i stanowią81,70% dochodów
- planowana subwencja ogólna ( w części oświatowej ) dla gminy wynosi 4 144 072,00zł tj.12,00% dochodów,
- planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wynoszą 1 966 214,00zł tj.5,70% dochodów,
- planowane dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wynoszą 193 000,00zł tj.0,60% dochodów,

DOCHODY WŁASNE pochodzą między innymi z następujących źródeł i tytułów podatkowych :

- z opłat za sprzedaż wody 560 000,00zł
- z opłat za sprzedaż ścieków 223 260,57zł
- przewidywane wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej 400 000,00zł
- z podatków : rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnychod osób prawnychi innych jednostek organizacyjnych na podstawie stawek obowiązujących na 2013r.

13 974 000,00zł

- wpływy z karty podatkowej 20 000,00zł
- z podatków : rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnychod osób fizycznychna podstawie stawek obowiązujących na 2013r. 2 017 000,00zł
- z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw ( opłata skarbowa, opłata eksploatacyjna ) 32 000,00zł
- z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa łącznie 185 277,00zł
- wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przewidziano w kwocie 90 000,00zł

Z informacji otrzymanej od Ministra Finansów wielkość udziału gminy we wpływach

z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2013 określonow wysokości 37,42%udziałów, wynikających z deklaracji podatkowej od każdego mieszkańca zameldowanego na terenie gminy. W budżecie wpływy zaplanowano zgodnie z tą informacją w wysokości 8 185 277,00zł.

Natomiast udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawychpozostają na poziomie 6,71%wymiaru podatku w deklaracjach CIT przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie gminy. Wpływy zaplanowano w wysokości 1 000 000,00zł.

SUBWENCJA OGÓLNA – W CZĘŚCI OŚWIATOWEJ wynosi 4 144 072,00zł i jest wyższa o 228 781,00zł w stosunku do otrzymanej kwoty w 2012r.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Planowane dotacje celowe ( opisane w załączniku nr 4 ) otrzymane z budżetu państwana realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowejoraz innych zadań zleconych gminom ustawamiw wysokości 1 966 214,00złprzeznaczone zostaną na :

- finansowanie zadań w zakresie prowadzenia USC, Ewidencji Ludności, Obrony Cywilnej 57 606,00zł,
- aktualizację stałego rejestru wyborców 1 108,00zł,
- na obronę cywilną przewidziano kwotę 500,00zł,
- na pomoc społeczną przewidziano kwotę 1 907 000,00zł z tego :
1) Środowiskowy Dom Samopomocy 386 100,00zł
2) świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1 419 000,00zł
3) składki na ubezpieczenia zdrowotne 3 900,00zł
4) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 98 000,00zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana realizację własnych zadań bieżących gminw zakresie pomocy społecznej planowane są w wysokości193 000,00złi przeznaczone zostaną na :

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 5 800,00zł,
- zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 5 000,00zł,
- zasiłki stałe 65 000,00zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 82 200,00zł,
- dożywianie dzieci i młodzieży 35 000,00zł.

PRZYCHODY

Na rok 2013 w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Słupno nie zaplanowano przychodów.

ROZCHODY

W rozchodach zaplanowano kwotę 2 700 000,00zł w szczegółowości na :

- spłatę zaciągniętego kredytu w kwocie 250 000,00zł rozchodów, zgodnie z umową kredytową nr 02/276/11/Z/OB. z dnia 14.06.2011 zawartą z BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul.Senatorskiej 18, wraz z aneksem nr 1 z dnia 19.08.2011r. Umowa kredytowa zaciągnięta została na zadanie inwestycyjne zakończone w 2011 roku pn.”Budowa Przedszkola Samorządowego w Słupnie”.
- spłatę zaciągniętej pożyczki w kwocie 500 000,00zł rozchodów, zgodnie z umową pożyczki nr 26/11/OW/P z dnia 21.06.2011 zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul.Jana Sebastiana Bacha 2. Umowa pożyczki zaciągnięta została na dofinansowanie realizacji zadania pn.”Budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Cekanowie, gmina Słupno”.
- spłatę zaciągniętego kredytu w kwocie 1 950 000,00zł rozchodów, zgodnie z umową kredytową nr 39/0/2012 z dnia 17.10.2012r. zawartą pomiędzy Gminą Słupno a Bankiem Spółdzielczym „Mazowsze” w Płocku. Umowa kredytowa zaciągnięta została na współfinansowanie zadania inwestycyjnego prowadzonego do końca 2012 roku pn. ”Budowa ulicy Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie, gmina Słupno – Etap I i II”.

