UCHWAŁA NR XIII/82/2015

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013.594, z późn. zm.) oraz art. 5 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014.1118 z późn. zm.) Rada Gminy Wiśniowa uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się roczny program współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok, określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Gąsior

Załącznik do Uchwały Nr XIII/82/2015

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 30 listopada 2015 r.

Roczny program współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok

Roczny Program Współpracy określa formy, zasady i zakres współpracy organów samorządowych Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, a także priorytety zadań publicznych, których realizacja związana będzie z udzieleniem pomocy publicznej. Niniejszy program stanowi wzajemny obszar partnerski dla wszystkich organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wyrażających wolę współpracy w działaniach na rzecz naszej gminy i jej mieszkańców.

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa.

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014.1118 z późn. zm.);

2) programie – rozumie się przez to Roczny Program Współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok, o którym mowa w art. 5a w/w ustawy,

3) organizacji pozarządowej – rozumie się przez to organizacje pozarządową w myśl art. 3 ust. 2 w/w ustawy,

4) podmiocie – rozumie się przez to podmiot w myśl art. 3 ust. 3 w/w ustawy,

5) otwartym konkursie ofert – rozumie się przez to konkurs, o którym mowa w art. 11 ust. 2 oraz art. 13 w/w ustawy,

6) trybie pozakonkursowym – rozumie się przez to tryb zlecania realizacji zadań publicznym organizacjom pozarządowym i innym podmiotom poza art. 19 a w/w ustawy,

7) Gminie – rozumie się przez to Gminę Wiśniowa;

8) komisji – rozumie się przez to komisję konkursową powołaną w myśl art. 15 ust. 2a ustawy,

§ 2. Podstawa prawna.

a) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2014.1118 z późn. zm.);

b) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013.594, z późn. zm.);

c) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 z późn. zm.)

Rozdział 2.

Cele główne, cele szczegółowe i zasady współpracy

§ 3. 

1. Celem głównym programu jest rozwój zakresu i form współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami służących do lepszego rozpoznawania i zaspakajania potrzeb społecznych w sposób skuteczny i efektywny.

§ 4. Cel, o którym mowa w § 3 realizowany będzie poprzez następujące cele szczegółowe:

1) efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy,

2) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za swoją wspólnotę lokalną,

3) uzupełnienie działań jednostek samorządowych w zakresie, w jakim nie są one w stanie realizować tych zadań przez własne struktury,

4) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,

5) budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywację społeczności lokalnej

6) wspieranie działań prospołecznych, wolontarystycznych i filantropijnych,

§ 5. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami odbywa się w oparciu o zasady pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, jawności, równości szans i uczciwej konkurencji:

a) zasada pomocniczości oznacza, że gmina powierza lub wspiera realizację zadań własnych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom, które zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy;

b) zasada suwerenności stron polega na tym, iż strony mają prawo do niezależności i odrębności w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązania problemów i zadań;

c) zasada partnerstwa polega na podejmowaniu działań we współpracy opartej na wzajemnym szacunku, rzetelności i zaufaniu oraz uznaniu równorzędności stron;

d) zasada efektywności polega na wspólnym dążeniu gminy i organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych;

e) zasada jawności polega na zachowaniu przejrzystości i transparentności podejmowanych działań oraz dostępu do informacji o działalności, realizowanych projektach, pozyskanych środkach finansowych, wewnętrznych zmianach itp;

f) zasada równości szans polega na określeniu i uwzględnieniu potrzeb grup dyskryminowanych oraz ich wzmocnienia i bezpośredniego włączenia w procesy podejmowania decyzji i realizacji działań;

g) zasada uczciwej konkurencji polega na podejmowaniu działań opierających się na równych dla wszystkich stron i obiektywnych kryteriach, zasadach oraz prowadzenie działań w sposób transparentny i przejrzysty

Rozdział 3.

Przedmiot, formy współpracy i sposób realizacji programu.

§ 6. 

1. Przedmiotem współpracy Gminy  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami jest wspólne wykonywanie zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy, w celu zaspokojenia istniejących potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Wiśniowa.

2. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowym i innymi podmiotami może odbywać się w następujących formach:

a) zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym poprzez otwarte konkursy, tryb pozakonkursowy,

b) konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi oraz innym i podmiotami,

c) wzajemnie informowanie się o planach, zamierzeniach i kierunkach działań,

d) realizacja przedsięwzięć z udziałem mieszkańców poprzez inicjatywę lokalną,

e) obejmowanie patronatem Wójta Gminy Wiśniowa przedsięwzięć organizowanych przez organizacje pozarządowe,

f) udostępniania lokali i nieruchomości, a także sal i pomieszczeń, na preferencyjnych warunkach w celu prowadzenia działalności pożytku publicznego,

g) udzielania pomocy w pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe środków finansowych z innych źródeł niż budżet gminy,

h) udzielania pomocy w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami społecznymi i instytucjami samorządowymi innych państw.

§ 7. Koordynatorem ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi jest stanowisko ds. obsługi rady gminy oraz ewidencji działalności gospodarczej, natomiast za realizację poszczególnych zadań objętych programem odpowiadają referaty Urzędu Gminy oraz jednostki organizacyjne gminy, które w swych zakresach działania mają dany rodzaj zadań publicznych.

Rozdział 4.

Priorytetowe zadania publiczne, wysokość środków przeznaczonych na realizację rocznego programu oraz okres realizacji programu

§ 8. 

1. W 2016 r. za priorytetowe uznaje się następujące zadania publiczne w sferze:

a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

b) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

c) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

d) ochrony i promocji zdrowia,

e) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

f) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

g) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

2. Zadania określone w ust. 1 nie wyłączają możliwości wykonywania w 2016 roku innych zadań określonych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Dofinansowanie w/w zadań jest uzależnione od wydzielenia w budżecie gminy niezbędnych środków finansowych przeznaczonych na ich realizację.

§ 9. 

1. Na realizację Programu Współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami na 2016 rok przeznacza się w budżecie Gminy Wiśniowa kwotę w wysokości co najmniej 85.000 zł.

2. Ostateczną wysokość środków na realizację zadań zleconych określi Rada Gminy Wiśniowa w uchwale budżetowej na rok 2016.

§ 10. Roczny Program obowiązuje w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Rozdział 5.

Sposób tworzenia rocznego programu oraz przebieg konsultacji

§ 11. 

1. Program niniejszy został opracowany przy uwzględnieniu propozycji organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Wiśniowa.

2. Konsultacja programu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbyła się zgodnie z uchwałą Nr III/7/10 Rady Gminy Wiśniowa w sprawie sposobu szczegółowego konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji poprzez zamieszczenie projektu programu na stronie internetowej Gminy Wiśniowa w terminie od 4 listopada 2015 r. do  18 listopada 2015 r. W przewidywanym terminie nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi.

Rozdział 6.

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

§ 12. 

1. Wójt gminy powołuje komisję do ogłoszonego konkursu w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe.

2. Ogłoszenie o naborze kandydatur na członków komisji z ramienia organizacji pozarządowych zamieszczane jest na stronie internetowej gminy Wiśniowa na 5 dni przed powołaniem komisji.

3. W skład komisji wchodzą: minimum trzech przedstawicieli wójta oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe.

4.  Komisja może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 w przypadkach określonych w art. 15 ust. 2 da ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 13. 

1. Każdy z członków komisji ma obowiązek zapoznania się z ofertami przed posiedzeniem Komisji, do której został powołany.

2.  Członek komisji przed zapoznaniem się z ofertami zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego braku przesłanek wyłączenia członka komisji. Niezłożenie oświadczenia oraz złożenie oświadczenia potwierdzającego istnienie wymienionych w nim przesłanek skutkuje wyłączeniem członka z prac komisji.

§ 14. 

1. Każde posiedzenie komisji jest protokołowane, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów dotyczących ustaleń podjętych przez komisję.

2.  Protokoły posiedzeń, oświadczenia oraz inne dokumenty powstające w czasie prac komisji przechowywane są w prowadzonych zbiorach akt.

§ 15. 

1. Do wszystkich ofert podlegających opiniowaniu członkowie komisji załączają indywidualne karty opinii ofert, na podstawie których ustalana jest opinia komisji.

2.  Udostępnianie indywidualnej karty opinii ofert może następować bez ujawnienia danych identyfikujących osobę oceniającą.

§ 16.  Wszyscy członkowie komisji mają prawo do wglądu w dokumentację stanowiącą podstawę pracy komisji – zarówno podczas trwania posiedzeń, w okresie między posiedzeniami, jak i po zakończeniu procedury konkursowej.

§ 17. 

1. Przy opiniowaniu ofert uwzględnia się kryteria określone w ustawie i ogłoszeniu konkursowym.

2. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska średnią liczbę punktów powyżej 50% z możliwych do uzyskania, wynikającą z indywidualnej karty opinii ofert. Nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie przez komisję muszą uzyskać środki finansowe z budżetu Gminy Wiśniowa.

Rozdział 7.

Sposób realizacji programu i oceny realizacji programu.

§ 18. 

1. Realizacja programu będzie przebiegać w ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi, w sposób zapewniający równość wszystkich podmiotów ubiegających się o realizację zadań objętych programem.

2. Wójt Gminy dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania wspieranego lub powierzanego organizacji pozarządowej lub innemu podmiotowi.

3. Mierniki efektywności programu oparte są na informacji dotyczącej jego realizacji w ciągu ostatniego roku, w szczególności:

a) liczbie organizacji pozarządowych i innych podmiotów biorących udział w realizacji programu,

b) liczbie osób zaangażowanych w realizację programu,

c) liczbie osób, które były adresatami działań publicznych ujętych w programie,

d) wysokości środków finansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w realizacje zadań publicznych ujętych w programie.

§ 19. Wójt Gminy Wiśniowa składa Radzie Gminy Wiśniowa sprawozdanie z realizacji programu w terminie do dnia 31 maja 2017 r.