UCHWAŁA NR XIV/94/2015

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Wiśniowa oraz planów pracy stałych komisji Rady Gminy Wiśniowa na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 poz. 1515) w związku z §81 oraz § 115 pkt 1 uchwały Nr VIII/61/2015 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Wiśniowa (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego 2015, poz. 1850) Rada Gminy Wiśniowa uchwala, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Rady Gminy Wiśniowa na 2016 r. jak w załączniku Nr 1 do uchwały. 

§ 2. Zatwierdza się plany pracy następujących stałych komisji Rady Gminy Wiśniowa na 2016 r.: 

- Komisji Rewizyjnej jak w załączniku Nr 2 do uchwały 

- Komisji Budżetu, Finansów i Mandatowo-Regulaminowej jak w załączniku Nr 3 do uchwały. 

- Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa jak w załączniku Nr 4 do uchwały. 

- Komisji Społeczno-Socjalnej jak w załączniku Nr 5 do uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Gąsior

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/94/2015

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan pracy Rady Gminy Wiśniowa na 2016 r.

I kwartał

- Uchwalenie Strategii Rozwoju Gminy Wiśniowa  

- Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy w 2015 r.

- Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na

2016 r.

- Przyjęcie Gminnego Programu Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Domowych na terenie Gminy Wiśniowa na 2016 r.

- Uchwalenie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wiśniowa

II kwartał

- Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r.

- Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej w gminie Wiśniowa.

- Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015r. i absolutorium dla Wójta Gminy.

III kwartał

- Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Wiśniowa za I półrocze 2016 r., planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej w Wiśniowej za I półrocze 2016r.

- Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiśniowa za I półrocze 2016 r.

IV kwartał

- Informacja z analizy oświadczeń majątkowych za 2015 r.

- Uchwalenie stawek podatkowych, opłat lokalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz taryf za odprowadzanie ścieków na 2017r.

- Uchwalenie budżetu gminy na 2017r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/94/2015

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 r.

I kwartał

- Kontrola wpływu opłaty za odpady komunalne w 2015 r.

- Kontrola inwestycji fotowoltaiki

II kwartał

- Analiza wykonania budżetu Gminy Wiśniowa za 2015 r.

- Przygotowanie wniosku dotyczącego absolutorium dla Wójta Gminy

III kwartał

- Kontrola realizacji budżetu za I półrocze 2016

- Kontrola wybranych domów ludowych

IV kwartał

- Kontrola inwestycji drogowych i chodników

- Podsumowanie pracy komisji i opracowanie planu pracy komisji na 2017 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/94/2015

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Mandatowo-Regulaminowej na 2016 r.

I kwartał

- Analiza i aktualizacja statutu Ośrodka Kultury w Wiśniowej

II kwartał

- Analiza i aktualizacja statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Wiśniowej

III kwartał

- Analiza informacji z realizacji budżetu gminy Wiśniowa w I półroczu 2016 r. oraz zapoznanie się z przebiegiem wieloletniej prognozy finansowej.

IV kwartał

- Zaopiniowanie uchwał dotyczących ustalenia taryfy za ścieki, stawki za odbiór śmieci, podatków i opłat lokalnych

- Opracowanie wniosków i opinii do projektu budżetu na 2017 r.

Na bieżąco opiniowanie uchwał skierowanych do komisji oraz wszystkich zmian w budżecie gminy.

Plan pracy komisji jest otwarty w uzasadnionych przypadkach pod obrady komisji mogą być wprowadzone inne ważne zagadnienia niż ujęte w planie pracy.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/94/2015

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa na 2016 r.

I kwartał

- Spotkanie z radnymi powiatowymi z terenu gminy Wiśniowa (drogi powiatowe, Zespół Parkowo-Dworski i Folwarczny w Wiśniowej)

- Analiza zadań inwestycyjnych na 2016 r.

- Opiniowanie projektów uchwał należących do właściwości komisji

- Na bieżąco opiniowanie nabycia, zbycia, dzierżawy działek będących w zasobach gminnych

II kwartał

- Realizacja zadań gospodarczych – opracowanie wniosków

- Analiza problemu zaopatrzenia ludności w wodę – opracowanie wniosków

- Ocena stanu sieci dróg gminnych - posiedzenie wyjazdowe

- Opiniowanie projektów uchwał należących do właściwości komisji

- Na bieżąco opiniowanie nabycia, zbycia, dzierżawy działek będących w zasobach gminnych

III kwartał

- Kontrola realizacji inwestycji i zadań gospodarczych – posiedzenie wyjazdowe

- Opiniowanie projektów uchwał należących do właściwości komisji

- Na bieżąco opiniowanie nabycia, zbycia, dzierżawy działek będących w zasobach gminnych

IV kwartał

- Opiniowanie projektów uchwał należących do właściwości komisji

- Na bieżąco opiniowanie nabycia, zbycia, dzierżawy działek będących w zasobach gminnych

- Opracowanie wniosków do projektów uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2017 r.

- Opracowanie wniosków i opinii do projektu budżetu gminy na 2017r.

- Podsumowanie pracy Komisji w 2016 r. oraz opracowanie planu pracy na 2017r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/94/2015

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan pracy Komisji Społeczno-Socjalnej na 2016 r.

II kwartał

- Zapoznanie się z wydatkowaniem środków z tzw. funduszu na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w 2015r

- Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wiśniowa w 2015r

II kwartał

- Spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń i organizacji pozarządowych z terenu Gminy Wiśniowa

- Spotkanie z uczniami gimnazjum. Przedstawienie uczniom pracy Rady Gminy

- Analiza planów związanych z reorganizacją oświaty oraz ZEAS

III kwartał

- Ocena przygotowania szkół do nowego roku szkolnego, funkcjonowanie hal sportowych

i zasady ich wynajmu

IV kwartał

- Zapoznanie się z działalnością jednostek OSP z terenu Gminy Wiśniowa

- Opracowanie wniosków i opinii do projektu budżetu gminy Wiśniowa na 2017r

- Przygotowanie sprawozdania za rok 2016 i planu pracy komisji na 2017r

Uzasadnienie

Zgodnie z § 81 pkt 1 Statutu Gminy Wiśniowa  komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym radzie gminy. Przedstawiony plan działania rady gminy oraz jej komisji stanowi ramowy program uwzględniający zagadnienia, którymi będą się zajmować poszczególne zespoły. Plany zostały opracowane przez stałe komisje natomiast plan pracy rady został zaproponowany przez przewodniczącą rady.