Wydatki w budżecie Gminy Słupno na rok 2013
zaplanowano w wysokości 32 077 777,00zł

Z zaplanowanej kwoty :

- na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 27 681 277,00zł, co stanowi 86,30 % wydatków
- na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 4 396 500,00zł co stanowi 13,70 %.wydatków.Szczegółowy wykaz planowanych zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2013 przedstawiono w załączniku nr 8 do Uchwały Budżetowej oraz w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2013 – 2016.

Wydatki Gminy Słupno zaplanowane do realizacji w 2013r. obejmują zadania w następującej klasyfikacji budżetowej :

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo 1 863 600,00zł

- rozdział 01008 –Melioracje wodne 24 500,00zł

Planuje się przekazanie dotacji dla spółki wodnej w ramach dotacji celowych na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

- rozdział 01010 –Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 832 100,00zł

Realizowane będą zadania inwestycyjne ( załącznik nr 8 ) tj. budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przygotowanie map, projektów dla zadań realizowanych w roku 2014.

- rozdział 01030 -Izby Rolnicze 7 000,00zł

Wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe 3 500,00zł

- rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości3 500,00zł

Zaplanowano środki finansowe w powyższej wysokości na kontynuację realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na zadanie „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Powyższe środki stanowię 15% wkładu własnego wyliczonego dla Gminy Słupno w związku z realizacją Projektu w roku 2013.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 176 9 00,00zł

- rozdział 40002 –Dostarczanie wody 1 176 900,00zł

Powyższa kwota m.in. przeznaczona zostanie na zwiększone koszty utrzymania urządzeń znajdujących się w budynkach stacji uzdatniania wody w miejscowościach : Słupno, Gulczewo, Mijakowo, Bielino tj. pobór energii elektrycznej, wymiana zużytych części, koszty eksploatacyjne .

Na wynagrodzenia osobowe pracowników ( 3 etaty ) zaplanowano kwotę 194 000,00zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14 000,00zł, składki na ubezpieczenia społeczne płatnika 40 700,00zł, na wynagrodzenie bezosobowe ( 1 umowa zlecenie ) 19 500,00zł.

Realizowane będzie zadanie inwestycyjne ( załącznik nr 8 ) w zaplanowanej kwocie 400 000,00zł.

Dział 600 – Transport i Łączność 3 136 000,00zł

- rozdział 60004 –Lokalny transport zbiorowy 740 000,00zł

Dopłata do lokalnego transportu tzn. do linii autobusowych obsługujących teren gminy Słupno.

- rozdział 60011 –Drogi publiczne krajowe 4 000,00zł

Wydatki dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowe dla pozostających urządzeń infrastruktury wodociągowej lub kanalizacyjnej.

- rozdział 60014 –Drogi publiczne powiatowe 2 000,00zł

Wydatki dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowe dla pozostających urządzeń infrastruktury wodociągowej lub kanalizacyjnej.

- rozdział 60015 –Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 3 000,00zł

Wydatki dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowe dla pozostających urządzeń infrastruktury wodociągowej lub kanalizacyjnej.

- rozdział 60016 –Drogi publiczne gminne 2 387 000,00zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych w wysokości 751 920,00zł , remontowane będą drogi gminne gruntowe poprzez utwardzanie gruzem kamiennym, żwirem, zabezpieczenie piasku z solą na okres zimowy, odśnieżanie. Nowe zadania wprowadzone do realizacji to m.in. dokumentacja organizacji ruchu na drogach gminnych oraz okresowe przeglądy dróg i mostów.Wydatki bieżące z powyższego rozdziału realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2013 rok to kwota 116 080,00zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 1 519 000,00zł na kontynuację inwestycji drogowych, szczegółowo zadania opisano w załączniku nr 8 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2013 – 2016 ( wykaz przedsięwzięć majątkowych ),w tym 2 zadania inwestycyjne na łączną kwotę 39 000,00zł realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2013 rok

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa 621 700,00zł

- rozdział 70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami 621 700,00zł

Kwotę 371 700,00zł przeznacza się m.in. na opracowanie operatów szacunkowych dot. naliczenia opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości gruntów rolnych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz na wyceny rzeczoznawców majątkowych związane z naliczeniem opłaty adiacenckiej. Nowe zadania wprowadzone do realizacji to m.in. opłaty za służebność przesyłu.

