UCHWAŁA NR XIII/88/2015

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 6 a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2013r. poz. 1381 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity, Dz. U. z 2014r. poz. 849 z późn. zm.) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013r. poz. 465 z późn. zm.) - Rada Gminy Wiśniowa uchwala co następuje: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1), stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2. Określa się wzór deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości (DN-1), stanowiący załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 3. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1), stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego (IP), stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniowa. 

§ 6. Traci moc uchwała  Nr XII/97/2011, Nr XII/98/2011, Nr XII/104/2011, w sprawie wzoru deklaracji     i informacji podatkowych podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniowa.

§ 8.  Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych w Urzędzie Gminy w Wiśniowej oraz tablicach ogłoszeń we wszystkich miejscowościach  w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 9.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2016.

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Gąsior

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/88/2015

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 30 listopada 2015 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/88/2015

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 30 listopada 2015 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/88/2015

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 30 listopada 2015 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/88/2015

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 30 listopada 2015 r.

Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie

  Regulacje zawarte w przepisach ustaw podatkowych, tj. w ustawie z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013r. poz. 465 ze zm.), w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r.

o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r. poz. 849 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013r. poz. 1381 ze zm.), nakładają na rady gmin

obowiązek określenia w drodze uchwał wzorów formularzy, w których będą zawarte dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru poszczególnych podatków lokalnych.

  Z uwagi na istotne zmiany w zakresie powołanych wyżej podatków lokalnych, wprowadzone na podstawie zapisów ustawy z dnia 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 20 15r. poz. 1045) zasadne stało się opracowanie aktualnych wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

  Zapisy wskazanej ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw dotyczące m.in. podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego wejdą

w życie z dniem l stycznia 2016 roku. Wobec powyższego nowe formularze podatkowe, określone w drodze niniejszej uchwały, będą obowiązywały na obszarze Gminy Wiśniowa od roku podatkowego 2016.

  Projekt formularza dla osób fizycznych został przygotowany w ten sposób, że w chwili obecnej będzie jeden taki wzór (IP) na którym będą mogli podatnicy wypełnić dane dotyczące podmiotu jak i przedmiotów opodatkowania, zastąpi on trzy formularze jakie funkcjonowały wcześniej na terenie gminy, tj, formularz w sprawie podatku rolnego (IPR-1), w sprawie podatku od nieruchomości (IPN-1) i w sprawie podatku leśnego (IDL-1). W projekcie uwzględniono wszystkie zmiany jakie są obowiązkowe zgodnie z nowelizacją wyżej wymienionych ustaw.

  Projekty formularzy dla osób prawnych, tj, deklaracji podatkowych na podatek rolny (DR-1), podatek od nieruchomości (DN-1) oraz podatek leśny (DL-1) zostały zmienione, zmiany te wynikają z konieczności dostosowania ich do obowiązujących przepisów prawa z zakresu podatku od nieruchomości.

  W świetle poczynionych ustaleń podjęcie niniejszej uchwały znajduje uzasadnienie.