UCHWAŁA NR XII/79/2015

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 30 października 2015 r.

w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję 2016-2019.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 160 §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2015, poz. 133 z późn. zm.), po zapoznaniu się z opinią Zespołu opiniującego kandydatów na ławników, informacją Komendanta Wojewódzkiego Policji o kandydatach i przeprowadzeniu wyboru ławników w głosowaniu tajnym, Rada Gminy Wiśniowa uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wybór ławników do:

- Sądu Okręgowego w Rzeszowie - Pani Marzanna Rusyn,

- Sądu Rejonowego w Rzeszowie XV Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z/s w Strzyżowie - Pani Agata Lodarska.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Gąsior

Uzasadnienie

Po przeprowadzonej procedurze zgodnie z art. 160  § 1ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz.U z 2015 r. poz. 133 z późn. zm.) zachodzi konieczność wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Rzeszowie oraz do Sądu Rejonowego w Rzeszowie XV Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z/s w Strzyżowie w głosowaniu tajnym.