Kwotę 250 000,00zł planuje się przeznaczyć na wykup gruntów przejętych przez gminę pod inwestycje gminne, odszkodowania za drogi z podpisanych umów i przyszłych decyzji odszkodowawczych, wykup gruntów na poszerzenie dróg i podziały geodezyjne.

Dział 710 – Działalność usługowa 50 000,00zł

- rozdział 71004 –Plany zagospodarowania przestrzennego 50 000,00zł

W związku z wnoszonymi przez mieszkańców zmianami do planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno oszacowano wstępnie koszty.

Dział 750 – Administracja Publiczna 5 253 099,00zł

- rozdział 75011 –Urzędy Wojewódzkie 57 606,00zł

Finansowanie zadań w zakresie prowadzenia USC, Ewidencji Ludności, Obrony Cywilnej z dotacji celowej przekazywanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki

- rozdział 75022 –Rady Gmin 122 000,00zł

Diety dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz radnych biorących udział w posiedzeniach Rady Gminy oraz w poszczególnych komisjach. Zaplanowano również środki na zakup materiałów biurowych oraz prenumeratę czasopism.

- rozdział 75023 –Urzędy Gmin 4 409 000,00zł

Planuje się zatrudnienie w urzędzie pracowników do prowadzenia zadań z zakresu gospodarowania odpadami, funduszem sołeckim oraz do obsługi informatycznej projektów unijnych realizowanych przez Gminę.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 2 700 000,00zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 190 000,00zł, składki na ubezpieczenie społeczne płatnika 545 000,00zł, na wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia, umowy o dzieło ) 45 000,00zł, na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 55 000,00zł, składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 52 000,00zł, wynagrodzenie dla 17 inkasentów za pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego planuję się w kwocie 50 000,00zł.

Pozostałe planowane wydatki bieżące ( w łącznej kwocie 720 000,00zł ) obejmują m.in. :

- zakupy:art. biurowych, druków, pieczątek, książek, wydawnictw specjalistycznych, prenumeratę Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, tonerów, materiałów papierniczych do ksero i drukarek, sprzętu i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, mebli, energii elektryczne i paliwa gazowego,
- remonty,konserwację i naprawy sprzętu, urządzeń, instalacji, usuwanie awarii oraz przystosowanie pomieszczeń na parterze budynku na potrzeby nowe sali obrad Rady Gminy.
- usługi: zdrowotne, bankowe, prawne, informatyczne, pocztowe, telekomunikacyjne, kominiarskie, transportowe, badania techniczne pojazdów, rejestracja pojazdów, ochrona i monitoring budynków, usługi introligatorskie, fotograficzne, aktualizacja programów komputerowych - licencji, dostęp do sieci Internet, delegacje krajowe, ryczałty samochodowe na terenie gminy, ubezpieczenia osobowe i majątkowe, szkolenia pracowników.

Wydatki na zakupy inwestycyjne w rozdziale 75023 zaplanowano w kwocie 52 000,00zł, w tym na dalszą rozbudowę wewnętrznej sieci informatycznej .

- rozdział 75075– Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego 63 900,00zł

W ramach promocji gminy zaplanowano m.in. wydatki na drukowanie biuletynu informacyjnego urzędu gminy i jednostek organizacyjnych „Głos Słupna” w kwocie 22 000,00zł, promocję Gminy w Zawodach Ochotniczych Jednostek Straży Pożarnej na przełomie 2013 roku w kwocie 15 000,00zł, dodruk map gminy w kwocie 15 000,00zł oraz emisję ogłoszeń w prasie i telewizji lokalnej.

- rozdział 75095– Pozostała działalność 94 700,84zł

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w wysokości 37 700,84zł, wpłaty na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego w wysokości 20 000,00zł. i diety sołtysów biorących udział w posiedzeniach Rady Gminy w wysokości 25 000,00zł.

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 12 000,00 na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na zadanie „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Powyższe środki stanowię 15% wkładu własnego wyliczonego dla Gminy Słupno w związku z realizacja Projektu w roku 2013.

- rozdział 75095– Pozostała działalność -e-slupnokontynuacja505 892,16zł

W ramach projektu realizowanego od 2009 roku pn. „www.e-slupno.eu” Urząd Gminy zakupił zestawy komputerowe oraz dostęp do sieci Internet osobom zagrożonym tzw. „wykluczeniem cyfrowym” z powodu trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawności w ilości 60 sztuk .

Dodatkowo w ramach projektu dostarczono sprzęt teleinformatyczny w ilości 100 sztuk dla jednostek placówek oświatowych tj. Szkoły Podstawowej w Słupnie, Szkoły Podstawowej w Liszynie, Szkoły Podstawowej w Święcieńcu, Gimnazjum w Słupnie, Przedszkola w Słupnie, Gminnym Ośrodku Kultury i Gminnej Bibliotece Publicznej w Słupnie.

Z projektu e-slupno sfinansowano również w latach poprzednich :

- kompletne zestawy komputerowe wraz z niezbędnym oprogramowaniem - 160 sztuk
- dostęp do sieci Internet - 91 dostępów
- ekran, rzutnik, skrzynie transportowe, drukarki i inne niezbędne akcesoria.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 108,00zł

- rozdział 75101 –Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 108,00zł

Powyższa kwota stanowi dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na aktualizację kart wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa 236 093,50zł

- rozdział 75404 –Komendy Wojewódzkie Policji 34 800,00zł

Kwotę 28 800,00zł planuje się przeznaczyć na rekompensatę pieniężną za czas pracy przekraczający służbę zgodnie z art.33 ust.2 ustawy o Policji. Kwotę 6 000,00zł planuje się przeznaczyć na dopłatę do paliwa dla samochodów policyjnych Posterunku Policji na Podolszycach obsługujących od 2013 roku teren gminy.

- rozdział 75412 –Ochotnicze Straże Pożarne 193 793,50zł

Dofinansowanie 6 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Zabezpieczono środki na zakup paliwa do samochodów oraz sprzętu ochrony przeciwpożarowej, energii elektrycznej, wynagrodzenia dla kierowców i Komendanta Gminnego OSP, wypłatę ekwiwalentu za udział członków OSP w akcjach ratowniczo - gaśniczych, ogrzewanie garaży, organizowanie zawodów strażackich, konkursów z wiedzy pożarniczej, szkolenia członków OSP, ubezpieczenia osób i pojazdów OSP.

- rozdział 75414 –Obrona cywilna 500,00zł

Środki w powyższej wysokości stanowią dotację celową na zadania z zakresu obrony cywilnej.

- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe7 000,00zł

Zaplanowano wydatki zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 278 000,00zł

- rozdział 75702 –Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Środki finansowe w powyższej wysokości przeznacza się na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2011 i 2012 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia 2 687 446,00zł

- rozdział 75818 –Rezerwy celowe i ogólne 365 000,00zł

Utworzona rezerwa ogólna w wysokości 295 200,00zł nie przekracza 1% wydatków budżetowych zgodnie z art. 222 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych. Na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym ( Dz.U.z 2007 roku, Nr 89, poz. 590 z późn.zm. ) tworzy się rezerwę celową w wysokości 69 800,00zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

- rozdział 75831 –Różne rozliczenia finansowe 2 322 446,00zł

Wpłata gminy Słupno do budżetu państwa w powyższej wysokości wynikająca z przekroczenia wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca gminy pomiędzy 200% i nie większy niż 300% wskaźnika jaki przypada na 1 mieszkańca w kraju.

Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju wynosi 1 276,32zł natomiast w gminie Słupno wynosi 3 425,97 zł. Wskaźniki zostały wyliczone na podstawie uzyskanych dochodów podatkowych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2011. Do wyliczenia wskaźnika wzięto liczbę mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie na dzień 31.12.2011r. tj. 6 713 osoby.

