UCHWAŁA NR XIV/91/2015

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.

Na podstawie art. 8 ust 2a, art. 10 ust. 1 i 2 i art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym /Dz. U. 2015, poz. 1515/ oraz art.220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm/

§ 1. Postanawia się udzielić pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w formie opracowania dokumentacji technicznej na realizację zadania publicznego pn.: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988 Babica-Warzyce w km 26+495- 26+800 w kwocie 20 000,00 zł

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Gąsior

Uzasadnienie

Istnieje celowość skomunikowania istniejącego chodnika do granicy gminy. Dyktowane podniesieniem bezpieczeństwa pieszych i użytkowników drogi.