UCHWAŁA NR XII/80/2015

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 30 października 2015 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiśniowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm./, oraz art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.) Rada Gminy Wiśniowa uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działek: nr 867/13 o powierzchni 0,0033 ha, nr 867/14 o powierzchni 0,0045 ha, nr 867/15 o powierzchni 0,0053 ha, nr 867/16 o powierzchni 0,0051 ha, położonych w Wiśniowej, dla których Sąd Rejonowy w Rzeszowie XVI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Strzyżowie prowadzi księgę wieczystą nr RZ1S/00053224/3.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Gminy

Wanda Gąsior

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy dotyczących zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy.

Natomiast zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami można zbyć nieruchomości w drodze bezprzetargowej jeżeli przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości;

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonych nr geod. 867/13, 867/14, 867/15, 867/16 w obrębie ewidencyjnym Wiśniowa własności Gminy Wiśniowa dokonywana jest w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych tj. z działek gruntowych o nr geod. 1361, 1364, 1368, 1374 położonych w obrębie Wiśniowa stanowiących własność odpowiednio Państwa: Renata i Jerzy Ścibior, Joanna i Jacek Mularski, Halina i Zdzisław Mularski, Bożena i Piotr Nieroda. Przedmiotowe nieruchomości są już częściowo zagospodarowane przez właścicieli nieruchomości sąsiednich wymienionych powyżej.

Wobec powyższego spełniona została przesłanka umożliwiająca wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości przez Gminę Wiśniowa w trybie bezprzetargowym.

W załączeniu mapa obejmująca teren nieruchomości z zaznaczeniem nieruchomości zbywanych oraz stanowiących własność Państwa Ścibior, Mularskich i Nierodów.