W związku z powyższym nastąpiło zmniejszenie zobowiązania wobec budżetu państwa o kwotę

122 542,00zł, w stosunku do wpłaty w roku 2012.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie 9 302 300,00zł

Na utrzymanie jednostek oświatowych Ministerstwo Edukacji Narodowej wyszacowało subwencję oświatową dla Gminy Słupno w wysokości 4 144 072,00zł co stanowi 44,50 % planowanych wydatków bieżących w tym dziale.

Ze środków własnych przeznaczono kwotę 5 158 228,00zł. m.in. na bieżące utrzymanie trzech szkół podstawowych, przedszkola, gimnazjum, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dowożenia uczniów do szkół, dokształcania i doskonalenia nauczycieli, stołówki szkolnej, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów.

Dane dotyczące ilości dzieci i zatrudnionych pracowników w poszczególnych jednostkach organizacyjnych podane wg stanu na dzień 30 września 2012r.

- rozdział 80101 -Szkoły Podstawowe 4 294 800,00zł

Powyższą kwotę przeznacza się na utrzymanie trzech szkół podstawowych, do których uczęszcza łącznie 328 dzieci .

Szkoła Podstawowa w Słupnie - 194 dzieci, 10 oddziałów

Szkoła Podstawowa w Liszynie - 48 dzieci, 4 oddziały

Szkoła Podstawowa w Święcieńcu - 86 dzieci tj. 6 oddziałów

Zatrudnionych jest łącznie 75 pracowników, w tym : 55 nauczycieli ( 41,95 etatów) oraz 20 pracowników administracji i obsługi ( 16,25 etatów) z wyłączeniem stołówki szkolnej. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi planowane są w wysokości 3 120 000,00zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano w wysokości 224 500,00zł, wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 58 300,00zł oraz 132 000,00zł z tytułu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Kwotę 760 000,00zł przeznacza się na dodatki niezaliczane do wynagrodzeń ( tj. dodatki wiejski i mieszkaniowy), utrzymanie bieżące szkół wraz z halą sportową w Słupnie, doposażenie w niezbędny sprzęt, pomoce naukowe, zakup oleju opałowego i gazu ziemnego, opłaty za energię elektryczną, opłaty pocztowe i telefoniczne, remonty, zakup materiałów biurowych oraz środków na utrzymanie czystości.

- rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 138 000,00zł. W oddziałach przedszkolnych w szkole w Liszynie i Święcieńcu, do których uczęszcza 30 dzieci, na pełnych etatach, zatrudnione są dwie nauczycielki. Powyższą kwotę przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, dodatkami ( wiejskim i mieszkaniowym ), składkami na ubezpieczenia społeczne.
- rozdział 80104 –Przedszkola 1 902 100,00zł

Na terenie gminy funkcjonuje Samorządowe Przedszkole w Słupnie, do którego uczęszcza 172 dzieci ( tj. wzrost o 7 dzieci w porównaniu do roku poprzedniego ). W przedszkolu zatrudnionych jest 31 pracowników, w tym 13 nauczycieli ( 13,11 etatów ), 17 pracowników administracji i obsługi ( 16,75 etatów ). Jedna osoba zatrudniona jest na umowę zlecenie. Pracownikom na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano środki finansowe w wysokości 1 312 000,00zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 107 000,00zł, a kwotę 2 000,00zł zaplanowano na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 62 000,00zł z tytułu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Kwota 419 100,00zł przeznaczona zostanie na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, zakup żywności, pomocy naukowych, energii elektrycznej, opłaty za rozmowy telefoniczne, ubezpieczenia.

- rozdział 80110 –Gimnazja 1 821 900,00zł

Do gimnazjum w Słupnie uczęszcza 157 dzieci do 10 oddziałów, w tym jeden oddział specjalny.

