UCHWAŁA NR XIII/85/2015

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późniejszymi zmianami) oraz art. 15, art. 19, pkt 1 lit. a i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst: Dz. U. z 2014r. poz. 849 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Wiśniowa uchwala co następuje:

§ 1. 

1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od sprzedaży na targowiskach na terenie gminy Wiśniowa w wysokości:

a) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego 12,00 zł

b) przy sprzedaży z samochodu osobowego 10,00 zł

c) przy sprzedaży ze straganu 10,00 zł

d) przy sprzedaży z ręki, kosza 5,00 zł

2. Ustala się termin płatności opłaty targowej w dniu dokonania sprzedaży na targowisku.

§ 2. Zarządzić pobór opłaty targowej w formie inkasa. Na inkasentów wyznacza się pracowników Urzędu Gminy Wiśniowa:

- Pana Grzegorza Włodykę zam. Różanka

- Pana Wojciecha Petkę zam. Pstrągówka

- Pana Andrzeja Michalskiego zam. Tułkowice

§ 3. Za pobór opłaty targowej inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20 % pobranej kwoty.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy, zaś nadzór nad jej wykonaniem powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr III/13/06 Rady Gminy w Wiśniowej z dnia 27 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r.

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Gąsior

Uzasadnienie

Zmiana uchwały podyktowana jest zmianą przepisów prawnych dotyczącą podatków i opłat lokalnych, które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016r. W przypadku nie podjęcia nowej uchwały gmina nie mogłaby zbierać opłaty targowej, ponadto zmiana podyktowana jest zmianą inkasentów opłaty targowej ponieważ Pan Andrzej Wójcik nie jest już pracownikiem UG Wiśniowa.