UCHWAŁA NR XIII/87/2015

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2015r.  poz. 1515) w związku z art. 8, art. 10 ust. 1 i 2,  ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r.  poz. 849 z późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 22 października 2015r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016r. (M.P. z 2015r. poz.1029) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016r. (M.P. z 2015r. poz. 735), Rada Gminy Wiśniowa, uchwala co następuje:

§ 1.  Ustala się roczne stawki w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wiśniowa  w następujących wysokościach:

1) Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton. Stawki podatku określa Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wiśniowa.

2) Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton. Stawki podatku określa Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wiśniowa.

3) Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton. Stawki podatku określa Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Wiśniowa.

4) Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton. Stawki podatku określa Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Wiśniowa

5) Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. Stawki podatku określa Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Wiśniowa.

6) Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. Stawki podatku określa Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Wiśniowa.

7) Autobusy, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy. Stawki podatku określa Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Wiśniowa.

§ 2.  Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Wiśniowa, zaś nadzór nad jej wykonaniem powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wiśniowa.

§ 3.  Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXX/251/13 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Gąsior

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/87/2015

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 30 listopada 2015 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1 uchwały

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku

1

2

3

powyżej 3,5

do 5,5 włącznie

565

powyżej 5,5

do 9 włącznie

720

powyżej 9

poniżej 12

820

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/87/2015

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 30 listopada 2015 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt 2 uchwały

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) i rodzaju zawieszenia

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

860

880

13

14

975

995

14

15

1030

1050

15

 

1080

1320

Trzy osie

12

17

970

1240

17

19

1040

1280

19

21

1390

1490

21

23

1410

1550

23

25

1430

1670

25

 

1490

1690

Cztery osie i więcej

12

25

1390

1690

25

27

1410

1750

27

29

1820

2150

29

31

1860

2570

31

 

1870

2580

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/87/2015

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 30 listopada 2015 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt 3 uchwały

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

1

2

3

od 3,5

do 5,5 włącznie

890

powyżej 5,5

do 9 włącznie

1190

powyżej 9

poniżej 12

1210

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/87/2015

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 30 listopada 2015 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt 4 uchwały

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy plus przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

970

1020

18

25

1020

1080

25

31

1080

1190

31

 

1490

2040

Trzy osie i wiecej

12

40

1620

1810

40

 

1820

2670

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/87/2015

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 30 listopada 2015 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt 5 uchwały

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

1

2

3

od 7

poniżej 12

380

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/87/2015

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 30 listopada 2015 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt 6 uchwały

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

480

490

18

25

500

510

25

 

550

610

Dwie osie

12

28

700

760

28

33

810

900

33

38

910

1360

38

 

1220

1790

Trzy osie i wiecej

12

38

810

1030

38

 

1030

1370

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/87/2015

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 30 listopada 2015 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt 7 uchwały

 

Liczba miejsc do siedzenia

Stawka podatku

równej lub większej niż

mniejszej niż

1

2

3

 

22

760

22

 

1340

Uzasadnienie

W ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014r. poz. 849, z późn. zm. Wprowadzono następujące zmiany:

w art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy określającym wysokość stawki podatku od środków transportowych od autobusów, wprowadzono podział autobusów na autobusy z liczbą miejsc mniejszą niż 22 oraz autobusy z liczbą miejsc równą lub większą niż 22 - poza kierowcą. Górne granice tych stawek na 2016 r. określone zostały wyłącznie w ustawie o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Również zmiany dotyczą zapisu: w załączniku nr 2, wyrazy trzy osie zastąpiono wyrazami trzy osie i więcej oraz w załączniku nr 3, wyrazy trzy osie zastąpiono wyrazami trzy osie i więcej.

  Stosownie do przepisów art. 20 ust. 1 wyżej powołanej ustawy określone zostały zasady wzrostu górnych stawek kwotowych podatku i opłat lokalnych, minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, górne granice stawek kwotowych podatku od środków transportowych (art. 10 ust. 1). Stawki obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okres u roku poprzedniego i są zaokrąglane w górę do pełnych groszy. Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 lipca 2015 r., wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2015 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2014 r. wyniósł 98,8%. Stosownie do tego wskaźnika Minister Finansów ogłosił, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, górne granice stawek kwotowych m.in. podatku od środków transportowych

Stawki określone w projekcie uchwały mieszczą się w granicach kwot maksymalnych określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 05 sierpnia 2015r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016r., jak również kwot minimalnych określonych dla pojazdów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, 4 i 6 wyżej wymienionej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  Stawki podatku od środków transportowych w projekcie uchwały są na poziomie ubiegłego roku podatkowego, dokonano zmian w zapisach zgodnych ze zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatkowych, które obowiązują od 2016r. Stawki określone w projekcie tejże uchwały nie są wyższe od stawek maksymalnych określonych przez ustawodawcę, jak również nie są niższe od stawek minimalnych dla określonych przedmiotów opodatkowania wskazanych w art. 10 ust. 1 pkt. 2,4,6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.