Zatrudnionych jest 29 pracowników, w tym : 21 nauczycieli ( tj. 21 etatów ) oraz

7 pracowników administracji i obsługi ( 6,25 etatów ), dla których na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń przeznacza się 1 385 000,00zł., na dodatkowe wynagrodzenie roczne kwotę 96 000,00zł oraz 61 000,00zł z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Kwotę 279 900,00zł przeznacza się na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, doposażenie w niezbędny sprzęt i pomoce naukowe, zakup gazu ziemnego, opłaty za energię elektryczną, pocztowe i telefoniczne, zakup materiałów piśmiennych oraz środków na utrzymanie czystości.

- rozdział 80113 –Dowożenie uczniów do szkół 321 300,00zł

Dowożenie dzieci do szkół i gimnazjum na terenie gminy zapewnia Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Płocku S.A. Dzieci niepełnosprawne uczęszczające do szkół specjalnych w Płocku dowożone są gminnym busem.

- rozdział 80114 –Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 396 000,00zł

Zaplanowano środki finansowe w powyższej wysokości m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, szkolenia, zakup materiałów, usług, energii dla czterech pracowników ( 3,5 etatu ) w Gminnym Zespole Oświaty. Koszty wynagrodzeń kierowcy i opiekunki dla dzieci niepełnosprawnych dowożonych do szkół specjalnych w Płocku ( 2 etaty ) zaplanowane są w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół”.

- rozdział 80146 –Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 32 300,00zł

Utworzony fundusz w wysokości 1% od wynagrodzeń nauczycieli przeznacza się na dopłatę do czesnego nauczycieli uzupełniających wykształcenie. Szkolenie przedmiotowe nauczycieli oraz zakupy materiałów i pomocy związanych z organizowanymi szkoleniami.

- rozdział 80148 –Stołówki szkolne 371 400,00zł

W stołówce zatrudnionych jest 5 osób ( 4,5 etaty ) dla których na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowych wynagrodzeniem rocznym zabezpieczono kwotę 179 900,00zł.

Na wydatki bieżące związane z prowadzeniem stołówki przeznacza się kwotę 31 500,00zł oraz środki na zakup artykułów żywnościowych ( 160 000,00zł ).

- rozdział 80195 –Pozostała działalność 24 500,00zł

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów 23 000,00zł oraz dotacja dla Miasta Płocka w wysokości 1 500,00zł dofinansowanie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku ( załącznik nr 6 ).

Dział 851 – Ochrona Zdrowia 90 000,00zł

- rozdział 85153 –Zwalczanie narkomanii 16 840,00zł

W ramach tych środków kontynuowane będą prace w punkcie konsultacyjnym, wydatki związane z wynagrodzeniem 1 osoby wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz realizacja programu profilaktycznego dla młodzieży w wieku 13-19 lat.

- rozdział 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi 73 160,00zł

Planuje się przeznaczyć kwotę 35 000,00zł na dotację celową naRealizację programów profilaktycznych w ramach zajęć pozalekcyjnychzaplanowanych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013. W ramach tych zajęć w świetlicach wiejskich prowadzone będą konkursy w zakresie uzależnień, wyjazdy integracyjne, organizowanie zajęć w okresie ferii zimowych.

Kwota 15 000 zł planowana jest jako dotacja celowa naRealizację programów profilaktycznychpodczas wypoczynku letniego dzieci, na zasadach otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych.

Kwota 4 000,00zł planowana jest na zajęcia profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych „Zmagania z uzależnieniami”.

Pozostałą kwotę tj. 19 160,00zł przeznacza się na kierowanie do sądu wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego, posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dotyczących uzależnień, nagrody dla dzieci i młodzieży biorących udział w programach profilaktycznych prowadzonych w szkołach.

Dział 852 – Pomoc Społeczna 4 309 500,00zł

- rozdział 85202– Domy pomocy społecznej 72 000,00zł

Powyższa kwota stanowi koszty odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców Gminy Słupno.

- rozdział 85203 –Ośrodki wsparcia 408 620,00zł

Plan dotacji ze środków Wojewody Mazowieckiego nie wystarcza na pokrycie 100% utrzymania Środowiskowego Domy Pomocy, w związku z tym w powyższej kwocie środki własne gminy stanowią 22 520,00zł.

