UCHWAŁA NR XIII/86/2015

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art.42, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 5 ust. 1, ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2014 poz. 849 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016r. (M.P.    z 2015r. poz.735), Rada Gminy Wiśniowa uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące wysokości stawek podatku od nieruchomości  

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,55 zł od 1m2 powierzchni. 

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior                 i zbiorników sztucznych 4,20 zł od 1ha powierzchni. 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,15 zł od 1m2 powierzchni. 

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o której mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę      o przeznaczeniu mieszkalnym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia    w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego- 3 zł od 1m2 powierzchni.

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych 0,35 zł od 1m2 powierzchni użytkowej. 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 16,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej. 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej z zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 6,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,63 zł od 1m2 powierzchni użytkowej. 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 2,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej. 

3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7. 

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Wiśniowa, zaś nadzór nad jej wykonaniem powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wiśniowa. 

§ 3. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych w Urzędzie Gminy w Wiśniowej. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. 

§ 5.    Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXXIX/320/14 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Gąsior

Uzasadnienie

W ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014r. poz. 849, z późn. zm. Wprowadzono następujące zmiany:

od 1 stycznia 2016 r. zmieni się zakres stosowania niektórych stawek. Stawka podatku od nieruchomości, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, obejmie:

- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych,

także w art. 5 w ust. 1 w pkt 1 w lit. C średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

-niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o której mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszkalnym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia  w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

W przedkładanym projekcie stawki pozostawiono na niezmienionym poziomie. Stawki określone w projekcie uchwały mieszczą się w granicach górnych stawek kwotowych podatków określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 05 sierpnia 2015r.  w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r.

Przedkładany projekt uchwały o stawkach kwotowych w podatku od nieruchomości na 2016

rok jest zgodny z ustawą z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych .