UCHWAŁA NR XIII/89/2015

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wiśniowa do wspólnego realizowania postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego w ramach grupy zakupowej

Na podstawie art.10 oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2015.1515 t.j.) Rada Gminy Wiśniowa uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Gminy Wiśniowa wyraża zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego (zwanego dalej „Porozumieniem Międzygminnym” pomiędzy Gminą Wiśniowa a:

- Gminą Czudec

- Gmina Frysztak

- Gminą Niebylec

- Gminą Strzyżów

- Powiatem Strzyżowskim  w sprawie wspólnego realizowania postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego w ramach grupy zakupowej, w okresie od dnia podpisania Porozumienia Międzygminnego do zakończenia postępowania przetargowego, będącego przedmiotem Porozumienia Międzygminnego.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniowa

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Gąsior