- rozdział 85204– Rodziny zastępcze 8 000,00zł
- rozdział 85206– Wspieranie rodziny 92 294,00zł

Na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. z 2011 Nr 149 poz. 887 z dnia 21.07.2011 roku ) zabezpiecza się środki finansowe w powyższej wysokości.

- rozdział 85212 –Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 469 068,00zł

Plan dotacji ze środków Wojewody Mazowieckiego nie wystarcza na pokrycie 100% finansowania działu świadczeń rodzinnych, w związku z tym w powyższej kwocie środki własne gminy stanowią 50 068,00zł.

- rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 13 100,00zł

Powyższa kwota stanowi dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 3 900,00zł, dotację celową na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w wysokości 5 800,00zł. oraz środki własne gminy w wysokości 3 400,00zł.

- rozdział 85214– Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe 69 100,00zł

W tym kwota 5 000,00 to dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin oraz 64 100,00zł to środki własne gminy na pokrycie zasiłków celowych i okresowych.

- rozdział 85215– Dodatki mieszkaniowe 15 000,00zł
- rozdział 85216 –Zasiłki stałe 84 000,00zł

W tym kwota 65 000,00 to dotacja celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin oraz 19 000,00zł to środki własne gminy na pokrycie zasiłków stałych.

- rozdział 85219 –Ośrodki Pomocy Społecznej 1 471 478,00zł

W tym dofinansowanie z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 82 200,00zł.

Na wynagrodzenia osób pracujących w GOPS-ie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz pochodnymi od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 1 097 800,00zł oraz 37 000,00zł na wpłaty na PFRON.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodka zaplanowano kwotę w wysokości 314 178,00zł tj. na zakup materiałów i wyposażenia, ochronę obiektu, opłaty pocztowe i telefoniczne, koszty podróży służbowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki na zakupy inwestycyjne to 22 500,00zł.

- rozdział 85228 –Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 181 808,00zł

W tym kwota 83 808,00zł stanowi środki własne gminy na świadczenie usług opiekuńczych.

- rozdział 85295 –Pozostała działalność – dożywianie 99 000,00zł

Powyższa kwota składa się z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 35 000,00zl oraz ze środków własnych gminy w wysokości 64 000,00zł.

- rozdział 85295 –Pozostała działalność 325 624,50zł

Realizacja projektów pn.

- „Akademia Umiejętności i Rozwoju” w ramach działania 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, poddziałanie 7.2.1 objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 191 412,00zł. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna oraz przygotowanie do wejścia lub powrót na rynek pracy 40 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Słupno, grupa docelowe to mieszkańcy gminy w wieku 15-64 lat korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, w tym 10 osób niepełnosprawnych.
- ”Aktywna społeczność” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 34 612,50zł. Celem projektu jest podniesienie jakości życia społeczności lokalnej poprzez organizację wydarzenia o charakterze kulturalnym, integracyjnym oraz rekreacyjnym adresowanym do całej społeczności lokalnej gminy. Impreza integracyjna przebiegała będzie pod hasłem – Czerwiec aktywnych społeczności i odbędzie się w czerwcu 2013 roku.
- ”Edukacja i bezpieczeństwo” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 36 000,00zł. Celem projektu jest podniesienie jakości życia społeczności lokalnej poprzez przeprowadzenie cyklu szkoleniowego z zakresu umiejętności związanych z pierwszą pomocą przedmedyczną, sztuką samoobrony oraz bezpieczeństwa własnego, wspólnotowego i sąsiedzkiego dla określonej grupy mieszkańców Gminy Słupno w ciągu 3 miesięcy 2013r.
- ”Słupno dzieciom” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 35 800,00zł. Celem projektu jest podniesienie jakości życia społeczności lokalnej poprzez organizację w czerwcu 2013 roku wydarzenia o charakterze kulturalnym, integracyjnym oraz rekreacyjnym adresowanym szczególnie do dzieci. Impreza integracyjna przebiegać będzie pod hasłem „Słupno dzieciom – Dzień Dziecka 2013”.
- ”Dni wsi” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 27 800,00zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 120 000,00zł

- rozdział 85395 –Pozostała działalność 120 000,00zł

Kontynuacja projektu z roku 2012 pod nazwą „Aktywniej przez życie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, prowadzonego przez GOPS w Słupnie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 54 700,00zł

- rozdział 85415 –Pomoc materialna dla uczniów 54 700,00zł

Kwota przeznaczona na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów, w tym 95% planowanych wydatków to środki własne gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 499 080,50zł

- rozdział 90001 –Gospodarka ściekowa i ochrona wód 440 780,50zł

Przewiduje się wykorzystać środki na konserwację urządzeń obsługujących oczyszczalnię

i przepompownię ścieków, koszt zużytej energii elektrycznej, wymiana zużytych części, koszty eksploatacyjne.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników 2 osoby ( 2 etaty ) zaplanowano kwotę 99 000,00zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 000,00zł, składki na ubezpieczenie społeczne płatnika 21 100,00zł.

- rozdział 90002 –Gospodarka odpadami 115 000,00zł

Przeznacza się środki finansowe na wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy w kwocie 65 000,00zł, który będzie dokonywany do dnia 30.06.2013 tj. do daty wejścia w życie ustawy o której mowa poniżej. Zabezpiecza się dodatkowe środki finansowe w kwocie 50 000,00zł., które stanowić będą ewentualną rezerwę na wdrażanie ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2011 r. Nr 152 poz. 897 ). Obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku, w tym gospodarowanie odpadami, należeć będą od dnia 01.07.2013 do zadań własnych gminy.

- rozdział 90003 –Oczyszczanie miast i wsi 56 000,00zł

Przeznacza się powyższe środki na utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy.

- rozdział 90004 –Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 28 000,00zł
- rozdział 90015 –Oświetlenie ulic, placów i dróg 547 500,00zł

Środki w powyższej wysokości przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem oświetlenia ( m.in. koszty energii elektrycznej ) .

- rozdział 90019 –Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 11 000,00zł
- rozdział 90095 –Pozostała działalność 300 800,00zł

Na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych przy gospodarce komunalnej, utrzymaniu czystości i porządku w gminie zaplanowano kwotę 189 100,00zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 500,00zł, składki na ubezpieczenia społeczne płatnika 38 700,00zł oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500,00zł.

Pozostałą kwotę 57 000,00zł przewiduje się wykorzystać na zakup oleju napędowego do koparko – ładowarki URSUS 534 i agregatu prądotwórczego, zakup materiałów, części i wyposażenia do kosiarek i koparki, usługi kominiarskie, transportowe, dozór techniczny, ubezpieczenia sprzętu, utrzymanie miejsc w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 1 268 400,00zł

- rozdział 92109 –Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 023 400,00zł

Zadania z zakresu kultury realizuje Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie na którego działalność przeznaczono dotację podmiotową w wysokości 597 000,00zł.

Planuje się wyodrębnić wydatki w ramach dotacji celowej na finansowanie „Letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze świetlic wiejskich” na zasadach otwartego konkursu ofert w łącznej zaplanowanej wysokości 15 000,00zł. orazwydatki bieżące z powyższego rozdziału realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2013 rok w łącznej kwocie 106 000,00zł.

Kwotę 305 400,00zł planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne z zakresu kultury ( załącznik nr 8 ),w tym 6 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 130 400,00zł realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2013 rok

- rozdział 92116 –Biblioteki 245 000,00zł

Finansowanie biblioteki zaplanowano w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

Dział 926 – Kultura fizyczna 126 350,00zł

- rozdział 92601– Obiekty sportowe38 350,00zł

Środki w powyższej wysokości planuje się przeznaczyć na bieżące utrzymanie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Liszynie, w ramach projektu „Moje boisko – ORLIK 2012”. Wydatki przeznacza się na wynagrodzenia w postaci umowy-zlecenie dla animatorów prowadzących zajęcia sportowe oraz bieżące utrzymanie.

- rozdział 92605 –Zadania w zakresie kultury fizycznej 88 000,00zł

Planuje się wyodrębnić wydatki w kwocie 82 000,00zł. w ramach dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w oparciu o ustawę o pożytku publicznymi i wolontariacie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały Budżetowej – Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013r.oraz 6 000,00zł na wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2013 rok.

Słupno, dnia 13 listopada 2012r.

Sporządziła : E.Syrkowska - Skarbnik Gminy